Acordul coproprietarului la intabulare in C.F.

Întabulare drept real de proprietate în CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamântului coproprietarului pentru terenul aflat în indiviziune fortata.

 Înscrierea unui drept în cartea funciara si apelul împotriva încheierii de întabulare se cricumscriu procedurii necontencioase (art.70, alin.4, art.130, alin.3 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de CF – O.M.J. nr.2371/1997).

 Aceasta chestiune este corect retinuta de instanta de apel si corect dezvoltata în motivele recursului. Ca urmare, cererea formulata de D.R.D., purtând asupra întabularii dreptului sau de proprietate într-o carte funciara nedefinitiva si acordarea de numere cadastrale, este necontencioasa.

 Aceasta cerere însa, nu vizeaza numai dreptul de proprietate al recurentului, ci si dreptul de proprietate al intimatei F.A., care nu si-a dat consimtamântul la întabulare. Ori, printre conditiile pe care trebuie sa le întruneasca actul juridic ce se cere a fi întabulat, se afla si necesitatea existentei clausulei tabulandi, respectiv acordul partilor – la care se refera dreptul - la întabulare, sau dispozitia instantei de a se întabula acel drept. În cauza de fata, imobilul pentru care s-a întocmit memoriul tehnic poarta asupra a doua imobile aflate fiecare în proprietatea exclusiva a celor doua parti din proces si asupra unei a treia parcele aflata în indiviziune fortata a acelorasi parti.

 Aceasta stare de fapt si de drept a imobilelor, impune cu necesitate ca, pentru constituirea unei CF provizorie si acordarea de numere cadastrale, sa se întocmeasca un singur memoriu tehnic. Acest memoriu însa, trebuie însusit de ambii proprietari, ambii proprietari trebuind sa solicite în mod expres efectuarea operatiunii în cartea funciara.

În lipsa cererii unuia dintre proprietari, nu se poate realiza constituirea unei CF provizorii, deoarece dreptul acestuia nu poate fi întabulat în CF fara consimtamântul sau. Evident, când partile nu sunt de acord cu privire la aceasta procedura amiabila, chestiunea trebuie transata printr-un proces, dar la instanta de drept comun, pe calea procedurii contencioase.

 Prin urmare, operatiunea de carte funciara solicitata de recurent, nu putea fi efectuata, întrucât lipseste acordul intimatei la întabulare în CF provizorie, iar memoriul tehnic si cererea, poarta inclusiv asupra dreptului de proprietate al acesteia. Aceasta înseamna ca, solutia pronuntata în apel este legala, iar recursul nu este fondat.