Acord de mediere constatat de instanta privind divizarea unui imobil.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect „obligatia de a face", formulata de reclamantul X cu domiciliul in A, cu domiciliul ales in B, jud. Dambovita in contradictoriu cu paratii Y si Z domiciliati in B, jud. Dambovita .

Dezbaterile lucrarilor si prezenta partilor au fost consemnate inincheierea de sedinta din 16.12.2010, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta civila, cand instanta avand nevoie de timp pentru studiul actelor si lucrarilor dosarului, a amanat pronuntarea pentru azi 17.12.2010, cand a ramas in deliberare.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Pucioasa la data de 08.11.2010 sub nr. 2285/283/2010, reclamantul X, a solicitat in contradictoriu cu paratului Y, obligarea acestuia la respectarea obligatiilor contractuale asumate in sensul ca acesta sa-i transfere dreptul de proprietate asupra a 1/2 din imobilul situat in B, jud. Dambovita

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca la data de 07 august 1995 intre ei a intervenit un contract autentificat in Germania prin care de comun acord au convenit divizarea imobilului in constructie situat in B, jud. Dambovita data respectiva fiind proprietatea paratului Y.

Mai arata reclamantul ca de la data de 07 august 1995 si pana in prezent a renuntat la dividentele ce ii reveneau ca siasociat la C, astfel compensand cheltuielile facute de proprietar cu definitivarea imobilului de mai sus.

Reclamantul arata in continuare ca desi imobilul a fost definitivat in constructie acesta nu i-a lasat in deplina proprietate si posesie cota parte ce i se cuvenea.

Cererea a fost legal timbrata cu suma de 98 lei si timbru judiciar 0,3 lei.

Alaturat, cererii de chemare in judecata au fost depuse in xerocopie contractul tradus din limba engleza cu incheierein limba Germana nr, 17670 tradus si legalizat la data de 02.11.2010; copie pasaport. Copie certificat de inregistrare .

La data de 22.11.2010 prin serviciul registratura reclamantul a depus cerere de completare si precizare a actiunii prin care a solicitat introducerea in cauza in calitate de parata a numitei Z, sotia paratului, ca fiind proprietara a imobilului in litigiu.

La aceeasi data partile au depus acordul de mediere incheiat de mediatorul prin care au solicitat a se lua act de invoiala lor cuprinsa in acesta, precum si plan de amplasament si delimitare a imobilului.

S-a mai depus procura judiciara autentificata sub nr. 3513 la data de 09.11.2010

La data de 07.12.2010, instanta a pus in vedere mediatorului partilor sa depuna la dosar actele de proprietate ale imobilului in litigiu.

La data de 08.12.2010 mediatorul partilor a complinit cerintele instantei depunand la dosar autorizatia de construire, certificat de urbanism, contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. D din 26 octombrie 1993 autentificat de Notariatul de Stat .

Analizand materialul probator administrat, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 07 august 1995 intre reclamantul X si paratul Y s-a incheiat in Germania un contract prin care au decis divizarea imobilului in constructie situat in B, jud. Dambovita fiind proprietatea numitului Y. Asa cum se retine in contract imobilul va fi continuat si terminat de parat si de reclamant pe proprie cheltuiala, imobilul la terminarea lui fiind divizat in doua parti egale de aceeasi valoare .

Asa fiind instanta urmeaza sa admita cererea partilor, conform acordului de mediere incheiat la data de 10 noiembrie 2010.

Potrivit art. 271 Cod proc. civ., partile se pot infatisa oricand pentru a cere pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca invoiala lor, iar potrivit art. 272 din acelasi cod, invoiala infatisata in scris va alcatui dispozitivul hotararii, iar potrivit art. 1704-1706 din codul civil, pot face tranzactie, contract prin care partile termina un proces inceput numai cei ce pot dispune de obiectul cuprins in ea.

Din analiza inscrisurilor depuse la dosar, raportata la conventia partilor, intitulata acord de mediere, instanta constata ca, acesta cuprinde drepturi asupra carora partile pot dispune conform contractului de vanzare cumparare incheiat in forma autentica, autorizatie de construire si planurilor cadastrale aflate la filele 37-43; 53, 54,55 din dosar.

Potrivit art. 728 Codul civil, nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, oricare dintre coerezi putand cere oricand iesirea din indiviziune pe motivul succesiune, partaj bunuri comune sau indiviziune cum este cauza de fata.

Pentru considerentele expuse coroborand textele legale citate anterior si raportandu-le la vointa partilor, prin acordul de mediere, de a stinge prezentul litigiu asa cum rezulta din cuprinsul acestuia, a carui consfintire au solicitat-o, vazand si faptul ca partile au tranzactionat asupra unor drepturi asupra carora pot dispune, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa dispuna pronuntarea unei hotarari de expedient care sa cuprinda acordul partilor potrivit disp. art. 271 Cod proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamantul reclamantul X cu domiciliul in A, cu domiciliul ales in B, jud. Dambovita in contradictoriu cu paratii Y si Z domiciliati in B, jud. Dambovita, constata valabilitatea clauzelor contractuale intervenite la data de 07.08.1995, prin contractul autentificat sub nr. E in rolul de acte autentice pentru anul 1995, in Germania prin Biroul Notar F.

Dispune iesirea din indiviziune conform invoielii, partilor concretizata prin:

``ACORD DE MEDIERE

1. Domnul X, cetatean german, nascut la data de G, cu domiciliul de resedinta in B, jud. Dambovita, posesorCertificat de inregistrare seria H nr. I, eliberat de O.R.I. Dambovita la data de J, CNP K (reclamant)

2. Domnul Y, cetatean, roman, nascut la data de L in B, jud. Dambovita , domiciliat in B, jud. Dambovita, posesor CI. seria M, eliberat de Politia B la data de N, cu CNP O, (parat),

3. Doamna Z, cetatean roman, nascuta la data de P in B, jud. Dambovita, cu domiciliul B, jud. Dambovita, posesor CI seria Q nr. R, eliberat de Politia B la data de S, cu CNP T (parat),

Ce are ca obiect solutionarea pe calea medierii a litigiului ce face obiectul dosarului civil nr. 2285/283/2010 aflat pe rolul Judecatoriei Pucioasa.

In vederea solutionarii litigiului, in cadrul procedurilor de mediere, prin vointa comuna, libera, neviciata, partile au convenit urmatoarele:

1. Se recunoaste si se insuseste de toate partile prezente la mediere valabilitatea clauzelor contractuale intervenite la data de 07.08.1995 prin contractul autentificat sub numarul E in Rolul de acte autentice pentru anul 1995 in Germania prin Birou Notar F.

2. Domnul Y si doamna Z inteleg sa dea spre deplina posesie (conform Contractului descris la punctul 1) domnului X parte ... din proprietatea lor situata in B, jud. Dambovita descrisa la punctul 3, fara a mai pretinde pret pentru aceasta.

3. Domnul X este de acord sa primeasca in deplina posesie de la domnul Y si doamna Z partea .... din proprietatea lor situata in B, jud. Dambovita formata din doua cladiri cu terenul aferent si un teren, identificate astfel:

4. Cladire C2/3 cu destinatia birouri si hala ( D+P+E) construita din BCA, acoperita cu placi ondulate, avand la demisol o incapere pentru centrala termica si depozit, la parter 6 incaperi, un hol, debara, grup sanitar si vestiar pecasa scarii intre parter si etaj, iar la etaj 9 incaperi, 2 grupuri sanitare si 2 holuri, in suprafata construita la sol de 549 mp si suprafata desfasurata de 953 mp , identificata la nr. cadastral U conform planurilor de amplasament si delimitare a imobilului inregistrate sub nr. V Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B.

- Cladire baraca metalica construita din stalpi de metal si BCA, la un singur nivel in suprafata construita la sol de 112 mp, identificata la nr. cadastral U1 conform planurilor de amplasament si delimitare a imobilului inregistrate sub nr. V la Oficiul de Cadastru si Publicitate B,

- Teren aferent celor doua cladiri C2/3 si C1 in suprafata de 1135, identificat la nr. cadastral U2 conform planurilor de amplasament si delimitare a imobilului inregistrate sub nr. V la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B cu urmatoarele vecinatati.

- la Nord - nr. cadastral U3 pe o lungime de 1,19 m

nr. cadastral U4 pe o lungime de 22,45 m

nr. cadastral U5 pe o lungime de 19,95 m

nr. cadastral U6 pe o lungime de 20,04 m

- la Est - nr. cadastral U7 pe o lungime de 54,20 m

- la Vest - nr. cadastral U8 pe o lungime de 17,56 m

- la Sud - nr. cadastral U9 (lot 3) pe o lungime de 65.00 m

- Teren in suprafata de 853 conform nr. Cadastral U10, lotul nr. 2, care prin dezmembrare primeste nr. carte funciara, conform planurilor de amplasament si delimitare a imobilului inregistrate sub nr. V1 la Oficiul deCadastru si Publicitate Imobiliara B cu urmatoarele vecinatati:

- la nord - nr. cadastral U11pe o lungime de 21,51 m

- la est - nr. cadastral U12 pe o lungime de 38,13 m

- la vest - nr. cadastral U13 pe o lungime de 18,22 m

- la Sud - nr. cadastral U14- lot 1 pe o lungime de 38.45 m

Prezentul acord reprezinta vointa libera si neviciata a partilor si potrivit art. 58 si urm. din Legea 192/2006, modificata prin Legea 370/2009 partile au convenit prezentarea acestui acord instantei de judecata in vederea validarii si pronuntarii unei hotarari de expedient, care sa cuprinda prezentul acord potrivit dispozitiilor art. 271 si urm. C. proc. civ.

Avand in vedere cele de mai sus, eu, mediator ales jr., declar incheiata procedura de mediere.

Drept pentru care am incheiat prezentul acord de mediere astazi, 10.11.2010, la sediul secundar al U.N.M.R.FILIALA DAMBOVITA, din Pucioasa, judetul Dambovita, in patru exemplare originale, dintre care, cate unul a fost inmanat partilor, unul va fi inaintat instantei de judecata, iar unul va fi pastrat la sediul mediatorului.

Participanti la mediere:

X - S.S indescifrabil

Y - S.S indescifrabil

Z - S.S indescifrabil"

In temeiul art. 63 alin. 2 din Legea 192/1996 coroborat cu art. 23 alin. 2 indice 1 din: Legea 147/1997 privind taxele judiciare si timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, dispune restituirea integrala catre parti a taxei judiciare de timbru: astfel reclamantului X suma de 98 lei, achitata cu chitanta seria DBPUC nr. 002351 la data de 08.11.2010.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .