Vanzarea bunului partajabil prin intermediul executorului judecatoresc

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale,

pentru Minori şi Familie

Dosar nr(...)

DECIZIA CIVILĂ NR.147/R/2008

Şedinţa publică din 18 ianuarie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...)- judecător

JUDECĂTOR: (...)-(...) (...)

JUDECĂTOR: (...)-B. (...)

GREFIER: D. E.

S-a luat spre examinare recursul declarat de către reclamantul B. D. T., împotriva Deciziei civile nr. 93 din 27 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosarul nr(...), privind pe pârâta intimată E. P. şi intervenientul intimat E. J., având ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă recurentul reclamant B. D. T., personal, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, se constată că recursul se află la primul termen de judecată, că prin memoriul de recurs nu s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu prevederile art.242 alin.2 C.pr.civ.. De asemenea, se constată că recursul este formulat şi motivat în termen legal, precum şi că a fost comunicat cu intimata.

Recurentul reclamant depune la dosar chitanţa ce atestă achitarea taxei judiciare de timbru în sumă de 9,5 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,15 lei – f.9 din dosar, astfel că la acest termen, recursul este legal timbrat.

Recurentul arată că nu are cereri de formulat în probaţiune.

Curtea, declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul asupra recursului.

Recurentul reclamant B. D. T. solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, arătând că doreşte ca bunul să se vândă de comun acord.

C U R T E A

Prin încheierea civilă din 22 mai 2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a Z a l ă u în dosarul nr(...) , s-a dispus vânzarea apartamentului 28 situat în Z,(...), b1.A- 2, .B, .4, la licitaţie prin intermediul executorului judecătoresc.

În motivarea încheierii se arată că nici una dintre părţi nu doreşte atribuirea în favoarea sa a imobilului, iar pârâta nu este de acord cu vinderea prin bună învoială.

Prin decizia civilă nr. 93/27.09.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul B. D. – T. în contra încheierii civile din data de 22 mai 2007, pronunţată în dosarul nr(...) a J u d e c ă t o r i e i Z a l ă u.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că, potrivit prevederilor art. 673 / 11 alin.1 Cod procedură civilă, în cazul în care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori, deşi acesta a fost atribuit provizoriu, nu s-au depus, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalţi coproprietari, instanţa, prin încheiere, va dispune vânzarea bunului, stabilind totodată dacă vânzarea se va face de către părţi prin bună învoială ori de către executorul judecătoresc.

Apelantul a solicitat vânzarea apartamentului prin bună învoială, conform celor consemnate în încheierea apelată.

Instanţa însă a dispus vânzarea prin executorul judecătoresc.

Rezultă că nici una dintre părţi nu doreşte atribuirea bunului în favoarea sa, iar pârâta este de acord cu vinderea prin bună învoială.

Apelantul a solicitat suplinirea învoielii intimatei având în vedere sarcina de uzufruct existentă.

Or, această excepţie de la necesitatea pentru vânzarea bunului nu este prevăzută de lege, şi nici nu se justifică, pentru că existenţa uzufructului care grevează asupra dreptului de proprietate, se va avea în vedere cu ocazia vânzării şi stabilirea preţului, nefiind astfel afectate interesele părţilor din acest motiv.

Nefiind întrunite condiţiile legale pentru vânzarea bunului prin bună învoială, s-a constatat că prima instanţă corect a dispus ca această vânzare să se facă, conform art.673 ind.11 alin.1 Cod procedură civilă, de către executorul judecătoresc.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs în termen legal reclamantul B. D. T., solicitând modificarea deciziei pronunţate în apel.

În motivarea recursului reclamantul a solicitat vânzarea bunului prin bună înţelegere de către părţi, deoarece prin această modalitate de vânzare creşte preţul apartamentului.

Recurentul arată că nu se poate dispune de către instanţă, vânzarea prin executor judecătoresc, fără ca părţile să fi încercat în prealabil vânzarea bunului, prin bună înţelegere.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

Potrivit disp.art.67311 Cod proc.civ., dacă nici unul dintre coproprietari nu solicită atribuirea bunului ori dacă a fost atribuit provizoriu nu s-a depus sumele cuvenite celor doi coproprietari, instanţa are posibilitatea să dispună vânzarea bunului în două modalităţi. Prin buna înţelegere a coproprietarilor sau prin executor judecătoresc.

În tot cursul procesului poziţia pârâtei intimate a fost constantă în a refuza vânzarea prin bună înţelegere a apartamentului.

Aşadar, în mod corect instanţa de fond a dispus vânzarea bunului prin executor judecătoresc.

Recurentul susţine că nu se poate vinde la licitaţie un bun dacă anterior nu a fost parcursă procedura vânzării prin bună înţelegere. Această susţinere este nefondată, atâta vreme cât dispoziţia legală mai sus arătată nu impune două proceduri succesive, ci alternative în funcţie de poziţia părţilor (dacă acestea convin poate fi înstrăinat bunul prin bună înţelegere, iar în caz contrar, bunul urmează a fi înstrăinat prin vânzare la licitaţie).

Raportat la criticile formulate, curtea constată că acestea sunt nefondate şi nu se încadrează motivelor de nelegalitate invocate prev. de art.304 pct.9 Cod proc.civ.

Prin urmare, în temeiul art.312 Cod proc.civ., va respinge ca nefondat recursul, menţinând deciziei civile nr. 93/2007 pronunţată de t r i b u n a l u l S ă l a j.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul B. D. T. împotriva deciziei civile nr. 93 din 27.09.2007 a T r i b u n a l u l u i S ă l a j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 18.01.2008.

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) B. (...) D. E.a

Red. T.C. dact.GC

2 ex/23.01.2008

Jud.primă instanţă: E. A, L. M.