Validare poprire. Plati fictive facute de tertul poprit, in coniventa cu debitorul. Sulta platita fictiv.

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

Sentința civilă nr.xxxxx

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 25.11.2015

INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN

PREȘEDINTE: Jud. U______ A_______

GREFIER: T_________ E____

Pe rol, soluționarea cauzei civile având ca obiect validare poprire, acțiune formulată de creditor P___ C_________ - V_____ (CNP xxxxxxxxxxxxx), cu domiciliul procesual ales în vederea comunicării actelor de procedură la sediul av.S______ I____ în C________, ________________________, nr.152 bis (Clădire Tomis Business Center), __________, județ C________ în contradictoriu cu debitor BĂRNESCU A____ (CNP xxxxxxxxxxxxx), cu domiciliul în C________, Bvd.I.C.B_______, nr.240, județ C________ și terț poprit BĂRNESCU S______ (CNP xxxxxxxxxxxxx), cu domiciliul în C________, Bvd.I.C.B_______, nr.240, județ C________.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 18.11.2015 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta. La acel termen de judecată, pentru a da posibilitatea reprezentanților părților să depună la dosar concluzii scrise, instanța a amânat pronunțarea pentru 25.11.2015, dată la care a hotărât următoarele:

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei C________ la data de 28.05.2015 și sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, creditorul P___ C_________ - V_____, în calitate de creditor al debitoarei urmărite Bărnescu A____, a solicitat validarea popririi in contradictoriu cu terțul poprit Bărnescu S______ instituita in cadrul dosarului de executare silită nr 245/2009 instrumentat de către B__ D____ și Asociații prin Adresa de înființare a popririi comunicată terțului poprit la data de 31.03.2015 asupra sumei de 640.049,17 lei ce formează obiectul executării silite.

În motivarea cererii, s-a arătat că executarea silită a fost demarată împotriva debitoarei urmărite la data de 26.02.2009 în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de împrumut autentificat sub nr 1669/27.10.2008 de către BNP P___ R___ și P___ C______ - C______.

Având în vedere insolvabilitatea debitoarei lipsă venituri/ bunuri mobile și imobile proprii, creditorul a demarat pe calea acțiunii oblice procedura de partaj judiciar a bunului imobil proprietatea soților Bărnescu situat în _______________ nr 240, localitatea Constanta.

În cadrul dosarului XXXXXXXXXXXX, potrivit raportului de expertiză întocmit de către expertul C_____________ S_____, bunul imobil a fost evaluat la suma totală de 2.870.000,00 lei. Prin Sentința Civilă nr 3397/26.03.2014 pronunțată de către Judecătoria C________ s-a stabilit că soții au avut o contribuție egală la dobândirea bunului imobil comun - teren și construcție (50% - 50%) și s-a dispus sistarea stării de devălmășie prin atribuirea bunului în natură lui Bărnescu S______ (terț poprit) urmând ca acesta să plătească soției sale Bărnescu A____ (debitoare urmărită) cu titlu de sultă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești suma de 1.435.000 lei.

La data de 31.03.2015 a fost comunicată terțului poprit adresa de înființare a popririi prin care i se punea în vedere în conformitate cu prevederile art. 452 C__ interdicția de a plăti debitoarei urmărite suma de 640.049,17 lei reprezentând împrumut nerestituit actualizat cu valoarea dobânzii legale si cheltuieli de executare efectuate în cadrul dosarului de executare nr 245/2009.

Terțul poprit a depus la dosarul de executare înscrisuri prin care susține ca si-a îndeplinit obligația de plata ce-i incumba în baza sentinței civile nr. 3397/2014, după cum urmează:

- declarația notariala autentificata sub nr 287/03.02.2015 de către Societatea profesionala notariala M______ Tuscali si D__ Pitu, BNP D__ Pitu prin care debitoarea urmărita declara ca a primit integral suma de 1.435.000,00 lei cu titlu de sulta;

- chitanțe depunere numerar Banca Transilvania Agenția Big (I.C Bratianu nr 98, Constanta) ce atesta virarea de către terțul poprit in contul debitoarei urmărite in intervalul 24.09.xxxxxxxxxxxxxxx14 a sumei de 268.480,00 lei;

- chitanțe depunere numerar CEC Bank nr 12 Constanta (I.C Bratianu nr 96, Constanta) ce atesta virarea de către terțul poprit in contul debitoarei urmărite in intervalul 24.09.xxxxxxxxxxxxxxx14 a sumei de 694.900,00 lei;

- chitanțe depunere numerar Banca Raiffeisen Agenția Soveja Constanta ce atesta virarea de către terțul poprit in contul debitoarei urmărite in intervalul 30.09.xxxxxxxxxxxxxx14 a sumei de 220.600,00 lei;

- chitanțe depunere numerar Banca BancPost Agenția Big ce atesta virarea de către terțul poprit in contul debitoarei urmărite in intervalul 24.09.xxxxxxxxxxxxxxx14 a sumei de 251.500,00 lei totalul sumei achitate de către terțul poprit debitoarei urmărite potrivit înscrisurilor depuse la dosarul de executare fiind de 1.390.480 lei

Se solicită de către creditor a se constata caracterul fictiv al plaților invocate, existenta obligației de plata actuale in sarcina terțului poprit si sa se dispună validarea popririi pentru suma de 640.049,17 lei.

Susținerile terțului poprit si ale debitoarei urmărite in conformitate cu care obligația de plata a sumei de 1.390.480,00 lei ar fi fost realizata nu sunt reale, urmând a se constata caracterul fictiv al plaților invocate si convenția celor doua părți de a se sustrage de la executarea obligației si faptul ca in realitate părțile aflate in coniventa au rulat prin intermediul celor patru banei aceleași sume de bani.

Astfel, referitor la chitanțele de depunere numerar (Foi de varsamant/ Ordin de incasare) ce atesta îndeplinirea in mod partial a obligației de plata a sultei, ce in total insumeaza 1.390.480,00 lei se arată următoarele:

Potrivit înscrisurilor depuse de către terțul poprit rezulta ca aceasta in intervalul 24.09.xxxxxxxxxxxxxx14 a achitat debitoarei urmărite prin intermediul a patru instituții de credit suma de 1.390.480,00 lei (echivalentul sumei de 316.000 euro, curs leu euro = 4,400 lei) potrivit unui număr de 164 chitanțe de depunere numerar /foi varsamant/ordine de incasare. La interpelarea executorului judecătoresc au fost comunicate de către instituțiile de credit in cauza. Extrasele de cont ale debitoarei urmărite pentru:

- contul bancar nr RO 91 CECE CT08 08RO N121 5965 deschis la CEC Bank SA Agenția nr 12 Constanta, in care terțul poprit a virat potrivit unui număr de 45 chitanțe de depunere numerar suma de 695.995,00 lei in intervalul 24.09.xxxxxxxxxxxxxxx14.

- contul bancar nr. RO 43 BTRL RONC RT02 7053 1301 deschis la Banca Transilvania SA Agenția Big Constanta, in care terțul poprit a virat potrivit unui număr de 38 de chitanțe de depunere numerar suma de 268.480,00 lei in intervalul 24.09.xxxxxxxxxxxxxx14.

Potrivit Extraselor de cont, sumele virate de către terțul poprit erau retrase imediat de către debitoarea urmărita (la un interval scurt de timp fata de cel al depunerii ceea ce indica faptul ca atat terțul cat si debitoarea se aflau impreuna in sediile instituțiilor de credit) si predata soțului sau, terțul poprit, aceeași suma fiind utilizata in aceeași zi la alta instituție bancara pentru o noua plata, urmata de o noua retragere si o noua plata prin intermediul unor instituții bancare diferite.

Prin aceasta conduita, debitoarea si terțul poprit aflați in coniventa au rulat aceeași suma de aproximativ 15.000 - 20.000 ron prin multiple operațiuni de depuneri si retrageri zilnice pentru a acredita ideea efectuării plații integrale a sultei prevăzute in titlul executoriu si astfel a sustragerii de la executare.

Se solicită a se observa, potrivit documentelor justificative cu titlu exemplificativ, modalitatea de rulaj a sumelor de bani:

Potrivit Extrasului de cont emis de către CEC Bank SA

- la data de 24.09.2014 debitoarea urmărita deschide contul bancar, iar terțul poprit in aceeași zi depune in contul acesteia suma de 15.000,00 lei potrivit chitanței nr xxxxxxx/1 ora 11:58. In aceeași zi la același interval orar debitoarea urmărita retrage integral suma depozitata.

(14.925,00 lei diferența pana la 15.000,00 lei respectiv 74,63 lei fiind reținuta cu titlu de comision bancar aferent operațiunii)

-la data de 25.09.2014 terțul poprit depune in contul debitoarei urmărite suma de 15.000,00 lei la ora 13:19, in aceeași zi la un interval de câteva minute diferența debitoarea urmărita retrage integral suma depozitata.

In concluzie, pe parcursul intervalului 24.09.xxxxxxxxxxxxxxx14 nicio suma de bani dintre cele virate nu a fost in mod efectiv depozitata in contul debitoarei urmărite, sumele de bani fiind rulate prin circuitul virare/retragere etc, nicio depunere (cu excepția celei inițiale) nefiind efectuata de către terț pana ce sumele de bani anterior virate nu erau in prealabil retrase de către debitoarea urmărita.

Potrivit Extrasului de cont emis de către Banca Transilvania SA

-la data de 24.09.2014 terțul poprit depune in contul debitoarei urmărite suma de 14.500, 00 lei ce la data de 25.09.2014 a fost retrasa de către acesta in prealabil depunerii de către tert la aceeași ora a sumei de 16.000,00.

-la data de 26.09.2014 suma depusa in data de 25.09.2014 (15.930,00 lei cu deducerea comisioanelor bancare) a fost retrasa de către debitoarea urmărita la aceeași ora la care suma de 14.500,00 lei a fost depusa de către terțul poprit.

In concluzie, si in acest caz, pe parcursul intervalului 24.09.xxxxxxxxxxxxxxx14 nicio suma de bani nu a fost in mod efectiv depozitata in contul debitoarei urmărite, sumele de bani fiind rulate prin circuitul virare/retragere/virare, nicio depunere (cu excepția celei inițiale) nefiind efectuata de către tert nicio depunere de numerar pana ce sumele de bani anterior virate nu erau in prealabil retrase de către debitoarea urmărita.

Concluzionează creditorul că, având in vedere procedura mai sus uzitata si lipsa oricărei explicații logice pentru care terțul poprit ar fi efectuat plați repetate in aceeași zi la instituții bancare diferite cu excepția situației in care acesta a rulat aceeași suma in mod repetat, in măsura in care s-ar susține caracterul real si efectiv al plaților, este deosebit de relevanta si eventuala proveniența a eventualelor venituri ale terțului poprit care i-ar fi permis sa plătească in mod efectiv cuantumul integral al sultei prevăzuta in titlul executoriu. Acreditând poziția procesuala a terțului poprit constând in aceea ca potrivit înscrisurilor comunicate a stins in intervalul 24.09.xxxxxxxxxxxxxxx14 obligația de plata a impresionantei sume de 1.390.480,00 lei, rezulta ca acesta a realizat venituri / profit/ a beneficiat de credit potrivit graficului de plați anexat prezentei: luna septembrie a anului 2014 in valoare de 240.100 lei (echivalentul a 54.600 euro): luna octombrie a anului 2014 in valoare de 659.430 lei (echivalentul a 149.871 euro); luna noiembrie a anului 2014 in valoare de 481.750 lei (echivalentul a 109.488 euro); luna decembrie a anului 2014 in valoare de 49.000 lei (echivalentul a 11.136 euro);

Ori in raport cu circumstanțele personale ale terțului poprit, realizarea unor venituri/profit in cuantumul anterior specificat este o ipoteza improbabila.

In acest sens urmează ca instanța sa aibe in vedere faptul terțul poprit deține calitatea de asociat unic si administrator al ____________________________ SRL, cod fiscal xxxxxxxx a cărei activitate comerciala este suspendata începând cu data de 31.08.2010, perioada de suspendare fiind expirata fără a se reface formalitățile de reactivare a activității societății, conform Certificatului constatator emis de către ONRC Constanta si evidentele organelor fiscale. Se mai precizează că terțul poprit nu figurează înregistrat in evidentele Inspectoratului Teritorial de Munca, astfel ca nu realizează venituri din munca si nici in evidentele organelor fiscale ca exercitând vreo profesie liberala generatoare de venituri.

In atari condiții nicio instituție de credit nu ar fi putut acorda credite terțului poprit.

Concluzionează creditorul că terțul poprit nu poate preciza sursa veniturilor obținute in măsura necesara îndeplinirii efective a obligației de plată, fiind evidenta fictivitatea operațiunilor bancare prin rularea acelorași sume de bani.

Se mai precizează că adresa de înființare a popririi respecta condițiile de fond si forma impuse de lege.

La data de 22.06.2015, terțul poprit a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de validare a popririi ca nefondată, desființarea măsurii popririi institute împotriva sa, cu obligarea creditorului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea solicitării, s-a arătat că nu are calitatea de terț poprit față de creditor, deoarece și-a îndeplinit obligația de plată a sultei în cuantum de 1.435.000 lei față de debitoarea Bărnescu A____.

Astfel, se arată că a achitat acesteia sulta prin depuneri bancare în contul acesteia anterior înființării popririi. Se menționează în continuare că a primit adresa de înființare a popririi la data de 31.03.2015, deci după ce își îndeplinise obligația de plată a sultei în cuantum de 1.435.000 lei față de creditoarea Bărnescu A____, depunând în contul acesteia sumele datorate în cursul lunilor septembrie 2014-ianuarie 2015. În condițiile în care a efectuat plățile anterior înființării popririi, apreciază terțul poprit că nu se încadrează în teza a doua a art. 460 alin. 1 C.pr.civ. și că nu se poate dispune obligarea sa la plată. În atare situație rezultă că nu mai există nici un raport juridic obligațional între el și debitoare din prezenta cauză.

Se susține în continuare că din probele depuse chiar de către creditor rezultă că nu datorează vreo sumă de bani către Bărnescu A____, în acest sens fiind înscrisul întocmit de către creditoare în forma autentică – declarația sub nr. 287/03.02.2015 ce reprezintă chitanță liberatorie și atestă plata sultei datorate.

Apreciază terțul poprit că nu se poate dovedi cu martori sau interogatorii în contra dovezilor de efectuare a plăților către Bărnescu A____, întrucât chitanțele care arată depunerile efectuate la bancă sunt peste limita sumei de 250 lei, astfel că nu pot fi combătute prin alte probe decât înscrisuri.

Chiar dacă nu prezintă relevanță juridică în prezenta cauză, menționează terțul poprit a deținut suma de bani necesară plății sultei, neavând importanță proveniența banilor cu care a achitat sulta datorată, ci doar faptul că a executat obligația instituită de către instanța de judecată în sarcina sa.

Se solicită a se avea în vedere că terțul poprit este de etnie romă, iar în comunitatea lor relațiile sunt extrem de strânse. Marea parte a banilor cu care a achitat sulta provin de la rudele sale sau de la cunoscuți care i-au împrumutat diverse sume de bani. Astfel se explică și faptul că a realizat depuneri repetate în aceeași la instituții bancare diferite. A împrumutat bani de la persoane apropriate și i-a depus la bancă în contul obligației de plată a sultei. Mai menționează că în etnia lor, împrumuturile se acordă în baza cuvântului dat, ca practică, fiind rare ocaziile în care se întocmesc înscrisuri în acest sens.

Arată terțul poprit că de ani buni de zile șeful comunității rrome constănțene, deținând și funcția de președinte al Organizației Județene a Rromilor, deci are o relație foarte strânsă cu membrii comunității, iar aceștia au încredere deosebită în el.

Alte sume au provenit din valorificarea unor bunuri pe care le avea de la părinții săi – monede de aur, obiecte prețioase și pe care le-a înstrăinat pentru a putea plăti sulta. Vânzarea bunurilor a fost făcută în timp ce explica depunerea de sume la date diferite în contul lui Bărnescu A____. Trebuie avut în vedere că a și divorțat de Bărnescu A____ tocmai din cauza problemelor pe care le-a avut în ultimii ani. Este evident că, dacă aceasta nu ar fi semnat acel contract de împrumut, nu ar fi fost în pericol să piardă casa din cauza inconștienței sale.

În ceea ce privește veniturile sale, arată terțul poprit că a lucrat toată viața, fără carte de muncă în cele mai multe cazuri. A fost lăutar, mare parte din viață în timpul liber, și a câștigat sume de bani, iar în prezent este pensionar, având peste 65 de ani.

Totodată, terțul poprit menționează că nu are nicio legătură cu Bărnescu A____ și nu se poate reține existența unei conivențe, întrucât au divorțat, iar aceasta a plecat de acasă imediat după finalizarea procesului de partaj. În condițiile în care casa îi fusese atribuită la partaj, iar relațiile dintre ei erau tensionate, aceasta nu mai avea nici un motiv să locuiască alături de el.

Nu cunoaște ce s-a întâmplat cu sumele de bani pe care le-a depus în contul acesteia, dar sunt explicabile retragerile imediate în condițiile în care Bărnescu A____ nu avea un loc de muncă și nu obținea nici un venit, având nevoie de bani pentru a se întreține după ce a plecat din domiciliul comun.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 460 C.pr.civ., art. 1865, art. 264, art. 303 C.pr.civ., art. 115-118 C.pr.civ.

Analizând actele și lucrările dosarului, prin prisma susținerilor părților, instanța reține următoarea situație de fapt:

La data de 26.02.2009, creditorul P___ C_________ V_____ a formulat cerere de executare silită împotriva debitoarei Bărnescu A____ în temeiul titlului executoriu reprezentat de contract de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 1669/xxxxxxxxxxx BNP P___ R___ și P___ C______ C______ pentru recuperarea debitului în cuantum de 100.000 euro.

Cererea a fost înregistrată pe rolul B__ D____ și Asociații sub nr. 245/2009.

În cadrul executării silite, creditorul a solicitat instanței la data de 09.10.2009 partajarea imobilului comun al debitoarei și al soțului acesteia (terțul poprit din prezenta cauză) situat în C________, _________________ nr. 240, jud. C________.

Prin sentință civilă nr. 3397/26.03.2014 pronunțată de Judecătoria C________ în dosar nr. XXXXXXXXXXXXși rămasă irevocabilă la data de 27.10.2014, s-a dispus sistarea stării de devălmășie asupra bunului imobil menționat, dispunându-se și obligarea lui Bărnescu S______ la plata către debitoarea Bărnescu A____ a sumei de 1.435.000 lei cu titlu de sultă în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

La data de 31.03.2015, în cadrul dosarului de executare, a fost comunicată terțului poprit adresa de înființare a popririi prin care i se punea în vedere în conformitate cu prevederile art. 452 C__ interdicția de a plăti debitoarei urmărite suma de 640.049,17 lei reprezentând împrumut nerestituit actualizat cu valoarea dobânzii legale si cheltuieli de executare efectuate în cadrul dosarului de executare nr 245/2009.

În drept, instanța reține că pentru a fi aplicabile prevederile art. 452 C.pr.civ, se impune a fi probată existența a două raporturi juridice cu caracter obligațional: unul între creditor și debitoare și altul între terțul poprit și debitoare.

Prin înființarea popririi, se naște un al treilea raport juridic, între creditorul popritor din primul raport juridic și terțul poprit, având ca obiect sumele de bani datorate debitorului de către terțul poprit.

În raport de cele două legături juridice ce sunt de esența popririi – între creditor și debitor, pe de o parte, debitor și terțul poprit, pe de altă parte – se poate vorbi despre existența a două creanțe, una dintre ele fiind cauza popririi, iar cealaltă obiectul urmărit, care nu pot fi confundate.

Ca orice mijloc procedural de realizare a unui drept pe cale de executare silită, poprirea presupune existența unui titlu executoriu, în baza căruia să se pornească executarea silită, primul act de executare fiind înființarea popririi, prin adresa executorului judecătoresc de indisponibilizare a sumelor datorate de către terț debitorului urmărit.

În speța de față, acest titlu executoriu care atestă raportul juridic dintre creditor și debitoare este reprezentat de contractul de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 1669/xxxxxxxxxxx BNP P___ R___ și P___ C______ C______ în baza căruia, debitoarea datorează un debit în cuantum de 100.000 euro.

Caracterul cert și lichid al creanței este definit în art. 379 alin. 3 și 4 Cod procedură civilă. În concordanță cu art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, creanța certă este aceea a cărei existență rezultă din însuși actul de creanță, sau din alte acte, chiar neautentice, emanata de la debitor sau recunoscute de către dânsul.

Potrivit art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, creanța este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuși actul de creanță, sau este determinabilă cu ajutorul actului de creanță.

Cel de al doilea raport juridic, existent între debitoare și terțul poprit este probat prin sentința civilă nr. 3397/26.03.2014 pronunțată de Judecătoria C________ în dosar nr. XXXXXXXXXXXXși rămasă irevocabilă la data de 27.10.2014 care a stabilit în sarcina terțului poprit din prezenta cauză obligația de a achita debitoarei din prezenta cauză suma de 1.435.000 lei cu titlu de sultă în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Ceea ce trebuie stabilit în prezenta cauză, în raport de apărările terțului poprit, este împrejurarea dacă cel de-al doilea raport juridic specific validării de poprire, respectiv – cel dintre debitor și terțul poprit mai exista la data primirii de către acesta din urmă a adresei de înființare a popririi, respectiv 31.03.2015.

Astfel, pe de o parte, terțul poprit a susținut că acest raport juridic nu mai exista la data de 31.03.2015, întrucât își îndeplinise integral obligația de plată a sultei în valoare 1.435.000 lei către Bărnescu A____ în cursul lunilor septembrie 2014-ianuarie 2015 prin depuneri în conturile acesteia.

Pe de altă parte, creditorul susține că acest raport juridic încă există, invocând caracterul fictiv al plăților efectuate de terțul poprit, aducând ca argument împrejurarea că, în realitate, cele 2 părți aflate în conivență au rulat prin intermediul celor 4 bănci aceleași sume de bani.

Pentru stabilirea acestui aspect, instanța reține că în cursul lunilor menționate de terțul poprit, respectiv septembrie 2014-ianuarie 2015, acesta a efectuat mai multe depuneri de bani în 4 conturi bancare aparținând soției acestuia (debitoarea din prezenta cauză) deschise la 4 unități bancare, respectiv CEC BANK SA, BANCPOST SA, BANCA TRANSILVANIA SA ȘI RAIFFEISEN BANK SA, depuneri ce au însumat 1.390.480 lei

Analizând răspunsul emis de cele 4 unități bancare cu privire la modalitatea de retragere numerar a sumelor de bani din contul aparținând debitoarei Bărnescu A____, orele de retragere numerar a sumelor de bani din contul acesteia prin oricare dintre modalități (ATM/ghișeu bancar de operațiuni) se poate lesne observa că sumele de bani depuse de terțul poprit și cuprinse între 3000 și 20.000 lei erau retrase imediat de către debitoarea urmărită, aceste retrageri fiind urmate imediat de noi depuneri efectuate de către terțul poprit, depuneri urmate de retrageri efectuate în aceeași zi și, tot astfel, până la momentul în care au fost efectuate depuneri în cuantumul menționat anterior.

În acest sens, instanța notează:

- în privința operațiunilor desfășurate prin intermediul contului deschis la Banca Transilvania (file 207-221)

• în data de 24.09.2014 terțul poprit a depus în contul debitoarei suma de xxxxx lei. A doua zi, această sumă a fost ridicată de debitoare, operațiune urmată de o nouă depunere din partea terțului poprit în cuantum de xxxxx lei.

• în data de 26.09.2014 (a doua zi după cea de-a doua depunere, suma a fost ridicată de debitoare și, în aceeași zi a fost efectuată o nouă depunere de către terțul poprit în cuantum de xxxxx lei). În prima zi lucrătoare ce a urmat acestei depuneri, 29.09.2015, debitoarea a ridicat această sumă, retragere urmată de o nouă depunere din partea terțului poprit în cuantum de 16.000 lei.

• în data de 30.09.2014, debitoarea a ridicat suma menționată anterior.

• în lunile octombrie, noiembrie și parțial decembrie, în contul debitoarei au avut loc aceleași operațiuni, respectiv depunerea unor sume de bani de către terțul poprit urmate de ridicarea acestora de către debitoare.

- în privința operațiunilor desfășurate prin intermediul contului deschis la CEC BANK SA (file 235-265)

• în data de 24.09.2014 terțul poprit a depus în contul debitoarei suma de xxxxx lei, iar în aceeași zi, această sumă a fost ridicată de debitoare;

• în data de 25.09.2014 terțul poprit a efectuat o nouă depunere în cuantum de xxxxx lei, urmată de retragerea acesteia în data de 26.09.2014); ulterior retragerii acestei sume, în aceeași zi s-a înregistrat o nouă depunere din partea terțului poprit în cuantum de xxxxx lei.

• în data de 29.09.2014, este menționată o nouă retragere din partea debitoarei în cuantum de xxxxx lei, urmată de o nouă operațiune de depunere numerar din partea terțului poprit în cuantum de xxxxx lei;

• în data de 30.09.2014, debitoarea a ridicat suma menționată anterior, retragere ce a fost urmată de o nouă depunere din partea terțului poprit în cuantum de xxxxx lei.

• în lunile octombrie, noiembrie și parțial decembrie, în contul debitoarei au avut loc aceleași operațiuni, respectiv depunerea unor sume de bani de către terțul poprit urmate de ridicarea acestora de către debitoare

- în privința operațiunilor desfășurate prin intermediul contului deschis la BANCPOST SA (file 236-265):

• în data de 24.09.2014 terțul poprit a depus în contul debitoarei suma de xxxxx lei, în aceeași zi debitoarea retrăgând această sumă de bani;

• în data de 25.09.2014 terțul poprit a efectuat o nouă depunere în cuantum de xxxxx lei, retrasă în aceeași zi de către debitoare, retragere urmată în aceeași zi de o nouă depunere din partea terțului poprit în cuantum de xxxxx lei;

• această din urmă sumă este retrasă de debitoare pe data de 29.09.2014, zi în care, ulterior retragerii, terțul poprit mai efectuează o depunere în cuantum de xxxxx lei;

• în data de 30.09.2014, debitoarea retrage această ultimă sumă depusă, după care s-a înregistrat o nouă operațiune de depunere din partea terțului poprit a sumei de xxxxx lei . În prima zi lucrătoare ce a urmat acestei depuneri, 29.09.2015, debitoarea a ridicat această sumă, retragere urmată de o nouă depunere din partea terțului poprit în cuantum de 16.000 lei.

• în data de 30.09.2014, debitoarea a ridicat suma menționată anterior.

în lunile octombrie, noiembrie și parțial decembrie, în contul debitoarei au avut loc aceleași operațiuni, respectiv depunerea unor sume de bani de către terțul poprit urmate de ridicarea acestora de către debitoare

• în lunile octombrie, noiembrie și parțial decembrie, în contul debitoarei au avut loc aceleași operațiuni, respectiv depunerea unor sume de bani de către terțul poprit urmate de ridicarea acestora de către debitoare.

- în privința operațiunilor desfășurate prin intermediul contului deschis la RAIFFEISEN BANK SA (file 268-271), se observă , la fel ca în cazul celorlalte conturi ale debitoarei, aceleași operațiuni, respectiv depunerea unor sume de bani de către terțul poprit urmate de retrageri efectuate în aceeași zi sau a doua zi în intervalul septembrie 2014-ianuarie 2015.

Concluzionând, rezultă fără dubiu din extrasele de cont că sumele virate de către terțul poprit erau retrase imediat de către debitoare, uneori la un interval scurt de timp față de cel al depunerii, ceea ce creează prezumția că, în fapt, aceeași sumă de bani era utilizată în aceeași zi la aceeași instituție bancară/altă instituie bancară pentru o nouă plată, urmată de o nouă retragere și o nouă plată prin intermediul mai multor instituții bancare.

Instanța notează un aspect esențial și anume că depunerile efectuate de terțul poprit erau efectuate doar după ce, în prealabil, debitoarea retrăgea sumele de bani depuse anterior, ceea ce confirmă ipoteza susținută de creditor și anume că părțile aflate în conivență au rulat aceeași sumă de bani prin multiple operațiuni de depuneri și retrageri zilnice pentru a acredita ideea efectuării plății integrale a sultei prevăzute în titlul executoriu.

Nici în cuprinsul întâmpinării formulate de terțul poprit și nici cu ocazia administrării probei cu interogatoriul acestuia și al debitoarei, nu s-a oferit o explicație rezonabilă pentru alegerea acestui mod de efectuare a plății, respectiv prin intermediul a 4 instituții bancare diferite și prin depuneri repetate de sume de bani chiar în aceeași zi în conturi deschise de debitoare la bănci diferite.

Mai mult, cu ocazia administrării probei cu interogatoriul, terțul poprit a arătat că ideea de a efectua plăți în modalitatea descrisă i-a aparținut fostei sale soții (răspunsul la întrebarea 16), iar debitoarea a arătat că terțul poprit a hotărât ca sulta să fie achitat prin plăți repetate de mică valoare prin intermediul mai multor unități bancare (răspunsul de la întrebarea nr. 29).

Totodată, instanța remarcă că, deși terțul poprit, susține că a plătit debitoarei într-un interval relativ scurt – sfârșitul lunii septembrie 2014 – ianuarie 2015 o sumă foarte mare de bani, sulta în cuantum de 1.435.000 lei (aproximativ 327.000 euro), acesta nu a dovedit că a dispus de astfel de resurse financiare.

În acest sens, se reține că, deși a invocat că a împrumutat sume de bani de la prieteni, acesta nu a fost în măsură, cu ocazia administrării interogatoriului, să indice numele vreunui astfel de prieten și nici nu a înțeles să propună audierea lor ca martori (răspuns întrebarea nr. 5).

Instanța remarcă și faptul că, deși a invocat că a vândut 2 mașini pentru a face rost de bani în vederea plății sultei, la dosarul cauzei nu s-a depus nici un înscris în dovedirea acestui aspect și nici nu s-a susținut că nu au fost întocmite astfel de înscrisuri (potrivit răspunsului la întrebarea 10, s-a arătat că le va depune dacă le va găsi).

De asemenea, terțul poprit nu a făcut dovada faptului că deținea obiecte de aur pe care le-ar fi vândut pentru a face rost de bani, astfel cum a susținut cu ocazia administrării probei cu interogatoriul.

Cele prezentate conduc instanța la concluzia că, în fapt, sulta nu a fost achitată de către terțul poprit și că raportul juridic dintre debitoare și terțul poprit există și în prezent, nefiind stinsă obligația de plată a sumei în cuantum de 1.435.000 lei.

La formarea convingerii instanței în acest sens au contribuit și următoarele aspecte: sentința civilă nr. 3397/26.03.2014 pronunțată de Judecătoria C________ în dosar nr. XXXXXXXXXXXX nu era definitivă, și deci nu era executorie la momentul la care terțul poprit a început să efectueze plățile, respectiv sfârșitul lunii septembrie, însă acesta a ales proceze în acest mod, deși debitul nu era scadent; această atitudine este în evidentă contradicție cu decizia sa de a formula apel împotriva acestei sentințe la 28.04.2014, apel anulat ca netimbrat de Tribunalul C________ la data de 27.10.2014.

În acest context, singura explicație logică, pare fi aceea că, prin introducerea căii de atac, terțul poprit a dorit doar obținerea intervalului de timp necesar pentru efectuarea acelor multiple operațiuni de depunere și retrageri numerar.

Declarați notarială autentificată sub nr. 287/03.02.2015 de către Societatea profesională notarială M______ Tuscali și D__ Pitu prin care debitoarea declară că a primit integral suma de 1.435.000 lei cu titlu de sultă nu poate determina o altă concluzie a instanței decât cea prezentată mai sus, din moment ce creditorul a făcut dovada contrară celor susținute de aceasta prin probele administrate pe parcursul procesului, nefiind necesară înscrierea în fals întrucât nu sunt contestate constatările personale ale notarului. Mai mult, făcându-se dovada contrară celor susținute de debitoare, instanța reține că aceasta se află în conivență cu terțul poprit, dorind a împiedica realizarea creanței creditorului, aceasta fiind singura explicație rezonabilă a faptului că o persoană afirmă că a primit o sumă de bani pe care în realitate nu a încasat-o.

În raport de concluzia menționată mai sus în sensul că, în realitate, sulta nu a fost achitată de terțul poprit către debitoare, instanța reține că s-a făcut dovada întrunirii cerințelor prevăzute de lege pentru validarea popririi, motiv pentru care cererea creditorului apare ca fiind întemeiată, urmând a fi admisă.

În baza art. 274 Cod procedură civilă, va fi obligat terțul poprit la plata sumei de 20 lei către creditor, reprezentând cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de creditor P___ C_________ - V_____ (CNP xxxxxxxxxxxxx), cu domiciliul procesual ales în vederea comunicării actelor de procedură la sediul av.S______ I____ în C________, ________________________, nr.152 bis (Clădire Tomis Business Center), __________, județ C________ în contradictoriu cu debitor BĂRNESCU A____ (CNP xxxxxxxxxxxxx), cu domiciliul în C________, Bvd.I.C.B_______, nr.240, județ C________ și terț poprit BĂRNESCU S______ (CNP xxxxxxxxxxxxx), cu domiciliul în C________, Bvd.I.C.B_______, nr.240, județ C________.

Validează poprirea asupra terțului poprit până la concurența sumei de 640.049,17 lei și obligă terțul poprit să plătească creditoarei, în limita acestei creanțe, suma datorată debitoarei.

Obligă terțul poprit la plata către creditoare a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru).

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 25.11.2015.