Partaj la cererea creditorului. Achitarea datoriei.Consecinte.

ACHITAREA DATORIEI PRIN BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC DUCE LA RESPINGEREA ACTIUNII DE PARTAJ BUNURI COMUNE

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.3846/324 din data de 16.10.2007 reclamantul-creditor S C a chemat în judecata pe pârâtii C M si C C, pentru partajul bunurilor comune.

In fapt, în motivarea actiunii a aratat ca pârâtul C M îi datoreaza suma de 7.000 lei, motiv pentru care în baza titlului executoriu, contractul de împrumut autentificat si investit cu formula executorie, reclamantul a solicitat executarea silita a debitorului-pârât.

Cu ocazia executarii silite, executorul judecatoresc C A i-a notificat faptul ca nu poate continua executarea silita întrucât debitorul este coproprietar în devalmasie împreuna cu sotia-pârâta C C al imobilului casa de locuit situat în Tecuci, strada C C, nr.40, judetul Galati.

Pentru a se continua executarea silita, reclamantul solicita partajarea imobilului. In drept, a invocat art.493 c. pr. civila.

In dovedirea actiunii a depus la dosar adresa nr.249 din 26.09.2007 a executorului judecatoresc, contractul de împrumut, încheierea nr.7335/76 din 11.09.2007 a B C F Tecuci si somatia imobiliara nr.249/10.09.2007.

Pârâtul C M a declarat în instanta ca va achita suma datorata, însa la termenele acordate nu s-a mai prezentat. Legal citata fiind, pârâta C C nu s-a prezentat în instanta si nu a formulat probe în combaterea actiunii.

Din analiza materialului probator administrat instanta retine ca reclamantul este creditor personal al pârâtului C M pentru suma de 7.000 lei. In baza titlului executoriu, reprezentat de contractul de împrumut autentificat, s-a început executarea silita împotriva imobilului proprietatea celor doi pârâti, iar în cauza nu sunt incidente dispozitiile art.1039 si 1042 cod civil referitoare la materia solidaritatii, debitor fiind numai pârâtul C M.

Pe baza materialului probator administrat, prin încheierea din data 12.02.2008 instanta a admis în principiu actiunea si a constat ca pârâtii au dobândit în timpul casatoriei în cota de ½ fiecare, imobilul casa de locuit si teren aferent, situat în T, strada C C, nr.40.

Pentru evaluare si propuneri de lotizare s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate. Prin raportul de expertiza întocmit de expert S M imobilul a fost evaluat la suma totala de 200.320 lei si s-a constatat ca imobilul în cauza nu poate fi partajat în natura.

Instanta constata ca este îndreptatita cererea reclamantului de a solicita partajul imobilului, pentru ca apoi sa ceara urmarirea silita asupra partii din imobil ce se va atribui debitorului, astfel cum rezulta din art.1825 cod civil si art.493 alin.1 cod procedura civila.

Fata de cele mai sus expuse, vazând si art.673 ind.9 si art.741 c.civil , urmeaza a admite actiunea si va dispune încetarea comunitatii de bunuri si ca efect al partajului va atribui imobilul pârâtului C M.

Potrivit art.742 c.civil va obliga pârâtul sa plateasca pârâtei C C suma de 100.160 lei cu titlul de cota valorica parte, iar executarea silita va continua asupra dreptului ce-l are pârâtul asupra imobilului.

Conform art.274 c.pr.civ. va obliga pârâtii catre reclamant la plata sumei de 1420 lei cheltuieli de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru, onorariu avocat si expert.

Tribunalul Galati a admis apelul declarat de pârâta , a respins actiunea de partaj ca nefondata precizând ca nu mai sunt întrunite disp.art.33 alin.2 codul familiei care permit creditorilor personali ai sotului debitor sa ceara împartirea bunurilor comune.

Potrivit contractului de împrumut investit cu formula executorie, pârâtul CA datora reclamantului SC suma de 6.000 lei.

In apel s-a facut dovada ca debitul a fost achitat prin B.Ex.Jud CA la care a apelat reclamantul în vederea executarii silite a debitului sau.