Notare somatie in cartea funciara a unor imobile ce figureaza ca bunuri comune ale sotilor.

Înscrierea mentiunilor în cartea funciara se realizeaza în cadrul unei proceduri necontencioase, iar plângerea formulata în temeiul art.50 din Legea 7/1996, împotriva încheierilor prin care s-a dispus înscrierea în cartea funciara, se solutioneaza tot în cadrul unei proceduri necontencioase.

Registratorul de carte funciara din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, în solutionarea cererii de notare a somatiei, nu poate analiza legalitatea titlului executoriu ori actelor de executare, competenta sa fiind limitata în acest sens la o analiza formala a somatiei emisa de executorul judecatoresc.

Prin plângerile formulate de catre petentii I.C. si M.C.V. la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, acestia au contestat încheierea nr.12270 din 22.05.2007, prin care Oficiul de Cadastru a dispus notarea somatiei emisa de executorul judecatoresc D.C. cu privire la începerea executarii silite în favoarea creditoarei E.M.S. Motru, cu privire la doua imobile proprietatea lor, situate în Mun. Motru, pentru executarea debitoarei M.V.

Motivându-si plângerile formulate, ambii petenti au sustinut ca, în mod gresit s-a procedat la notarea somatiei emisa la data 03.05.2007 în dosarul nr.50/E/2007 de catre executorul judecatoresc D.C. deoarece imobilele asupra carora s-a pornit executarea silita de catre creditoarea EMS Motru, sunt dobândite în timpul casatoriei, iar pâna în prezent nu s-a efectuat un partaj al bunurilor comune.

Prin sentinta civila nr.2082/18.09.2007, pronuntata de Judecatoria Motru în dosarul nr.2071/263/2007 a fost respinsa exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Motru, invocata de intimata EMS Motru, precum si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de intimata OCPI Gorj.

Au fost admise plângerile formulate de petentii M.V. si I.C., în contradictoriu cu intimatii EMS Motru, OCPI Gorj si BEJ DC..

A fost anulata notarea somatiei emisa la data de 03.05.2007 în dosarul nr.50/E/2007 de executorul judecatoresc D.C. si înscrisa sub nr.89/2007 în Registrul de transcriptiuni cu privire la cele doua imobile.

Instanta a respins exceptia necompetentei teritoriale invocata de intimata creditoare motivând ca, potrivit art.50 alin.2 din Lg.7/1996 competenta de solutionare a plângerii formulata de catre cei interesati împotriva încheierilor date de OCPI revine instantei în a carei raza teritoriala se afla imobilul ce face obiectul litigiului, iar cele doua apartamente asupra carora s-a notat somatia de executare sunt situate pe raza localitatii Motru.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, instanta a retinut caracterul contencios al plângerii ce ar rezulta din art.50 al Legii 7/1996.

S-a argumentat ca spre deosebire de procedura de solutionare a cererii de înscriere care are natura necontencioasa , în care activitatea desfasurata de registrator nu este destinata sa solutioneze cu putere de lucru judecat un litigiu pendinte între doua parti cu interese contrare, plângerea formulata împotriva încheierii data de Registratorul de Carte Funciara are caracter contencios, purtând asupra drepturilor petentilor de a obtine radierea unor notari, a unei înscrieri.

Pe fond, prima instanta a retinut ca cele doua apartamente cu privire la care s-a pornit executarea silita imobiliara fac parte din comunitatea de bunuri a petentilor, fosti soti, caracterul devalmas al bunurilor comune, mentinându-se si dupa desfacerea casatoriei prin divort, iar potrivit art.493 alin.1 c.pr.civ. creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas, nu pot sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate în proprietate, fara sa ceara partajarea lor.

A motivat instanta ca notarea somatiei în cartea funciara nu reprezinta doar o masura cu caracter asigurator, ci este de natura a prejudicia pe codevalmasul nedebitor , cu atât mai mult ca s-a notat somatia cu privire la ambele apartamente ale petentilor.

A mai motivat instanta ca OCPI avea obligatia sa analizeze conditiile de fond si de forma ale cererii formulata de executorul judecatoresc si sa respinga cererea de înscriere a somatiei de executare.

Împotriva sentintei a declarat apel Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si E.M.S. Motru.

O.C.P.I. nu a motivat apelul, iar EMS Motru prin motivele formulate a sustinut în esenta ca prima instanta a gresit analizând aspecte de fond ce privesc conditiile executarii silite întrucât în cadrul procesual al plângerii împotriva încheierii de înscrierea mentiunii în cartea funciara, analiza trebuie sa se limiteze la aspectele formale ce se verifica de catre registrator cu ocazia solutionarii cererilor de înscriere în C.F.

Prin decizia civila nr.459 din 16.11.2007, pronuntata în dosarul nr.2071/263/2007, Tribunalul Gorj a respins ambele apeluri.

Pentru a decide astfel, instanta de apel a retinut ca sentinta este legala în raport de dispoz.art.493 c.pr.civ., si de dispoz.art.33 din Codul familiei potrivit carora bunurile comune ale sotilor nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre debitorii codevalmasi.

Împotriva ambelor hotarâri a declarat recurs E. M.S Motru, solicitând modificarea lor si pe fond respingerea plângerii.

Recurenta a sustinut ca instanta de apel nu s-a pronuntat asupra tuturor motivelor de apel si a solutionat apelurile într-un mod superficial, preluând întocmai unele considerente ale sentintei.

A aratat ca instantele au ignorat dovezile depuse la dosar, din care rezulta ca a solicitat partajarea bunurilor comune ale petentilor , pe rolul instantelor aflându-se dosarul nr.1886/263/2007.

A motivat ca masura de notare a somatiei în cartea funciara, la initiativa executorului judecatoresc, a fost luata pentru a împiedica înstrainarea apartamentelor pâna la solutionarea partajului , acesta fiind si scopul art.497 alin.2 c.pr.civ.

Recurenta a invocat gresita interpretare a dispoz.art.497 c.pr.civ. de catre cele doua instante.

În drept recurenta si-a încadrat criticile formulate în art.304 pct.7, 8 si 9 c.pr.civ.

Intimatul petent I.C. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, sustinând ca executarea silita pornita prin intermediul executorului judecatoresc D.C. nu mai poate continua pe de o parte pentru ca debitoarea a depus în contul creditoarei EMS Motru suma de 12.500 lei reprezentând ? din datorie, iar pe de alta parte pentru ca s-a admis cererea de recuzare a executorului în cadrul dosarului nr.2130/263/2007 al Tribunalului Gorj.

Recursul este fondat.

În mod gresit cele doua instante au solutionat pricina prin antamarea unor aspecte de fond ce privesc executarea silita, aspecte care se pot pune în discutie doar în cadrul unei contestatii la executare, iar nu în solutionarea unei plângeri îndreptata împotriva unei încheieri prin care s-a dispus doar notarea unei somatii în cartea funciara.

Prima instanta, retinând caracterul contencios al plângerii s-a referit eronat la radierea înscrierilor din cartea funciara întrucât a fost investita cu solutionarea unei plângeri împotriva încheierii prin care s-a dispus notarea somatiei iar nu cu o actiune în rectificare carte funciara , posibila dupa eventuala anulare a actelor de executare în cadrul contestatiei la executare.

Înscrierea mentiunilor în cartea funciara se realizeaza în cadrul unei proceduri necontencioase iar plângerea formulata în temeiul art.50 din Lg.7/1996 împotriva încheierilor prin care s-a dispus înscrierile în cartea funciara se solutioneaza tot în cadrul unei proceduri necontencioase.

De aceea, prin Decizia 72/2007 Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectiile Unite ,admitând recursul în interesul legii ,a stabilit ca în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciara întemeiate pe art.50 din Lg.7/1996 OCPI nu are calitate procesuala pasiva.

Registratorul de carte funciara din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara în solutionarea cererii de notare a somatiei nu poate analiza legalitatea titlului executoriu ori a actelor de executare, competenta sa fiind limitata în acest sens la o analiza formala a somatiei emisa de executorul judecatoresc.

În sistemul de carte funciara, principiul legalitatii comporta doua componente : legalitatea formala si legalitatea materiala.

Legalitatea formala înseamna ca registratorul de la Biroul de cadastru si publicitate imobiliara nu poate încuviinta decât înscrierea actelor si faptelor juridice anume prevazute de lege si nu se poate sprijini decât pe cererea si actele ce o însotesc.

Legalitatea materiala vizeaza faptul ca registratorul trebuie sa cerceteze pe de o parte daca înscrisul pe baza caruia se solicita înscrierea întruneste conditiile prevazute de lege pentru înscrierea dreptului sau faptului juridic (art.41-51, 83 din Lg.7/1996) iar pe de alta parte sa cerceteze, daca potrivit cuprinsului cartii funciare, nu exista vreo piedica la efectuarea înscrierii.

Prin urmare, examinarea registratorului se margineste la verificarea valabilitatii actului a carui înscriere se cere si a posibilitatii înscrierii în raport de înscrierile facute deja în cartea funciara , cu privire la imobil.

În speta, registratorul de carte funciara avea abilitatea de a verifica doar daca somatia a fost emisa de un executor judecatoresc, neavând competenta în a stabili daca urmarirea silita a celor doua apartamente este legala .infirmarea actelor de executare sub aspectul legalitatii fiind posibila în cadrul contestatiei la executare.

Scopul notarii somatiei în cartea funciara este acela de a încunostinta tertele persoane ca imobilele sunt urmarite de un creditor, facând opozabil tertilor actul de executare înscris , fara ca prin aceasta înscriere sa fie afectate atributele proprietati.

În speta erau întrunite conditiile formale pentru înscrierea somatiei în cartea funciara neexistând temeiuri de anulare a încheierii de carte funciara astfel ca solutia ce se impunea era de respingere a plângerilor.

Fata de toate aceste considerente se constata ca ambele instante au interpretat si aplicat gresit dispoz.art.497 c.pr.civ. si ale Legii 7/1996 – urmând ca în baza art.312 raportat la art.304 pct.9 c.pr.civ. sa se admita recursul, sa se modifice ambele hotarâri si pe fond sa se respinga plângerile formulate de petentii M.V. si I.C. împotriva încheierii nr.12270/2007 a OCPI Gorj, de notare a somatiei din 3 mai 2007 a Biroului Executorului Judecatoresc D.C.