Imobil atribuit provizoriu. Vanzarea bunului de catre executorul judecatoresc.

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,pentru minori şi familie

DECIZIA CIVILĂ NR. 161/A/2008 Şedinţa publică din 23 iunie 2008

 

S-a luat spre examinare apelul declarat de către reclamanta D. M. N., împotriva încheierii şedinţei publice din data de 22 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j, în dosarul nr(...), privind şi pe pârâţii intimaţi D. N., STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, precum şi intimatul E. T., având ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal făcut în cauză la prima şi a doua strigare se prezintă reprezentantul reclamantei apelante D. M. N., avocat G. J., cu împuternicire avocaţială la dosar şi reprezentanta intimatului intervenient E. T., avocat D. D., cu împuternicire avocaţială la dosar fila -12, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, reprezentantul reclamantei apelante invocă lipsa de procedură cu pârâtul D. N. la adresa de pe str. (...).(...) nr.1, .84, pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare făcându-se menţiunea că persoana citată nu a fost găsită, schimbându-şi adresa, actul a fost afişat pe uşa principală şi nu s-a putut afla noua adresă.

Reprezentanta intimatului intervenient E. Ş. apreciază că se doreşte doar tergiversarea cauzei şi întrucât procedura de citare este îndeplinită, pârâtul fiind legal citat la adresa din(...), solicită cuvântul pe fond, neavând alte cereri de formulat.

La întrebarea instanţei dacă are cunoştinţă de schimbarea domiciliului pârâtului, reprezentantul reclamantei apelante, avocat G. J. arată că nu are cunoştinţă despre aceasta.

Curtea văzând că pe tot parcursul soluţionării litigiului pârâtul şi-a indicat adresa doar pe str. (...).(...) nr.1, .84, acest domiciliu fiind indicat inclusiv în cererea de aderare la apel, în temeiul art.98 Cod procedură civilă, constată că procedura de citare este legal îndeplinită cu acest pârât pentru acest termen.

Întrebat fiind reprezentantul reclamantei apelante, dacă aceasta poate face dovada obţinerii creditului bancar pentru achitarea sultei, acesta învederează că procedura de obţinere a creditului bancar se află în derulare, fiind oarecum suspendată până la obţinerea unei hotărâri efective de atribuire a imobilului. Totodată, invocă ca motiv de ordine publică, lipsa minutei încheierii din 22 ianuarie 2008 dată de T r i b u n a l u l C l u j.

Reprezentanţii părţilor arată că nu au alte cereri de formulat, împrejurare faţă de care, instanţa apreciază că la dosar sunt suficiente probe pentru justa soluţionare a cauzei, astfel încât, declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantei apelante D. M. N. solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat, desfiinţarea dispoziţiilor instanţei de fond şi în consecinţă sistarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren şi construcţie situate în C-N, str. B.P.(...) nr.106, susţinând pe larg motivele de apel aflate la filele 32-35 dosar.

Reprezentanta intimatului intervenient E. T., solicită respingerea apelului promovat de reclamanta D. M. N. pentru motivele arătate în scris şi susţinute oral, socotind că motivele de apel sunt nefondate.

În ceea ce priveşte cererea de aderare la apel, formulată de pârâtul D. N., reprezentantul reclamantei solicită admiterea acesteia pentru aceleaşi motive, apreciind că instanţa era ţinută să încerce stingerea litigiului pe cale amiabilă. Solicită cheltuieli de judecată.

Reprezentanta intervenientului E. Ş. solicită respingerea cererii de aderare la apel pentru aceleaşi motive din întâmpinare şi solicită cheltuieli de judecată.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

C U R T E A :

Prin încheierea din 22 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosar nr(...), în baza art. 67311 C.pr.civ. s-a dispus vânzarea imobilului teren şi construcţie, situat în C-N, str. B.P. (...) nr. 106, prin licitaţie de către executorul judecătoresc.

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa a reţinut că, având în vedere prevederile art. 67311 C.pr.civ., faţă de faptul că imobilul a fost atribuit provizoriu apelantei D. M. N., iar aceasta nu a făcut dovada achitării integrale a sumei cuvenite celuilalt proprietar, stabilită cu titlu de sultă, în cuantum de 318.298 lei, s-a dispus vânzarea imobilului teren şi construcţie, situat în C-N, str. B.P. (...) nr. 106, prin licitaţie de către executorul judecătoresc.

Împotriva acestei încheieri reclamanta D. M. N. a declarat recurs la data de 06.02.2008, susţinând în cererea de recurs că motivele le va depune la prima şedinţă de judecată, potrivit art. 301 C.pr.civ.

Ulterior, în şedinţa publică din 16.05.2008, reprezentantul reclamantei, av. I. M., a depus o cerere prin care a solicitat recalificarea căii de atac exercitată de reclamantă în prezentul dosar, din recurs în apel, potrivit art. 84 şi art. 67311 C.pr.civ., întrucât din eroare a intitulat calea de atac ca fiind recurs şi nu apel, anexând acestei cereri, motivele de apel.

În motivarea apelului reclamanta a arătat că solicită admiterea acestuia, desfiinţarea încheierii atacate şi sistarea vânzării la licitaţie publică a imobilului teren şi construcţie, situat pe str. B.P. (...) nr. 106 din C-N.

Apelanta a arătat că a dovedit că a făcut demersurile necesare pentru obţinerea unui credit bancar în vederea achitării sultei, însă normele de prudenţialitate emise de BNR care reglementează acordarea creditelor persoanelor fizice, au făcut anevoioasă găsirea unei instituţii bancare care să permită acordarea unui credit cu o astfel de valoare.

Simpla afirmaţie a intervenientului, privitoare la reaua-credinţă a reclamantei, nu se justifică iar fraudarea intereselor creditorilor este o falsă problemă, deoarece aceştia au efectuat din punct de vedere legal demersurile pentru a putea fi introduşi în cauză.

Vânzarea prin licitaţie a imobilului mai sus arătat, nu ar permite obţinerea unui preţ real raportat la valoarea imobilului şi îndestularea creditorilor din suma obţinută, atâta vreme cât valoarea de circulaţie a imobilului este mult superioară aceleia care s-ar obţine prin licitaţie.

Prin întâmpinare intimatul E. Ş. a solicitat respingerea apelului ca nefondat, precum şi obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată (f. 37-38).

În susţinerea poziţiei procesuale intimatul E. Ş. a arătat că este real că ne aflăm în prezenţa unui apel şi nu în prezenţa unui recurs, potrivit dispoziţiilor art. 67311 alin. 4 C.pr.civ., astfel încât calea de atac este apelul şi nu recursul, aşa cum în mod greşit aceasta a fost intitulată.

Hotărârea atacată este legală şi temeinică, deoarece instanţa a fixat iniţial un termen de 6 luni până la data de 07.11.2007, dată la care reclamanta trebuia să prezinte dovezi privind vânzarea acestui bun, sau măcar demersuri efectuate în acest sens, însă până la termenul stabilit reclamanta nu a făcut nici un fel de dovadă. Deşi instanţa a mai acordat un termen pentru data de 22.01.2008, nici la acest termen reclamanta nu a putut prezenta dovezi din care să rezulte vânzarea imobilului, motiv pentru care încheierea instanţei de apel este legală şi temeinică, iar prin cererea de apel reclamanta nu urmăreşte decât tergiversarea soluţionării prezentei cauze.

Intimatul Statul Român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin întâmpinare a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi temeinică (f. 43).

În susţinerea poziţiei procesuale intimatul Statul Român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor a arătat că instanţa a avut în vedere doar considerente de ordin obiectiv, respectiv neplata sultei până la termenul stabilit şi nu a făcut nici o referire la reaua-credinţă de care a dat dovadă reclamanta, aplicând în mod corect prevederile art. 67311 C.pr.civ.

Ulterior, la data de 06.06.2008, pârâtul D. N. a înregistrat o cerere de aderare la apelul declarat de reclamantă, prin care a solicitat admiterea acesteia, precum şi desfiinţarea încheierii din 22.01.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, deoarece reclamanta a făcut dovada demersurilor pentru contactarea unui credit de nevoi personale privind plata sultei. S-au încălcat prevederile art. 32 şi art. 33 Cod fam. deoarece bunurile comune ale soţilor nu pot fi urmărire de creditorii personali ai unuia dintre soţi, iar soţii răspund cu bunurile comune doar pentru un anumit gen de datorii. Pe de altă parte, există şi alte căi de plată a obligaţiilor financiare faţă de intervenienţi, care nu au fost luate în considerare de instanţa de fond, de exemplu o înţelegere de eşalonare a datoriei cu Statul Român sau poprirea sumelor reprezentând credite rambursabile.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 06.06.2008, Curtea a recalificat calea de atac declarată de reclamantă împotriva încheierii prin care s-a dispus vânzarea la licitaţie a imobilului, ca fiind apel şi nu recurs, în temeiul art. 67311 alin. 4 C.pr.civ. (f. 50).

Reprezentantul apelantei a invocat în şedinţa publică din 23.06.2008, ca motiv de ordine publică, excepţia nulităţi încheierii din 22.01.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, determinată de inexistenţa minutei în care să fie consemnat rezultatul deliberărilor.

Analizând încheierea criticată prin prisma motivului de ordine publică invocat şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele :

Prin încheierea nr. 274/A/09.05.2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j, dosar nr(...), s-a admis în parte apelul declarat de apelanta D. M. N. împotriva sentinţei civile nr. 10.315/2005 a J u d e c ă t o r i e i C l u j-N care a fost schimbată în parte, în sensul că, s-a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei cota de 26/40 parte din terenul în suprafaţă de 530 m.p. şi 30/40 din construcţia situată în C-N, str. B.P.(...) nr. 106, înscrisă în C.F. nr. 155 C, nr. top. 12.333/1, în valoare de 757.000 lei, precum şi autoturismul marca Daewoo cu nr. de înmatriculare (...), în valoare de 3000 USD echivalentul a 7290 lei la data pronunţării acestei încheieri, în cotă de 57,4% apelanta şi 42,6% intimatul D. N..

S-a atribuit provizoriu imobilul - teren şi construcţie situat în C-N str. B.P.(...) nr.106 în favoarea apelantei D. M. N., iar autoturismul marca Daewoo, cu nr. de înmatriculare (...) în favoarea intimatului D. N. şi s-a pus în vedere apelantei, până la termenul viitor, să achite suma de 318.298 lei cu titlul de sultă în contul intimatului D. N. deschis la Banca Transilvania ( f. 169-179 dosar nr(...) ).

La următorul termen de judecată din 07.11.2007, apelanta a solicitat amânarea cauzei pentru a achita onorariul cuvenit expertului şi a depune la dosar dovada demersurilor făcute pentru obţinerea împrumutului de la bancă ( f. 181, acelaşi dosar ).

La data de 22.01.2008 T r i b u n a l u l C l u j, prin încheiere, în baza art. 67311 Cod.pr.civ. a dispus vânzarea la licitaţie publică a imobilului teren şi construcţie, situat în C-N, str. B.P.(...) nr.106, prin licitaţie de către executorul judecătoresc ( f. 188-189 acelaşi dosar ).

Potrivit art. 67311 alin.4 Cod.pr.civ., încheierile prevăzute în prezentul articol pot fi atacate separat cu apel. Dacă nu au fost astfel atacate, aceste încheieri nu mai pot fi supuse apelului odată cu hotărârea asupra fondului procesului.

Din interpretarea acestui text legal rezultă că încheierile prevăzute de art. 67311 alin. 1 Cod.pr.civ. prin care instanţa dispune vânzarea bunului prin bună învoială de către executorul judecătoresc, aşa cum este hotărârea din speţă, nu au caracterul unei simple încheieri premergătoare, ci sunt încheieri interlocutorii, care prefigurează soluţia în cauză şi care leagă instanţa de judecată astfel încât aceasta nu mai poate reveni asupra lor, conform art. 268 alin. 3 Cod.pr.civ.

De asemenea, art. 256 Cod.pr.civ. statuează că, după sfârşitul dezbaterilor, judecătorii chibzuiesc în secret, fie în şedinţă, fie în camera de consiliu. După chibzuire, preşedintele adună părerile judecătorilor, începând cu cel mai nou în funcţiune, el pronunţându-se cel din urmă.

Totodată, potrivit art. 258. alin. 1 Cod.pr.civ., după ce s-a întrunit majoritatea se va întocmi de îndată dispozitivul hotărârii care se semnează, sub sancţiunea nulităţii, de către judecători şi în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflaţi în minoritate.

Din contextul acestor prevederi legale reiese că acest dispozitiv numit tradiţional „minuta” obiectivează rezultatul deliberării, iar minuta trebuie semnată de judecătorii care au participat la dezbaterea cauzei, ei confirmând astfel existenţa hotărârii şi autenticitatea ei, în caz contrar operând sancţiunea nulităţii hotărârii.

Minuta trebuie să cuprindă întocmai rezultatul deliberării, numai astfel ea este concludentă sub aspectul regularităţii formale a deliberării, a pretenţiilor care au făcut obiectul deliberării, a modului de soluţionare a acestor pretenţii şi a calităţii celor care le-au soluţionat.

Având în vedere că încheierea criticată nu este o simplă încheiere pregătitoare, ci una interlocutorie, care fără a rezolva în totul pricina, prefigurează dezlegarea acesteia şi care poate fi atacată, potrivit art. 67311 alin. 4 Cod.pr.civ, separat cu apel, iar în lipsa exercitării căii de atac aceasta nu mai poate fi atacată cu apel o dată cu hotărârea dată asupra fondului, Curtea în temeiul art. 258 alin. 1 Cod.pr.civ. apreciază că întocmirea minutei încheierii atacate este obligatorie pentru realizarea controlului judiciar, astfel încât inexistenţa ei atrage sancţiunea nulităţii încheierii judecătoreşti, împrejurare care echivalează cu necercetarea fondului cauzei.

Reţinând incidenţa acestui motiv de apel ordine publică, Curtea apreciază că este superfluă cercetarea celorlalte motive de apel, considerent pentru care în temeiul art. 297 alin. 1 Cod.pr.civ., va admite apelul reclamantei precum şi cererea de aderare la apel formulată de pârâtul D. N., va desfiinţa încheierea civilă din 22.01.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În rejudecare, tribunalul va soluţiona prezenta cauză cu respectarea tuturor prevederilor legale care reglementează procedura propriu zisă a împărţelii judiciare stabilită de art. 67310-67314 Cod.pr.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite apelul declarat de reclamanta D. M. N. precum şi cererea de aderare la apel formulată de pârâtul D. N. împotriva încheierii civile din 22.01.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), pe care o desfiinţează şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, T r i b u n a l u l C l u j.

Decizia este definitivă.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 23.06.2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, GREFIER,

(...)-(...) (...) (...)-(...) (...) (...) (...) E. în C.O

Semnează grefier şef secţie N. D.

 

 

RED. A.A.P.

DACT. D.M. 8.EX./08.07.2008.

JUD.FOND. A.E., S.T..