Evacuarea fostului sot din apartamentul bun comun.

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

Dosar nr(...)

Decizie nr. 533/R Şedinţa publică din 23 Aprilie 2009


Pe rol judecarea recursului declarat de pârâtul M. M., cu domiciliul în Tg. M,(...), .9, jud. M şi domiciliul procesual ales în V de M,(...), jud. M, împotriva deciziei civile nr. 374 din 4.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

În lipsa părţilor.

N. dezbaterilor şi susţinerile pe fond ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 17.04.2009, când instanţa a dispus amânarea pronunţării pentru astăzi, 23.04.2009, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

C U R T E A,

Prin sentinţa civilă nr. 5214 din 6 noiembrie 2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a T â r g u M u r e ş s-a respins ca nefondată acţiunea civilă exercitată de reclamanta M. F. U. împotriva pârâtului M. M. având ca obiect evacuarea necondiţionată a acestuia din imobilul situat în Târgu M,(...), . 30, judeţul M, înscris în CF nr. 20077 Târgu M, cu număr topografic 4859/b/3/l/6/5/XXX, până la soluţionarea definitivă a partajului bunurilor comune, care formează obiectul dosarului nr. 10.716/2005 al J u d e c ă t o r i e i T â r g u M u r e ş.

Prin aceeaşi hotărâre s-a admis acţiunea reconvenţională exercitată de reclamantul reconvenţional M. M. împotriva pârâtei reconvenţionale M. F. U. şi a fost obligată aceasta să îi permită reclamantului-reconvenţional accesul liber şi permanent în imobilul proprietate comună până k soluţionarea definitivă a partajului bunurilor comune, care formează obiectul dosarului nr. 10.716/2005 al J u d e c ă t o r i e i T â r g u M u r e ş. Pârâta reconvenţională a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 510,3 lei.

Pentru a pronunţa această hotărâre judecătoria a reţinut că imobilul asupra căruia se poartă litigiul este în coproprietatea părţilor iar prin sentinţa civilă nr. 4769/2005 a J u d e c ă t o r i e i T â r g u M u r e ş căsătoria acestora a fost desfăcută, cererea de împărţire a bunurilor comune formând obiectul dosarului nr. 10.716/2005 al J u d e c ă t o r i e i T â r g u M u r e ş.

In urma administrării probelor s-a reţinut că pârâtul a părăsit locuinţa la începutul anului 2006, în aceasta nemaiavând bunuri personale. Instanţa a considerat că declaraţiile martorilor care au arătat că pârâtul se manifestă violent, forţând uşa locuinţei, nu sunt concludente şi nu coroborează cu nici o altă probă. Nefăcându-se astfel dovada imposibilităţii de convieţuire a părţilor instanţa a respins ca neîntemeiată cererea reclamantei de evacuare a pârâtului.

Referitor la acţiunea reconvenţională aceasta a fost considerată întemeiată întrucât reclamantul-reconvenţional este coproprietar al imobilului astfel că este îndreptăţit să beneficieze de acces nestingherit şi permanent în acesta, chiar dacă nu mai locuieşte în apartament.

Prin decizia civilă nr.374 din 04.12.2008 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş s-a admis apelul declarat de apelanta M. F. U., domiciliată în Târgu M,(...), judeţul M, împotriva sentinţei civile nr. 5214 din 6 noiembrie 2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a T â r g u M u r e ş şi în consecinţă :

A schimbat în tot hotărârea apelată, după cum urmează:

A admis acţiunea civilă formulată de reclamanta M. F. U. împotriva pârâtului M. M., cu domiciliul procesual ales în V de M,(...), judeţul M şi a dispus evacuarea necondiţionată a acestuia din imobilul situat în Târgu M,(...), . 30, judeţul M, înscris în CF nr. 20077 Târgu M, cu număr topografic 4859/b/3/l/6/5/XXX, până la soluţionarea definitivă a partajului bunurilor comune, care formează obiectul dosarului nr. 10.716/2005 al J u d e c ă t o r i e i T â r g u M u r e ş.

A respins ca nefondată acţiunea exercitată de reclamantul reconvenţional M. M. împotriva pârâtei reconvenţionale M. F. U..

A obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 13 lei cu titlu de cheltuieli de judecată la instanţa de fond.

A obligat intimatul M. M. la plata către apelanta M. F. U. a sumei de 957,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În considerentele hotărârii s-a reţinut că pârâtul nu mai locuieşte în apartamentul în litigiu, că acesta as-a recăsătorit şi locuieşte împreună cu soţia şi copilul rezultat din noua căsătorie.

La interogatoriul luat de prima instanţă pârâtul a recunoscut că de la plecarea sa din locuinţă nu a mai contribuit la cheltuieli privind întreţinerea acestuia.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen legal reclamantul reconvenţional M. M., solicitând admiterea recursului, modificarea deciziei atacate şi menţinerea sentinţei primei instanţe ca fiind legală şi fondată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea recursului s-a arătat că pârâtul a făcut prin martorii audiaţi şi prin interogatoriile luate dovada faptului, că în apartamentul ce este coproprietar, el are bunuri personale şi care se află în stare de degradare.

Simplul fapt că s-a recăsătorit şi că periodic a mai ieşit din ţară, ca să lucreze, nu este un motiv suficient ca să-i fie îngrădit dreptul de a avea acces în apartamentul a cărui coproprietar este.

De asemenea faptul, că nu a mai contribuit la cheltuielile de întreţinere a apartamentului nu este un motiv să nu aibă acces la el.

Din punct de vedere legal este ilogică cererea de evacuare a reclamantei, deoarece pârâtul a părăsit imobilul din 2005, ori dacă cineva nu stă într-un apartament nu se impune evacuarea lui.

Rezultă din audierea martorilor că ea era cea care este de rea credinţă deoarece deşi s-a prezentat cu martori să-şi ridice bunurile personale, ea era cea care nu i-a permis accesul.

Singura condiţie pentru evacuarea fostului soţ din apartament este ca acesta să aibă un comportament turbulent şi prin atitudinea lui să pună în pericol interesele celuilalt soţ prin convieţuire în aceeaşi locuinţă. Ori, nu doreşte să locuiască în apartament, ci doar să aibă acces pentru a-l verifica periodic.

Doreşte să verifice starea bunurilor comune din apartament şi eventual să facă unele reparaţii strict necesare conservării imobilului.

În drept s-au invocat prev. art.304 pct.7, 8, 9 Cod procedură civilă.

Prin întâmpinarea depusă, reclamanta U. F. U. a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.

S-a invocat excepţia promovării recursului de către o persoană fără a avea calitatea de mandatar.

S-a mai arătat că pârâtul nu mai are bunuri personale în imobilul în care reclamanta domiciliază singură, nu se impun nici efectuarea unor reparaţii la imobil iar în procesul de partaj nu a solicitat ca apartamentul să-i fie atribuit în natură, solicitând doar ca reclamanta să-i plătească sulta cuvenită.

La dosar s-au depus şi concluzii scrise, care au fost luate în considerare la soluţionarea cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate, instanţa constată că recursul declarat este nefondat, din următoarele considerente:

Prin însăşi motivele de recurs pârâtul-reclamant-reconvenţional a recunoscut că a părăsit imobilul din anul 2005, că nu doreşte să stea în apartament, că s-a recăsătorit şi locuieşte împreună cu soţia şi copilul rezultat din noua căsătorie.

Instanţa apreciază că această stare de fapt constituie un motiv temeinic care face imposibilă convieţuirea cu reclamanta, fosta soţie, în acelaşi apartament, astfel încât evacuarea pârâtului se impune.

De altfel, în cadrul procesului de partaj ce formează obiectul dosarului nr.10716/2005 a Judecătoriei Tg.M, pârâtul nu a solicitat ca apartamentul să-i fie atribuit în natură.

Nu s-a făcut de către reclamant nicio dovadă cu privire la faptul că în fosta locuinţă i-au rămas bunuri personale şi nici cu privire la pretinsa stare de degradare a imobilului.

După cum a reţinut şi instanţa de apel, aceste drepturi ale pârâtului pot fi apărate prin alte mijloace legale – asigurare de dovezi, inventariere, cereri de revendicare mobiliară.

În această situaţie în mod corect s-a reţinut că cererea reclamantului-reconvenţional de a avea acces permanent şi nestingherit în locuinţă ar afecta dreptul reclamantei la viaţa privată şi este neîntemeiată.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii de mandatară a avocatului, aceasta este neîntemeiată, delegaţia avocaţială fiind depusă la fila 14 dosar.

Faţă de cele ce preced se apreciază că nu sunt incidente în cauză motivele de recurs invocate, prev. de art.304 pct.7, 8, 9 Cod procedură civilă, motiv pentru care în baza art.312 Cod procedură civilă se va respinge recursul declarat ca nefondat.

Văzând şi disp. art.274 Cod procedură civilă,

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge excepţia lipsei calităţii de mandatar a av. O. J. N..

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul M. M., împotriva deciziei civile nr. 374 din 4.12.2008 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş, pronunţată în dosar nr(...).

Obligă pârâtul la 1190 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei M. F.-U..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 23 aprilie 2009.


Red.T.

Tehnored.CC/2 exp.

06.07.2009

Jd.fd.C.M.G.

Jd.tr.A.E., C.N.