Dividende si parti sociale supuse partajarii, inainte si dupa divort.

Curtea de A p e l G a l a ţ i

Secţia civilă

Decizia civilă nr. 485/R

Şedinţa publică din 16 septembrie 2008

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursurilor declarate de reclamanta T. M., domiciliată în G N. 19(...) (...)/19 .67 şi pârâtul S. D., domiciliat în G(...) (...)/1 B .18, împotriva deciziei civile nr.78 din 14 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 11 septembrie 2008 şi s-au consemnat în încheierea din aceeaşi dată care face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea la data de 16 septembrie 2008.

C U R T E A


Asupra recursurilor civile de faţă;

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, constată următoarele;

Prin cererea cu nr. 11090/C/2004 înregistrată pe rolul J u d e c ă t o r i e i G a l a ţ i, reclamantul S. D. a solicitat în contradictoriu cu pârâta T. M., partajul bunurilor comune dobândite de părţi în timpul căsătoriei, considerând că are o contribuţie de 90% la dobândirea bunurilor comune.

În fapt a susţinut următoarele:

Părţile au fost soţi, iar căsătoria acestora s-a desfăcut prin divorţ. În aceste condiţii menţinerea stării de codevălmăşie nu se mai justifică ,motiv pentru care a promovat prezenta cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 36 Codul familiei.

În susţinerea acţiunii a solicitat proba cu acte.

Prin cererea cu nr.2241/C/2003 înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i, reclamanta T. M. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii S. D. şi SC O. S. SRL G partajul bunurilor dobândite de foştii soţi în timpul căsătoriei în cote de ½ pentru fiecare codevălmaş.

T r i b u n a l u l G a l a ţ i prin sentinţa civilă nr. 647/2003 a declinat competenţa materială de soluţionare a acestei cereri în favoarea J u d e c ă t o r i e i G a l a ţ i cu motivarea că această instanţă este competentă material să soluţioneze partajul de bunuri comune potrivit art. 1 pct.1 în referire la art. 2 pct. 2 lit.b Cod procedură civilă.

Cele două cauze au fost conexate de instanţa de fond.

Prin încheierea de admitere în principiu din 14.10.2005, J u d e c ă t o r i a G a l a ţ i a admis în parte şi în principiu acţiunea principală formulată de reclamanta T. M.. A admis în parte cererea conexă formulată de pârâtul S. D.. A constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei cu o cotă de 70% a pârâtului S. D. şi de 30% a reclamantei T. M. un imobil situat în G,str. (...) nr. 441, compus din 3950 mp teren (din care 3368 mp în exclusivitate şi 582 mp teren în indiviziune) şi casa de locuit neterminată ,un garaj situat în G,cartier N., aferent blocului E., în suprafaţă de 24 mp amplasat pe terenul proprietatea Consiliului Local G, ½ din părţile sociale ale SC O. S. SRL(deţinute de pârâtul S. D.),suma de 1000 dolari SUA depozitată la BRD - Sucursala G şi o serie de bunuri mobile. A constatat că reclamanta are un drept de creanţă de 30% asupra îmbunătăţirilor efectuate la apartamentul situat în G,(...)-52, (...)B, . 18.

În cauză pentru evaluarea şi lotizarea bunurilor ce fac obiectul partajului s-a dispus efectuarea unor expertize tehnice.

Prin sentinţa civilă nr. 613/24.02.2007 J u d e c ă t o r i a G a l a ţ i a admis în parte acţiunea principală şi cererea conexa şi a dispus încetarea stării de codevălmăşie a părţilor.

Ca efect al partajului a atribuit pârâtului S. D. următoarele bunuri: îmbunătăţirile efectuate la apartamentul acestuia, garajul, casa în construcţie cu un teren aferent de 2317,40 mp, lotul 2 de bunuri mobile, 700 USD şi 35% din părţile sociale ale SC O. S. SRL G.

A atribuit reclamantei T. M. o suprafaţă de teren de 1632,60mp, lotul 1 de bunuri mobile, 300USD şi 15% din părţile sociale ale aceleiaşi societăţi comerciale. A obligat părţile să-şi predea reciproc bunurile, a dispus egalizarea valorică a loturilor şi, a compensat cheltuielile de judecată efectuate de părţi cu susţinerea procesului. A constatat că rapoartele de expertiză efectuate în cauză fac parte integrantă din hotărâre.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a avut în vedere menţiunile încheierii de admitere în principiu din 14.10.2005, faptul că reclamanta are o cotă mai mică la dobândirea bunurilor comune, concluziile rapoartelor de expertiză efectuate în cauză potrivit cu care în ce priveşte terenul din str. (...) se poate dispune un partaj în natură potrivit cotelor pe care părţile le au la dobândirea masei de partajat. Cu privire la valoarea imobilului casă şi teren instanţa a considerat că experţii nu au respectat criteriile de evaluare motiv pentru care şi-a însuşit procedura de evaluare propusă de reclamanta T. M..

Împotriva încheierii de admitere în principiu şi a sentinţei civile nr. 613 din 24.01.2006 pronunţată de J u d e c ă t o r i a G a l a ţ i au declarat apel reclamanta T. M. şi pârâtul S. D..

Prin motivele de apel reclamanta a invocat nulitatea încheierii de admitere în principiu şi a sentinţei apelate cu motivarea că acestea au fost pronunţate fără ca reclamanta şi respectiv SC O. S. SRL G să fie legal citate în proces. A susţinut că încheierea din 14.10.2005 este nemotivată deoarece la dosar nu există motivarea acesteia şi nu se regăseşte în hotărârea pronunţată de instanţa de fond. A contestat cota reţinută de instanţă la dobândirea bunurilor comune cu motivarea că părţile au convieţuit şi gospodărit anterior căsătoriei respectiv din august 1992 şi din acest punct de vedere toate bunurile dobândite după această dată (inclusiv apartamentul din blocul E. şi îmbunătăţirile efectuate la acesta) sunt comune. Pentru aceste motive se impunea reţinerea unei cote de 50% pentru fiecare codevălmaş. A contestat dispoziţia instanţei potrivit cu care a procedat la compensare cheltuielilor de judecată.

Pârâtul S. D. prin motivele de apel a fost nemulţumit de faptul că la fond s-a reţinut greşit că are o contribuţie doar de 70% la dobândirea bunurilor, deşi a dovedit că anterior căsătoriei a avut bunuri şi a perceput fructe civile proprii a căror valoare se regăseşte în masa de partajat. A contestat modul în care a fost evaluat imobilul din G,str. (...) nr. 441 precum şi faptul că instanţa de fond nu a dedus c/v tuturor cheltuielilor efectuate la casă cu contribuţia sa exclusivă după despărţirea în fapt. A susţinut că la fond s-a greşit la suprafaţa terenului situat în str. (...) şi a criticat modul în care s-a dispus partajul părţilor sociale ale SC O. S. SRL G.

Prin decizia civilă nr.78 din 14 februarie 2008 T r i b u n a l u l G a l a ţ i a admis apelurile declarate de reclamanta T. M. şi de pârâtul S. D., împotriva sentinţei civile nr.613 din 14 ianuarie 2007 a J u d e c ă t o r i e i G a l a ţ i.

A fost schimbată în parte sentinţa şi în consecinţă a atribuit pârâtului casa şi terenul în suprafaţă de 2350,72 m.p. în valoare de 782.949 lei în loc de 890.006,50 lei.

A atribuit reclamantei terenul în suprafaţă de 1599,28 m.p. în valoare de 341.365 lei în loc de 348.470 lei.

A constatat că pârâtul are un drept de creanţă asupra masei de partajat în sumă de 25.467,74 lei.

A fost obligată reclamanta să achite pârâtului suma de 7640,32 lei cu titlu de echivalent valoric al cotei de 30% din contravaloarea dreptului de creanţă.

A fost obligat pârâtul să achite reclamantei contravaloarea a 15% din capitalul social actual al S.C.O. S. SRL şi respectiv 15% din dividendele încasate şi nereinvestite ale aceleaşi societăţi în perioada 24.09.2003 şi până la data pronunţării deciziei.

Au fost compensate cheltuielile de judecată efectuate de pârâţi la fond potrivit aportului la dobândirea bunurilor supuse partajului şi a fost obligat pârâtul să achite reclamantei suma de 4565,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

S-a reţinut în motivarea deciziei că existenţa unor imobile proprietate personală şi faptul că pârâtul a perceput fructe civile proprii pe care le-a alocat sarcinilor căsătoriei justifică reţinerea unor cote mai mari la dobândirea bunurilor comune.

Modul în care s-a dispus cu privire la partajul părţilor sociale ale S.C. O. S. SRL, este deficitar deoarece se ajunge ca reclamanta să devină acţionar la o societate comercială cu încălcarea legii societăţilor comerciale.

Cu privire la modul în care s-a evaluat terenul şi casa în construcţie situată în(...), în mod eronat instanţa de fond a îmbrăţişat un alt mod de calcul decât cel prezentat de expert.

Instanţa de fond a greşit când a compensat cheltuielile de judecată deoarece împrejurările cauzei nu justificau excluderea aplicării art.276 cod pr. civilă.

Impotriva acestei decizii au declarat recurs , reclamanta T. M. şi pârâtul S. D..

Reclamanta critică decizia recurată pentru nelegalitate pentru următoarele motive:

- nu s-a motivat reţinerea cotei de 70% în favoarea pârâtului la dobândirea bunurilor comune deşi din probele administrate rezultă că ambii au contribuit în mod egal cu veniturile realizate.

- apartamentul a fost achiziţionat de părţi în timpul concubinajului şi nu este bun propriu al pârâtului.

- nelegal reţinut dreptul de creanţă asupra masei de partajat în sumă de 25.467,74 lei.

- greşit instanţa de apel a reţinut dividendele încasate în perioada 24 septembrie 2003 şi până la data pronunţării deciziei întrucât această perioadă este după despărţirea în fapt a părţilor.

Pârâtul critică decizia recurată pentru nelegalitate pentru următoarele motive;

- este nelegală reţinerea obligaţiei pârâtului să achite reclamantei 15% din dividendele încasate şi nereinvestite realizate din activitatea S.C. O. S. SRL, după despărţirea în fapt.

- nu este motivată nereţinerea cote în contribuţie de 90% la dobândirea bunurilor comune solicitată de pârâtul - recurent.

Recursul declarat de reclamantă este n e f o n d a t.

In ceea ce priveşte primul motiv de recurs instanţa a motivat reţinerea cotei de 70% la dobândirea bunurilor comune prin existenţa unor imobile proprietatea exclusivă a pârâtului şi a faptului că acesta a perceput fructe civile proprii pe care le-a alocat sarcinilor căsătoriei.

S-a dovedit din probele administrate şi necontestate de reclamantă că în timpul căsătoriei pârâtul a încasat sume de bani considerabile cu titlu de chirie din folosinţa bunurilor proprii.

Este adevărat că şi reclamanta a avut serviciu în perioada concubinajului şi a căsătoriei realizând venituri dar acestea sunt inferioare ca valoare celor realizate de pârât astfel că se justifică nereţinerea unei contribuţii de 50% la achiziţionarea bunurilor supuse partajului.

Apartamentul situat în G str. (...) (...) 1 B .18 a fost dobândit de pârât la 24.03.1994 conform contractului de vânzare cumpărare nr.6240, (fila 7 dosar nr.2241/2003 al J u d e c ă t o r i e i G a l a ţ i) iar părţile s-au căsătorit la 20 iunie 1994.

Existenţa concubinajului notoriu anterior căsătoriei nu a fost dovedită de reclamantă , singura martoră care se referă la existenţa unor relaţii de notorietate între părţi fiind verişoara acesteia, T. G..

Declaraţia acesteia nu este confirmată de declaraţiile celorlalţi martori audiaţi în cauză care nu au văzut-o pe reclamantă în compania pârâtului la evenimente importante anterior căsătoriei aceasta având serviciul în B, aşa cum rezultă din cartea de muncă.

Prin urmare reclamanta nu poate pretinde decât contribuţia la îmbunătăţirile care s-au făcut la apartamentul respectiv în timpul căsătoriei.

Cu privire la dreptul de creanţă asupra masei de partajat în sumă de 25.467,74 lei reprezentând materiale încorporate la edificarea E., impozite aferente bunurilor ce fac parte din masa de partajat,vânzare imobil bun comun , recurenta reclamantă contestă luarea în calcul a unor facturi care nu sunt datate sau în care nu se specifică cumpărătorul produselor sau identitatea acestor produse.

Instanţa de apel constată că în motivarea sentinţei civile nr.613 din 24 ianuarie 2006 a J u d e c ă t o r i e i G a l a ţ i, rezultă că suma facturilor luate în calcul pentru materialele de construcţii este de 20.405,24 lei prin reţinerea în calcul a chitanţelor de la filele 46, 47, 48 invocate şi de reclamantă în motivele de recurs.

Sumele cheltuite de pârât pentru impozite la garaj + teren sunt de 4669,52 lei iar pentru reparare imobil 393 lei conform dovezilor prezentate.

In dispozitivul hotărârii nu se regăseşte acest drept de creanţă recunoscut pârâtului astfel că instanţa de apel a reparat această omisiune.

Recursul pârâtului este f o n d a t, pentru următoarele motive;

In ceea ce priveşte dividendele încasate de pârât de la S.C. O. S. SRL , după data de 24 septembrie 2003 - data rămânerii definitive a hotărârii de divorţ - acestea nu pot fi supuse partajului întrucât sunt legate inseparabil de calitatea de asociat.


De aceea este nelegală dispoziţia de obligare a pârâtului să plătească reclamantei 15% din dividendele încasate şi nereinvestite la respectiva societate în perioada 24 septembrie 2003 şi până la data pronunţării deciziei 14 februarie 2008.

In ceea ce priveşte al doilea motiv de recurs invocat de pârât se constată că instanţa de apel a motivat nereţinerea cotei de contribuţie de 90% la dobândirea bunurilor comune achiziţionate de soţi.

Se motivează în decizia instanţei de apel că soţii au obligaţia să-şi ofere sprijinul moral şi material reciproc iar pârâtul nu poate pretinde o contribuţie mai mare de 70% la dobândirea bunurilor comune deoarece veniturile sale nu au fost disproporţionat de mari în raport cu veniturile reclamantei.

Aspectele invocate de recurentul pârât în motivarea recursului nu pot fi acceptate întrucât contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor comune trebuie înţeleasă în sensul contribuţiei la dobândirea tuturor bunurilor şi nu în mod individual pentru fiecare categorie în parte.

Pentru aceste considerente în conformitate cu dispoziţiile art.312 alin.3 cod pr. civilă, se va admite recursul declarat de pârâtul S. D. împotriva deciziei civile nr.78 din 14 februarie 2008 a T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i.

Se va modifica decizia recurată în sensul că se va înlătura din dispozitivul hotărârii obligaţia pârâtului la plata dividendelor încasate după data de 24 septembrie 2003 de la S.C.O. S. SRL.

In conformitate cu art.312 alin.1 cod pr. civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta T. M., împotriva aceleiaşi decizii.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale deciziei nr.78 din 14 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâtul S. D., domiciliat în G(...) (...)/1 B .18, şi în consecinţă;

Modifică în parte decizia civilă nr.78 din 14 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i, în sensul că înlătură din dispozitivul hotărârii obligaţia pârâtului la plata dividendelor încasate după 24 septembrie 2003.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei recurate.

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta T. M., domiciliată în G N. 19(...) (...)/19 .67.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 16 septembrie 2008.

Preşedinte Judecător Judecător

(...) (...) (...) (...) (...) (...) K.

Grefier

B. D.

red. R.J./1.10.2008

Tehn. A. C.

2 ex./6.10.2008

fond - D. M. P.

apel - E. E. - L. E.