Datorii catre banca facute de soti in timpul casatoriei.

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr. 213/R

Şedinţa publică de la 01 Aprilie 2009

 

 

La ordine fiind soluţionarea recursurile civile declarate de pârâţii E. G.,domiciliată în F,str.(...) nr.11, .11, .8, şi V. U. BANK SA,cu sediul în B,str.(...) nr.23-25,sector 1,împotriva deciziei civile nr.308 din 16 decembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a,în contradictoriu cu intimaţii E. J., (...) ENET SA, E. POST - SUCURSALA V, S. BANK, BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ - B.C.R. ASIGURĂRI, B.R.D. - (...) B. SA, COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE, (...) H. ASIGURARI SA, având ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursurile sunt motivate dar netimbrate,iar recurenta E. G. a depus la dosar declaraţie notarială autentificată sub nr.957/24.03.2009 prin care în temeiul art.246 Cod procedură civilă,renunţă la judecata recursului.De asemenea,se mai arată că prin cererea depusă la dosar ,intimatul E. J. a solicitat acordarea unui termen pentru a-şi angaja apărător,şi că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă,după care ;

Curtea,deliberând,având în vedere că nici una din recurente nu a achitat taxa judiciară de timbru,constată că nu se poate lua act de cererea de renunţare la judecată a recurentei E. G. şi implicit ,respinge cererea de amânare formulată de intimatul E. J. şi rămâne în pronunţare pe excepţia de netimbrării a recursurilor cu 2448 lei taxă judiciară de timbru şi 4,85 lei timbru judiciar de către recurenta E. G. şi cu 328 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar de către recurenta V. U. BANK SA,aşa cum li s-a pus în vedere prin citaţiile emise pentru termenul de astăzi,ale căror dovezi se află la filele 25, 26 dosar.

C U R T E A

Asupra recursurilor civile de faţă :

Prin acţiunea înreg.la nr(...) (6298/C/2006) la J u d e c ă t o r i a F o c ş a n i reclamantul E. J. a chemat în judecată pe pârâtele E. G., E. Post F, BCR F şi S. Bank, pentru partaj bunuri comune.

Prin precizările şi completările la acţiune de la pag.20 şi 36 şi nota de la pag.55 reclamantul a solicitat citarea în cauză în calitate de pârâte şi a CUP R.A. F, ENET S.A. F, (...) B. S.A., (...) B. Ţ. BCR Asigurări, a chematei în garanţie (...) H. Asigurări S.A. ( care a preluat şi achitat creanţa pe care foştii soţi o aveau la Bank Post şi care între timp se îndreaptă către aceştia pentru recuperare ) şi radierea din citativ a pârâtelor BCR, Banca Ţ. şi S. Bank.

În motivarea acţiunii şi a celorlalte cereri indicate a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la 18.02.1987, s-au despărţit în fapt la 01.04.2005 (când reclamantul a plecat din domiciliu) iar prin sentinţa civilă nr. 158/2006 s-a declarat desfăcută căsătoria părţilor.

A indicat bunurile mobile şi imobile dobândite în timpul căsătoriei cu contribuţie egală şi posesia acestora.

De asemenea, a susţinut că pentru dobândirea bunurilor soţii au contractat împrumuturi în lei şi valută la băncile indicate şi a arătat partea rambursată până la despărţirea în fapt urmând ca prin hotărâre instanţa să stabilească sumele pe care le au de suportat pe viitor.

A mai precizat că pentru perioada 24.11.2003 – 18.04.2005 părţile aveau un debit neachitat la CUP R.A. F în sumă de 13.094.700 lei.

Prin întâmpinările de la pag. 56 şi 75 pârâta E. G. şi-a expus punctul de vedere asupra cererilor reclamantului.

Prin cererea reconvenţională respectiv completarea acesteia de la pag. 23 şi 74, pârâta a solicitat includerea în masa de împărţit a bunurilor mobile aflate în posesia reclamantului, constatarea că o serie din bunurile mobile din acţiune au regim de bunuri proprii, reţinerea altor creanţe la CEC, BRD, S. precum şi aceea de 5300 lei contractată de numita I. D. pentru ei, constatarea că pârâta are o cotă de contribuţie de 60% la dobândirea bunurilor realizând venituri mult mai mari decât reclamantul.

De asemenea, a mai cerut obligarea reclamantului să-i plătească ˝ din sumele achitate exclusiv de aceasta la toţi creditorii unităţi bancare, respectiv furnizori de servicii publice după despărţirea în fapt, să se constate că împrumuturile de aproximativ 4000 lei la Banca Ţ. şi 2500 lei la BCR sunt personale ale reclamantului, în scop propriu şi fără acordul său şi de asemenea că nu poate fi obligată la plata dobânzilor şi penalităţilor la împrumuturile comune deoarece după despărţire aceasta a efectuat plăţi la toţi creditorii.

Prin întâmpinarea de la pag. 36 reclamantul şi-a expus punctul de vedere asupra cererii reconvenţionale formulată de pârâtă contestând pretenţiile formulate de aceasta inclusiv referitoare la reţinerea unor bunuri ca fiind personale şi la cota de contribuţie.

Pârâta S. Bank S.A. V a depus întâmpinare ( pag.49) invocând lipsa calităţii procesuale pasive precizând că va depune datele care i se vor solicita.

Pârâta ENET S.A. a depus precizări faţă de citarea în cauză (pag.11) solicitând obligarea în solidar a părţilor la 4623,83 lei (calculat la 12.01.2006) reprezentând preţ energie şi majorări.

Cu ocazia dezbaterilor în fond asupra încheierii de admitere în principiu pârâta E. G. a invocat lipsa calităţii procesuale pasive a unităţilor bancare şi furnizorilor de servicii publice faţă de interpretarea disp.art.47 cod proc.civilă arătând că singura lor obligaţie este de a furniza relaţii.

Prin încheierea din 27.11.2007 J u d e c ă t o r i a F o c ş a n i a respins ca tardiv formulată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor indicate formulată de pârâta E. G. şi a unit cu fondul aceeaşi excepţie invocată de pârâta S. Bank S.A. V.

S-au admis în principiu în parte acţiunea şi cererea reconvenţională şi completările acestora formulate de cei doi foşti soţi.

S-au constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei cu cote egale apartamentul cu 3 camere inclusiv îmbunătăţirile 1725 mp.teren arabil intravilan Garoafa, autoturismul Espero şi bunurile mobile ( reclamantul fiind obligat să aducă la masa bunurilor pe cele din cererea reconvenţională).

De asemenea, s-au constatat datoriile comune ale părţilor la unităţile bancare şi ENET şi CUP la data despărţirii în fapt, sumele care mai sunt de achitat respectiv datoriile reclamantului către pârâtă care a preluat şi achitat în continuare o parte din debite.

Prin sentinţa civilă nr. 1272/11.03.2008 J u d e c ă t o r i a F o c ş a n i a respins ca tardiv formulată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtă şi s-a admis aceeaşi excepţie invocată de S. S.A.

S-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor potrivit raporturilor de expertiză de specialitate atribuindu-se bunuri mobile ambelor părţi, terenul şi autoturismul reclamantului şi apartamentul pârâtei E. cu egalizarea loturilor prin sulte.

S-au reluat dispoziţiile din încheierea de admitere în principiu referitoare la datoriile comune ale părţilor către creditori respectiv debitul datorat de reclamant pârâtei.

Prin decizia civilă nr.308/2008 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a s-au admis apelurile declarate de reclamantul E. J., cu domiciliul în mun. F, B – dul (...) nr. 8, (...) .1, .31, jud. V şi de pârâţii V. Ţ. Bank , cu sediul în B, sector 1,(...)-25, prin reprezentanţi legali şi Enet SA cu sediul în mun. F, B –dul B nr. 4, jud. V prin reprezentanţi legali, împotriva sentinţei civile nr. 1272 din 11 martie 2008, pronunţată de J u d e c ă t o r i a F o c ş a n i în dosarul nr(...) şi pârâta E. G. cu domiciliul în mun. F,(...), .11, .8, jud. V împotriva încheierii de admitere în principiu din 27 mai 2007 şi a sentinţei civile nr. 1272 din 11 martie 2008, pronunţată de J u d e c ă t o r i a F o c ş a n i în dosarul nr(...).

S-a schimbat în parte sentinţa şi încheierea de admitere în principiu.

S-a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor unităţi bancare şi furnizare servicii publice invocată de pârâta – apelantă E. G..

S-a constatat valoarea casetelor video ca fiind 354 lei în loc de 1416 lei, a casetelor audio ca fiind de 150 lei în loc de 800 lei şi a valorii lotului reclamantului ca fiind de 2901 lei în loc de 4613 lei.

S-a constatat valoarea calculatorului cu toate accesoriile ca fiind 2226 lei în loc de 875 lei şi valoarea lotului pârâtei ca fiind 6025 lei în loc de 4674 lei.

S-a constatat sulta datorată de pârâta - reclamantă E. G. ca fiind la aceste bunuri de 1562 lei în loc de 61 lei ( dreptul fiecăruia la bunurile mobile fiind de 4463 lei)

S-a constatat că pentru creditul de la Bank Post Sucursala V, la 30.10.2008 fiecare parte datorează câte 2623,17 lei iar pârâta E. G. către reclamantul E. J. 43,66 lei.

S-a constatat că pentru creditul de la BCR F la data de 30.10.2008, fiecare parte datorează câte 1026,12 lei , iar pârâta E. G. către reclamant 531,51 lei.

S-a constatat că pentru creditul de la V. Ţ. Bank la data de 30.10.2008, fiecare parte datorează câte 1800 ,63 lei, iar pârâta E. G. către reclamant 429,60 lei.

S-a constatat că pentru creditul de la S. Bank, pentru cumpărarea autoturismului, preluat de reclamantul E. J., acesta mai are de achitat suma de 877,94 euro.

S-a constatat că pentru creditul de la S. Bank din 17.12.2003, la data de 30.10.2008 fiecare parte datorează câte 597,56 lei, iar reclamantul către pârâta E. G. 100 lei.

S-a constatat că pentru creditul contractat la aceeaşi bancă la data de 10.12.2003, reclamantul datorează pârâtei E. G. suma de 412,18 lei.

S-a constatat că pentru creditul de la BRD F , la data de 30.10.2008 fiecare parte are de achitat suma de 2568,22 lei iar pârâta E. G. către reclamant suma de 2075,35 lei.

A fost obligat reclamantul E. J. la 2687,12 lei către ENET SA ( la 30.10.2008) şi la 286,29 lei către pârâta E. G. ( din debitul achitat de pârâtă).

Obligă reclamantul E. J. la 1380,81 lei şi pârâta E. G. la 1495,09 lei către CUP RA ( la 30.10.2008) şi reclamantul către pârâta E. G. la 720,01 lei ( din debitul achitat de aceasta).

S-a constatat restul dispoziţiilor sentinţei referitoare la împrumutul contractat la CEC şi împrumutul contractat la S. Bank de numita I. D..

Au fost înlăturate dispoziţiile sentinţei din al.1 - dispozitiv , pagina ultimă a sentinţei ( credit S. Bank - decembrie 2002) , precum şi orice dispoziţii contrare prezentei decizii cu privire la datoriile părţilor,

S-a constatat restul dispoziţiilor sentinţei şi încheierii de admitere în principiu.

S-au compensat cheltuielile de judecată ( efectuate de reclamant şi pârâtă ) până la concurenţa sumei de 558 lei şi obligă apelantul E. J. la 1822 lei cheltuieli de judecată către apelanta – pârâtă E. G..

A fost obligat apelantul – reclamant E. J. şi apelanta – pârâtă E. G. la câte 22,5 lei cheltuieli de judecată către apelanta ENET SA şi la câte 293,5 lei cu acelaşi titlu către apelanta V. Ţ. Bank.

Pentru a se pronunţa această hotărâre s-au reţinut următoarele :

I.-Apelul reclamantului.

Într-adevăr, casetele video şi audio reţinute chiar de expertul de la instanţa de fond ca fiind procurate neînregistrate în perioada 1993 – 2002 iar înregistrările continuând în procent de 50% material didactic au fost supraevaluate ( pag.581-582 dosar fond).

Faţă de datele oferite despre acestea (nu sunt originale etc.) de expertiza din apel (pag.152) Tribunalul urmează a le-a reţinut această ultimă valoare.

In ceea ce priveşte valoarea mică a calculatorului cu toate accesoriile şi obiecţiunea la expertiza din apel în sensul imputării uzurii aplicabile după despărţirea în fapt pârâtei ambele sunt întemeiate.

Din raport rezultă că aceste bunuri au fost cumpărate la 22.12.2004 iar din contextul probelor că de la 01.04.2005 au rămas în posesia exclusivă a pârâtei situaţie în care se va calcula uzura de 10% pentru cele 6 luni de folosire în comun în loc de 80% şi se va aplica valorii de piaţă, bunul urmând a se atribui pârâtei la această ultimă rezultantă.

In ceea ce priveşte combina frigorifică motivul de apel este nefondat în apel stabilindu-se o valoare chiar mai mică decât la fond dar cum apelantului nu i se poate crea o situaţie mai grea în propria cale de atac urmând a se menţine evaluarea din sentinţă.

II.-Apelul pârâtei.

1.-Într-adevăr în mod greşit prima instanţă a respins ca tardiv formulată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a unităţilor bancare şi furnizoare de servicii publice în condiţiile în care aceasta putea fi invocată oricând, chiar şi în cale de atac.

Excepţia însă este neîntemeiată şi urmează a fost respinsă ca atare deoarece instanţa urmează să stabilească datoriile comune ale foştilor soţi numai în contradictoriu cu aceşti creditori.

Doar prin citarea acestora în cauză hotărârea le este opozabilă, o pot ataca astfel cum s-a şi procedat şi pot fi evitate alte viitoare litigii care ar fi putut fi generate prin doar solicitarea de relaţii.

2.- Motivul de apel este nefondat, instanţa de fond reţinând corect contribuţia egală a soţilor la dobândirea bunurilor şi motivându-şi soluţia în pag.9 a I.A.P.

Din adeverinţele de venituri rezultă că aceştia au avut veniturile sensibil egale.

Chiar dacă ale pârâtei sunt cu foarte puţin mai mari, din actele dosarului rezultă că în căsătoria de pe perioada februarie 1987 – aprilie 2005 a fost crescută şi fiica din altă căsătorie a pîrîtei, născută în 1979.

Deşi s-a dovedit că aceasta a primit pensie de întreţinere respectiv de urmaş după tatăl O. şi că în perioada 1997 – 2003 a obţinut venituri proprii este de notorietate că sumele necesare creşterii şi educaţiei în toate formele de învăţământ sunt cu mult mai mari.

Din declaraţia martorului J. N. (pag.383) rezultă că reclamantul mai obţinea venituri suplimentare din activitatea în corul E. din funcţie de conducere pe o anumită perioadă şi parţial din meditaţii.

Susţinerea pârâtei în sensul că a obţinut venituri suplimentare din terenuri agricole nu poate fi primită din adeverinţa de la pag.340 dosar fond rezultând că mama sa este beneficiara suprafeţei de 3,48 ha. de pe care nu se pot obţine venituri substanţiale.

Pârâta putea obţine personal venituri agricole doar după ieşirea din indiviziune din 2006 perioadă care însă nu interesează în cauză.

3.- Motivul referitor la aspectul că instanţa de fond a reţinut greşit unele împrumuturi făcute de reclamant în mai 2003 la BRD, iulie 2003 la Banca Ţ. şi decembrie 2003 la S. Bank ca fiind datorii comune este nefondat, în mod corect prima instanţă reţinând că pârâta nu şi-a dovedit susţinerile.

In acest sens s-a constatat că deşi martora E. N. declară că reclamantul mai făcea împrumuturi fără ştirea pârâtei face referire la credite din anul 1990 la D. de Credit E. şi nu la acelea în discuţie.

De asemenea nu s-a reţinut apărarea pârâtei în condiţiile în care o parte din toate cele trei împrumuturi contestate au fost achitate în timpul convieţuirii soţilor chiar pârâta susţinând în acţiunea de divorţ (pag.6 dosar fond) că s-au despărţit în fapt în iunie 2004 iar instanţa de fond plasând această separare în aprilie 2005.

Partea din motivul de apel referitor la cuantumul datoriei comune către ENET şi CUP, a reţinerii doar a unui singur contract de împrumut la BRD şi nu a două, ambele preluate de pârâtă iar unul chiar achitat integral şi a sumelor pe care trebuie să le plătească: reclamantul către aceasta este fondată şi a fost soluţionat potrivit concluziilor raportului de expertiză E. B..

III.- Motivul de apel este fondat în limitele concluziilor aceluiaşi raport de expertiză care stabileşte debitul părţilor către apelantă la 30.10.2008.

Pârâta însă nu a fost obligată la suma stabilită prin lucrare deoarece până la prezenta dată şi-a achitat debitul conform adresei din 4.12.2008 a S.C. ENET.

IV.- Motivul de apel este fondat în parte respectiv în limita debitului reţinut de acelaşi expert contabil la 30.10.2008 respectiv de 3601,25 lei reprezentând rate capital neachitat trecut în cont extrabilanţier şi rate dobânzi neachitate din grafic şi penalităţi.

Restul sumei de peste 5000 lei cerut de apelantă ca penalizări restanţe nu a fost acordat (nefiind calculat nici de expert a cărui lucrare nu a fost contestată de apelantă) deoarece nu reprezintă datorie, orice fel de clauză penală generatoare de penalităţi fiind interzisă în contractele de împrumut.

Împotriva sus menţionatei decizii civile,în termen legal au declarat recurs pârâtele E. G. şi V. U. BANK SA,pe care însă nu le-au timbrat cu 2448 lei taxă judiciară de timbru şi 4,85 lei timbru judiciar şi respectiv cu 328 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar,aşa cum li s-a pus în vedere prin citaţiile emise pentru termenul de astăzi,ale căror dovezi se află la filele 25, 26 dosar.

R e c u r s u r i l e sunt n e t i m b r a t e .

Potrivit disp.art.1 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru,cererile şi acţiunile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute de această lege şi se taxează ca atare.

Conform art.11 din aceeaşi lege,cererile pentru exercitarea căilor de atac se timbrează cu 50% din taxa datorată la suma contestată în cazul acţiunilor evaluabile în bani sau din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani,soluţionată în primă instanţă.

Pe de altă parte,art.20 al.1 şi 2 din aceeaşi lege,instituie obligativitatea plăţii anticipate a taxelor judiciare de timbru,C mai târziu până la primul termen de judecată. Neîndeplinirea acestei cerinţe are drept consecinţă anularea cererii în condiţiile art.20 al.3 din lege.

Totodată,,art.1 din OUG nr.32/1995,instituind obligativitatea plăţii timbrului judiciar pentru toate cererile susceptibile a fi timbrate cu taxa judiciară de timbru,a precizat şi sancţiunea neîndeplinirii acestei cerinţe în art.9 al.1,respectiv anularea cererii.

Din verificarea actelor dosarului,rezultă că recurentelor li s-a pus în vedere prin citaţiile de la dosar-filele 25, 26- să timbreze recursul de faţă cu 2448 lei taxă judiciară de timbru şi 4,85 lei timbru judiciar recurenta E. G. şi cu 328 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar recurenta V. U. BANK SA.

Întrucât la termenul din 01 aprilie 2009 s-a constatat că recurentele nu au satisfăcut această cerinţă,Curtea,văzând dispoziţiunile legale mai sus citate,urmează să anuleze recursurile de faţă,ca netimbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE L E G I I

D E C I D E :

A n u l e a z ă , ca netimbrate , recursurile civile declarate de pârâţii E. G.,domiciliată în F,str.(...) nr.11, .11, .8, şi V. U. BANK SA,cu sediul în B,str.(...) nr.23-25,sector 1,împotriva deciziei civile nr.308 din 16 decembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a,în contradictoriu cu intimaţii E. J., (...) ENET SA, E. POST - SUCURSALA V, S. BANK, BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ - B.C.R. ASIGURĂRI, B.R.D. - (...) B. SA, COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE, (...) H. ASIGURARI SA, având ca obiect partaj bunuri comune.

I r e v o c a b i l ă .

Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Aprilie 2009.

 

 

Preşedinte,

(...) (...) Judecător,

(...) (...) (...) Judecător,

(...) J.

Grefier,

D. N. N.

 

S./U. : N./15.04.2009

2 ex.

FOND : N. D.

APEL : S. T. – E. K.