Creditor. Revocare tranzactie facuta pentru fraudarea creditorului. Partaj introdus de creditor.

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...)

D E C I Z I A NR. 432

Şedinţa publică din data de 15 aprilie 2008.

Preşedinte –(...) (...)

Judecători –(...) (...) (...)

–(...) H.

Grefier – B. N. E.

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de pârâtul P. O. domiciliat în Rm.S, G..(...) nr.5B, judeţ B, împotriva deciziei civile nr.399 din 10 decembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, în contradictoriu cu pârâta P. N. domiciliată în Rm.S, G..(...) nr.5B, judeţ B şi reclamantul J. E. domiciliat în B, Cartier E. .17, .1, .7, judeţ B.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit toate părţile.

Procedura îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că cererea de recurs este netimbrată şi nemotivată, iar prin serviciul registratură , din partea intimatului reclamant J. E. s-a depus o cerere prin care solicită comunicarea motivelor de recurs.

Curtea respinge cererea de amânare formulată de intimatul reclamant J. E. deoarece motivele de recurs nu au fost depuse.

Curtea , din oficiu , invocă excepţia netimbrării recursului şi rămâne în pronunţare.

După rămânerea în pronunţare, s-a prezentat recurentul pârât P. O. care a depus în faţa instanţei taxa judiciară de timbru în sumă de 9,50 lei potrivit chitanţei seria (...) nr.(...)/15.04.2008 şi timbru judiciar în valoare de 0,15 lei , care au fost anulate la dosar.

Curtea revine asupra excepţiei netimbrării şi din oficiu , invocă nulitatea recursului, deoarece motivele de recurs nu au fost depuse în termenul legal şi acordă cuvântul asupra acesteia.

Recurentul pârât P. O. lasă la aprecierea instanţei asupra excepţiei invocate.

C U R T E A :

Deliberând asupra recursului civil de faţă, reţine următoarele ;

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Rm.S sub nr. 627/2006, reclamantul J. E. a chemat în judecată pe pârâţii P. O. şi P. N., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună conform art.493 alin.1 Cod pr.civilă, partajarea bunurilor comune în sensul atribuirii în deplină proprietate şi posesie a imobilului situat în Rm.S ,(...), pârâtului P. O. şi obligarea acestuia la sultă în cotă egală către pârâta P. N., sultă în sumă de 150.000 lei.

În motivarea acţiunii s-a arătat că este creditorul personal al pârâtului P. O. iar la data de 21.04.2005 a obţinut sentinţa civilă nr. 542 , pe care a investit-o cu formulă executorie şi a pornit procedura de executare silită, prin biroul executorului judecătoresc B. B..

În timpul executării silite pârâţii au divorţat şi au încheiat o tranzacţie în ceea ce priveşte masa bunurilor comune prin fraudarea intereselor sale, respectiv prin crearea unei stări de insolvabilitate a debitorului P. O..

Deoarece tranzacţia a fost anulată, se impune scoaterea la licitaţie a imobilului debitorului P. O., însă numai după ce se dispune împărţirea bunurilor şi încetarea stării de coproprietate a celor doi pârâţi.

În prezent, datorită existenţei comunităţii de bunuri a pârâţilor se află în imposibilitate de a recupera debitul consfinţit prin hotărârea judecătorească.

La data de 12.09.2007, pârâţii P. O. şi P. N. au invocat excepţia de litispendenţă a prezentei cauze cu cea care face obiectul dosarului înregistrat la aceeaşi instanţă sub nr(...) , cu termen de judecată, întrucât ambele pricini au aceleaşi părţi, aceeaşi cauză şi acelaşi obiect şi se impune ataşarea acelui dosar la prezenta cauză, în vederea soluţionări.

Prin sentinţa civilă nr.1070/12.09.2007, pronunţată de Judecătoria Rm.S s-a respins excepţia invocată de pârâţii P. O. şi P. N..

S-a admis acţiunea de partaj bunuri comune formulată de reclamantul J. E. în contradictoriu cu pârâţii P. O. şi P. N., soţi şi s-a atribuit pârâtului P. O. imobilul situat în Rm.S,(...) B, judeţ B.

A fost obligat pârâtul P. O. să plătească pârâtei P. N. sultă în sumă de 150.000 lei RON reprezentând ½ din valoarea imobilului.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 542/21.04.2005, Judecătoria Rm.S a admis acţiunea comercială – somaţie de plată formulată de creditorul J. E. şi a somat pe debitorii P. O. şi P. N. să achite creditorului suma de 160.000.000 lei ROL, reprezentând împrumut nerestituit, 195.000.000 lei ROL penalităţi de întârziere pe perioada 20.12.2004 – 21.04.2005 şi în continuare până la achitarea totală, sume ce se vor reactualiza în raport de indicele de inflaţie la momentul plăţii efective în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Sentinţa fiind definitivă şi irevocabilă a fost pusă în executare prin biroul executorului judecătoresc B. B..

Executarea nu s-a putut finaliza deoarece în paralel P. N. a introdus acţiune de partaj bunuri comune împotriva pârâtului P. O. de care divorţase anterior prin sentinţa civilă nr. 525/18.04.2005.

Acţiunea de partaj s-a soluţionat prin sentinţa civilă nr.739/10.06.2005 când instanţa a luat act de tranzacţia intervenită între părţi prin care întreaga masă de bunuri comune imobile şi bunuri mobile a revenit reclamantei P. N. care s-a obligat să plătească sultă pârâtului P. O. suma de 1.850.000.000 lei ROL.

Neputându-se finaliza executarea silită, respectiv vânzarea la licitaţie a imobilului ce trecuse în proprietatea pârâtei P. N. ca bun al său, urmare partajului creditorul J. E. s-a folosit de posibilitatea oferită de art.975 Cod civil şi a solicitat instanţei , prin acţiune, anularea tranzacţiei invocând că s-au făcut acte viclene de către pârâtul P. O. în prejudiciul dreptului său.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 1339 din 23.11.2005 Judecătoria Rm.S a admis acţiunea şi a dispus anularea tranzacţiei.

Fiind atacată cu recurs, T r i b u n a l u l B u z ă u prin decizia civilă nr. 282/12.04.2006 a casat sentinţa civilă nr. 1339/2005 a Judecătoriei Rm.S şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a se analiza condiţia insolvabilităţii debitorului P. O., care era administrator al unei societăţi comerciale de unde primea dividende şi pentru ca instanţa să se pronunţe asupra revocării tranzacţiei şi nu anulării ei.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 1135/16.10.2006 după rejudecare, Judecătoria Rm.S a admis acţiunea reclamantului şi a dispus revocarea tranzacţiei încheiate între pârâţii P. O. şi P. N. la data de 10.06.2005- dosar nr. 1448/2005 al judecătoriei Rm.S.

Fiind din nou atacată , T r i b u n a l u l B u z ă u ,prin decizia civilă nr.65/19.02.2007 a respins ca nefondat apelul pârâţilor, menţinând ca legală şi temeinică sentinţa Judecătoriei Rm.S nr.1135/2006.

Decizia T r i b u n a l u l u i B u z ă u a fost menţinută prin decizia Curţii de A P E L P L O I E Ş T I nr.570/2007 prin care s-a anulat ca netimbrat recursul pârâţilor P. O. şi P. N..

Astfel, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus revocarea tranzacţiei a rămas definitivă şi irevocabilă.

Pârâţii P. O. şi P. N. au mai folosit şi alte mijloace juridice respectiv contestaţie în anulare privind decizia T r i b u n a l u l u i B u z ă u şi o acţiune în constatare privind o clauză din convenţia de împrumut însă, în final, hotărârea privind tranzacţia a rămas irevocabilă motiv pentru care dosarul s-a repus pe rol pentru pronunţarea partajului , în condiţiile prevăzute de art.493 alin.1 Cod pr.civilă, conform căruia creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu va putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci va trebui să ceară mai întâi împărţeala acestora.

Împotriva sentinţei au declarat apel pârâţii P. O. şi P. N., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, fără însă a depune motive scrise de apel, conform art.287 pct.3 Cod pr.civilă.

Urmare examinării motivelor de apel, T r i b u n a l u l B u z ă u a pronunţat decizia civilă nr. 399/10 decembrie 2007 prin care a respins ca nefondat apelul declarat de pârâţi.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că sentinţa judecătoriei este legală şi temeinică, întrucât calitatea de creditor personal al reclamantului intimat J. E. cât şi existenţa bunului în materialitatea lui au fost dovedite.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că sentinţa judecătoriei este legală şi temeinică întrucât calitatea de creditor personal al reclamantului-intimat J. E. faţă de debitorul său P. O. cât şi existenţa bunului în materialitatea lui au fost dovedite.

Împotriva acestei decizii a formulat în termen recurs pârâtul P. O..

Curtea examinând decizia atacată din oficiu invocă excepţia nulităţii acestuia conform art.306 Cod pr.civilă, excepţie pe care o va admite pentru următoarele considerente:

Conform art.306 (1) Cod pr.civilă recursul este nul dacă nu a fost motivat în termen legal, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

În speţă sunt aplicabile prevederilor acestui articol, întrucât într-adevăr recurentul nu a motivat recursul în 15 zile de la comunicare.

Prin urmare conform prevederilor art.306 alin.1 Cod pr.civilă, Curtea va admite excepţia şi va constata nul recursul , întrucât nu a fost motivat în termenul prevăzut de lege.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite excepţia de nulitate a recursului invocată din oficiu de instanţă.

Constată nulitatea recursului declarat de pârâtul P. O. domiciliat în Rm.S, G..(...) nr.5B, judeţ B, împotriva deciziei civile nr.399 din 10 decembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, în contradictoriu cu pârâta P. N. domiciliată în Rm.S, G..(...) nr.5B, judeţ B şi reclamantul J. E. domiciliat în B, Cartier E. .17, .1, .7, judeţ B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 aprilie 2008.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) H.

Grefier,

B. N. E.

Red. EG/BA

2 ex./21.04.2008

d.f. 627/2006 Jud.Rm.S

j.f. Ş. G.

d.a(...) Trib.B

j.a. E. H.

I N.

Operator de date cu caracter personal

Notificare nr. 3120/2006