Credit contractat de soti. Datorie comuna. Sot obligat sa plateasca 1/2 din rate. Recurs - critici numai cu privire la probleme de drept.

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DECIZIA CIVILĂ Nr. 240/R/MF Şedinţa publică / 01 octombrie 2008

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de pârâtul E. D., împotriva deciziei civile nr. 25/Ap din data de 19 februarie 2008, pronunţată de Tribunalul pentru Minori şi F a m i l i e B r a ş o v în dosarul civil nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 23 septembrie 2008, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, pentru a da posibilitatea părţilor să formuleze concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 30 septembrie 2008 iar apoi pentru astăzi, 1 octombrie 2008.

 

C U R T E A :

Asupra recursului civil de faţă.

Constată că prin sentinţa civilă nr. 10927/18.12.2006 J u d e c ă t o r i a B r a ş o v a admis în parte acţiunea civilă astfel cum a fost formulată, precizată şi completată de reclamanta I. E. B. în contradictoriu cu pârâţii E. D. şi E. B. - D..

A admis cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant reconvenţional E. B. D. în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenională I. E. – B. şi pârâtul E. D. şi, în consecinţă:

A recunoscut, spre a se bucura de autoritatea lucrului judecat şi a putea fi executată în România sentinţa pronunţată la data de 30.09.2003 în dosarul nr.2F 256/02E al Judecătoriei U. – Germania prin care s-a desfăcut căsătoria dintre reclamanta I. E. – B., născută la data de 14.12.1972 în mun. Câmpina, jud. P şi pârâtul I. D., născut E. la data de 28.08.1970 în mun. B, căsătorie încheiată la data de 28.01.1991 în faţa ofiţerului Stării civile din P. – Germania şi înregistrată în Registrul D. sub nr.2/1991.

Sentinţa a rămas definitivă prin nerecurare şi executorie la data de 30.09.2003.

A dispus ca serviciile de stare civilă să efectueze cuvenitele menţiuni în registrul de stare civilă.

A constatat că reclamanta I. E. - B. şi pârâtul E. D. (fost I.) au dobândit în timpul căsătoriei, în cote de contribuţie egală de 50% fiecare, următoarele bunuri comune:

- garsonieră situată în mun. B,(...), bloc 20, .A, .8, înscrisă în CF nr. 31793 B sub nr. top 8483/2/c/1/VIII, compusă dintr-o cameră şi dependinţe cu cota de 1,4% din părţile de uz comun descrise în CF.

- apartamentul situat în mun. B,(...), bloc 10, .A, .8 întabulat în CF nr. 31735 B sub nr. top 9350/2/8, compus din două camere şi dependinţe cu cota de 13,30/1450 şi părţile de uz comun descrise în CF.

A constatat că apartamentul situat în mun. B,(...), .10, . A, . 8 a fost înstrăinat în timpul căsătoriei de către foştii soţi, la preţul de 14.500 lei (RON), conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 305 a data de 29.03.2001 de B.N.P. „D. E.”.

A constatat că garsoniera situată în mun. B,(...), .10, .A, .8 a fost înstrăinată de pârâtul E. D. după desfacerea căsătoriei, pârâtului reclamant reconvenţional E. B. D. la preţul de 14.225 lei(RON), conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.3284/13.10.2004 de B.N.P.A. „J. N. şi I. N.”.

A constatat că pârâtul reclamant reconvenţional E. B. – D. este cumpărător de bună – credinţă al imobilului situat în mun. B(...), .20, .A, .8 înscrisă în CF nr. 31793 B sub nr. top 8483/2/c/1/VIII, compusă dintr-o cameră şi dependinţe cu cota de 1,4% din părţile de uz comun descrise în CF.

A constatat că reclamanta I. E. B. şi pârâtul E. D. au contractat în timpul căsătoriei un credit în valoare de 9.714,55 Euro de la Banca E. N. –U. Germania, care reprezintă datorie comună potrivit art. 32 alin. 1 lit. b din Codul familie.

A constatat că în masa bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei de către foştii soţi I. intră ca activ :

-valoarea actualizată a garsonierei situată în mun. B,(...), .20, .A, .8, înscrisă în CF 31793 B sub nr. top 8483/2/c/1/VIII care reprezintă suma de 25.091 lei (prin indexarea cu indicele preţurilor de consum de 176,39 aferent perioadei septembrie 2001- septembrie 2006, comunicat de D.J.S. B, a sumei de 14.225 lei) 

şi ca pasiv :

-creditul în valoare de 8.893,57 Euro reprezentând rate şi dobânzi restituite de reclamantă către Banca E. N. – U. Germania, până în ianuarie 2005.

A obligat pe pârâtul E. D. să plătească reclamantei I. E. B. suma de 12.545 lei reprezentând ½ din valoarea actualizată a garsonierei, aferentă  acestei cote de proprietate.

A obligat pe pârâtul E. D. să plătească reclamantei I. E. B. echivalentul în lei la cursul oficial comunicat de BNR în ziua plăţii a sumei de 4.448 Euro, reprezentând cota de ½ din suma de 8.896,57 Euro, valoarea ratelor şi a dobânzii restituite de reclamante către Banca E. N. – U. Germania până în ianuarie 2005.

A respins petitele acţiunii civile astfel cum au fost formulate şi precizate, având ca obiect :

- constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3284/13.10.2004 de B.N.P.A. „J. N. şi I. N.” încheiat între pârâtul E. D. şi pârâtul reclamant reconvenţional E. B. – D. cu privire la garsoniera situată în mun. B,(...), .20, .A, .8, înscrisă în CF nr. 31793 B sub nr. top 8483/2/c/1/VIII, compusă dintr-o cameră şi dependinţe cu cota de 1,4% din părţile de uz comune descrise în CF;

- restabilirea situaţiei de CF, în sensul radierii din CF nr. 31793 B a dreptului de proprietate înscris în favoarea pârâtului reclamant reconvenţional E. B. D. asupra imobilului mai sus identificat;

- includerea în masa bunurilor comune a valorii actualizate a apartamentului situat în mun. B(...), .10, .A, .8;

- constatarea că în masa partajabilă intră garsoniera situată în mun. B(...), .20, .A, .8 înscrisă în CF nr. 31793 B sub nr. top 8483/2/c/1/VIII compusă dintr-o cameră şi dependinţe cu cota de 1,4% din părţile de uz comun descrise în CF;

- obligarea pârâtului E. D. la plata a ½ din valoarea actualizată a apartamentului situat în mun. B(...), .10, .A, .8;

- partajarea bunurilor comune în sensul atribuirii garsonierei reclamantei cu obligarea acesteia la plata sultei valorice corespunzătoare, pârâtului E. D.;

- înscrierea în CF a dreptului de proprietate în favoarea reclamantei asupra garsonierei;

- compensarea datoriilor reciproce urmare a partajului realizat între reclamanta I. E. – B. şi pârâtul E. D..

În temeiul art. 274 alin. 2 şi art. 276 Cod procedură civilă, a obligat pe pârâtul E. D. să plătească reclamantei I. E. B. suma de 3.363,22 lei reprezentând cheltuieli de judecată parţiale şi respinge restul cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiate.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă, a obligat pe reclamanta I. E. B. şi pârâtul E. D. să plătească pârâtului reclamant reconvenţional E. B. – D. suma de 1.018,60 lei cheltuieli de judecată.

A respins solicitarea pârâtului E. D. de a obliga reclamanta la plata cheltuielilor de judecată, ca nedovedită.

Prin decizia civilă nr. 25/Ap/19.02.2008 Tribunalul pentru Minori şi F a m i l i e B r a ş o v a respins apelurile declarate de reclamanta I. E. B. şi pârâtul E. D..

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul E. D. întemeindu-se pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi 9 Cod procedură civilă.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că reţinerea instanţei de fond cu privire la obligarea pârâtului la plata sumei de 12.545 lei reprezentând ½ din valoarea actualizată a garsonierei înstrăinate este nelegală, faţă de dispoziţiile art. 35 din Codul Familie şi neîntemeiată faţă de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, cu atât mai mult cu cât a fost respinsă cererea privind includerea în masa bunurilor comune a valorii actualizate a apartamentului bun comun al părţilor, înstrăinat şi el.

De asemenea se critică soluţia pronunţată cu privire la suportarea de către pârât a sumelor restituite din creditul contractat de către părţi, susţinându-se că recurentul a achitat partea sa din rate, prin plata unei sume de 150 euro lunar către mama reclamantei.

Intimata nu a depus întâmpinare.

Examinând cauza, prin prisma motivelor invocate, curtea constată că recursul este nefondat.

Recurentul a invocat ca temei al recursului art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă. Potrivit acestui text de lege hotărârea atacată este supusă modificării atunci când instanţa, prin interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii, schimbă natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. Criticile formulate de acesta nu se circumscriu însă acestui motiv de recurs pentru că se referă la greşita interpretare a probelor, care nu constituie motiv de casare sau de modificare.

Din punct de vedere al pct. 9 al art. 304 Cod procedură civilă motivele invocate sunt încadrate de către recurent în greşita aplicare a legii, respectiv a art. 35 Codul familiei.

Acest text de lege se referă la administrarea, folosinţa şi dispoziţia pe care soţii o au asupra bunurilor comune, care se exercită împreună, oricare dintre soţi exercitând singur aceste drepturi fiind considerat că are şi consimţământul celuilalt soţ.

Ceea ce critică recurentul este includerea în masa bunurilor comune a valorii actualizate a garsonierei înstrăinate de el, în opoziţie cu respingerea includerii valorii actualizate a apartamentului înstrăinat, şi, ca o consecinţă, obligarea sa la plata a J din valoare către reclamantă, precum şi obligarea sa la plata a J din creditul rambursat de către reclamantă.

Aceste critici sunt susţinute cu motive care presupun o reluare a valorizării declaraţiilor de martor, ceea ce scapă controlului de legalitate impus de dispoziţiile art.304 Cod procedură civilă. Instanţele de fond sunt suverane în stabilirea şi aprecierea stării de fapt, în calea de atac a recursului criticile putându-se referi numai la probleme de drept.

Din punct de vedere al aplicării art. 35 Codul familiei, din analizarea textului legal mai sus-menţionat, faţă de decizia atacată reiese că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a acestuia statuând în că prezumţia instituită de lege nu a fost răsturnată, în ceea ce priveşte cele două imobile înstrăinate. De asemenea s-a făcut o corectă aplicare a art. 32 alin. 1 lit. b în ceea ce priveşte datoriile comune ale soţilor, acest text de lege vizând obligarea recurentului la restituirea cotei de ½ din împrumutul contractat în timpul căsătoriei.

Faţă de considerentele de mai sus, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, curtea va respinge recursul.

În baza art. 274 Cod procedură civilă, întrucât recurentul a căzut în pretenţii va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată către intimată, în cuantum de 1000 lei, reprezentând onorariu de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D E C I D E :

Respinge recursul declarat de pârâtul E. D. împotriva deciziei civile nr. 25/19.02.2008 a Tribunalului pentru Minori şi F a m i l i e B r a ş o v.

Obligă recurentul să plătească intimatului E. B. D. suma de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 01.10.2008.

 

Preşedinte,

(...) (...) (...) Judecător,

(...) (...) (...) Judecător,

(...) (...)

Grefier,

F. E.

 

Red.R.T./30.10.2008

Tehnoredact.E.P./30.10.2008/ 2 ex.

Jud. apel M.Ş., A.M.D.

Jud. fond A. N.