Caz in care ipoteca se inscrie fara consimtamantul sotului nedebitor.

Imobil in coproprietate comuna devalmasa. Datorie a unuia dintre soti, înscriere ipoteca. Admisibilitate O.G. nr. 92/2003, art. 129, art. 154 C.fam., art. 32 Este inadmisibila luarea inscriptiei ipotecare în baza art. 154 din O.G. nr. 92/2003 asupra imobilului coproprietate comuna devalmasa în vederea garantarii debitului pe care unul dintre soti îl are, câta vreme aceasta masura este una asiguratoare si nu una de executare silita.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia civila, Decizia civila nr. 498 din 12 mai 2009

Prin decizia civila nr.79/4.03.2009, Tribunalul Arad a admis apelul formulat de Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara împotriva sentintei civile nr. 8734/20.11.2008 a Judecatoriei Arad pe care a schimbat-o în sensul ca a respins plângerea petentului B.R.S. împotriva Încheierii de CF nr. 56873/2008.

Pentru a hotarî astfel tribunalul a avut în vedere faptul ca Judecatoria Arad a admis plângerea formulata de petentul B.R.S., în contradictoriu cu intimatele D.R.A.O.V. Timisoara si Banca R. S.A., împotriva încheierii de carte funciara nr. 56873/2008 si, pe cale de consecinta, a anulat încheierea atacata si mentiunile înscrise în cuprinsul colii C.F. nr. 7468 în baza acestei încheieri.

Pentru a dispune astfel prima instanta a retinut ca prin încheierea de carte funciara nr. 56873/2008 emisa de O.C.P.I. Arad s-a procedat la înscrierea cu privire la imobilul ce formeaza obiectul dreptului de proprietate comuna devalmasa a petentului si a sotiei acestuia, a „dreptului de ipoteca în favoarea intimatei D.R.A.O.V. Timisoara pentru suma de 7.059 lei, asupra prezumtivei cote de proprietate detinuta de petentul B.R.S.”, în baza procesului verbal nr. 11789/21/03/2003 emis de D.G.F.P. Arad si a actului constatator nr. 1190/07/03/2003 emis de D.G.V.

Prin actul constatator nr. 1190/07.03.2003 emis de D.G.V. s-au recalculat, în urma controlului a posteriori, taxele vamale datorate de petent pentru importul unui autoturism marca S. realizat în anul 2001, sens în care s-a apreciat ca acest petent datoreaza, suplimentar fata de ceea ce deja a achitat, suma de 2.778,8014 lei RON.

Prin procesul verbal de calculare a dobânzilor si penalitatilor de întârziere nr. 11789/21.05.2003 a fost stabilita în sarcina aceluiasi petent si obligatia de plata a dobânzilor în cuantum de 238,1963 lei RON respectiv a penalitatilor în cuantum de 13,8940 lei RON; de asemenea, prin procesul verbal de calculare a dobânzilor si penalitatilor de întârziere nr. 5280/14.04.2008 a fost stabilita în sarcina aceluiasi petent si obligatia de plata a majorarilor în cuantum de 3581 lei RON, respectiv a penalitatilor în cuantum de 447 lei RON.

În raport de dispozitiile art. 30 si urmatoarele din Codul familiei, si potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (2) din Codul Familiei, dar mai ales fata de dispozitiile art. 154 alin. (1) din O.U.G. nr. 92/2003 s-a retinut ca în situatia în care debitorul detine bunuri în proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.

Alt motiv de nelegalitate retinut de prima instanta îl constituie nerespectarea dispozitiilor art. 154 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003, a dispozitiilor art. 154 alin. (5) si alin. (6) din O.G. nr. 92/2003. Un ultim motiv de nelegalitate a încheierii de carte funciara, dedus din analiza naturii dreptului civil în sistemul de drept român, vizeaza modul de calificare a dreptului asupra caruia s-a realizat înscrierea: „prezumtiva cota de proprietate detinuta de petentul B.R.S.”, considerând ca dreptul unei persoane poate exista pur si simplu, neafectat, poate fi afectat de modalitatile specifice unui act juridic: conditia si termenul sau poate fi un drept de proprietate exclusiv ori de coproprietate, care la rândul sau poate fi devalmas ori pe cote parti, dreptul petentului B.R.S. este unul de coproprietate devalmasa si nu astfel cum a fost catalogat de O.C.P.I. Arad.

Apelul declarat de D.R.A.O.V. Arad a fost apreciat ca fiind fondat.

Astfel, tribunalul a avut în vedere ca în mod gresit prima instanta a retinut ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 30 si urmatoarele din Codul familiei si dispozitiile art. 36 alin. (2) din Codul Familiei, stabilind ca în situatia în care debitorul detine bunuri în proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei, atâta vreme cât ipoteca instituita asupra imobilului este o masura asiguratorie si nu o executare silita propriu zisa.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen legal petentul. În motivarea recursului au fost invocate dispozitiile art. 304 pct. 5 si pct. 9 C.proc.civ., art. 126, 127, art. 154 din O.G. nr. 92/2003, si art. 72 si urm. din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 7/1996, precum si art. 30 din Codul familiei.

În fapt, s-a invocat ca procedura de citare a petentului în apel a fost facuta la cabinetul de avocati desemnat pentru instanta de fond cu toate ca pentru reprezentarea în apel nu fusese depusa la dosar nicio delegatie în acest sens. Pe fond, s-a sustinut ca instanta de apel a gresit când a înlaturat aplicarea în cauza a dispozitiilor art. 30 din Codul familiei întrucât ipoteca, prin efectele pe care le produce, reprezinta un act de înstrainare care presupune în mod obligatoriu si consimtamântul celuilalt sot, în cazul de fata al sotiei recurentului careia nu-i este opozabila creanta institutiei reclamante.

În cauza, ipoteca nu se putea constitui si pentru ca bunul imobil este în coproprietate devalmasa în care nu este stabilita practic nicio cota determinata în favoarea petentului recurent – lucru care nu poate fi facut decât în urma unui partaj – , ceea ce rezulta si dintr-o interpretare corecta a art. 99 din Regulamentul de functionare a Cartilor funciare.

Examinând decizia atacata prin prisma motivelor de recurs invocate, cât si din oficiu, potrivit art. 306 alin. (2) C.proc.civ., instanta a respins recursul ca nefiind fondat. Astfel, în ceea ce priveste pretinsa nelegala citare a petentului, instanta a avut în vedere ca prin chiar plângerea împotriva încheierii de carte funciara care a facut obiectul judecatii la prima instanta, petentul si-a indicat domiciliul procesual ales ca fiind cel din municipiul Arad, – fara nici o alta precizare suplimentara – , adresa la care i-a si fost comunicata hotarârea pronuntata de Judecatoria Arad, respectiv sentinta civila nr. 8734/20.11.2008.

Cum nu a fost notificata instantei si partii adverse, conform art. 98 C.proc.civ., schimbarea adresei petentului, în mod corect în faza judecatii apelului, el a fost citat la aceasta adresa unde procedura a fost legal îndeplinita, prin afisare, pentru termenul din data de 4.03.2009.

În ipoteza în care si-ar fi schimbat optiunea în privinta adresei de citare el trebuia, sub sanctiunea neluarii ei în considerare, sa se supuna regulilor prevazute de art. 98 C.proc.civ.; or, nefacând acest lucru, în mod legal instanta de apel l-a citat la adresa indicata initial.

În ceea ce priveste criticile privind modul de solutionare a apelului, Curtea a constatat ca petentul fiind debitorul institutiei bugetare reclamante pentru o creanta certa, lichida si exigibila rezultata dintr-un titlu necontestat , în mod justificat aceasta era datoare sa-si asigure executarea ei în viitor, motiv pentru care s-a cerut – si obtinut – luarea inscriptiei ipotecare asupra imobilului proprietatea codevalmasa a debitorului si sotiei sale, procedura pe care o impun dispozitiile art. 129 din O.G. nr. 92/2003 (Codul fiscal) în Capitolul 6 privind masurile asiguratorii.

Fiind în discutie o masura asiguratorie (iar nu una de executare silita) menita sa determine indisponibilizarea imobilului în eventualitatea unei executari silite viitoare, pentru înscrierea ei în CF nu se cere si consimtamântul sotului nedebitor întrucât ea nu vizeaza înstrainarea acestui bun.

În atare situatie, fiind vorba despre o procedura îndeplinita prin interpretarea si aplicarea corecta a legii, în mod corect Tribunalul Arad a dispus respingerea plângerii formulata de petent împotriva încheierii de CF nr. 56873/2008 a Judecatoriei Arad prin care s-a înscris ipoteca asupra imobilului proprietatea petentului si a sotiei sale.