Capitalul social necesar pentru constituirea societăţii comerciale provine dintr-un credit bancar ce a fost făcut în timpul căsătoriei. Neincludere in masa partajabila. Consecinte

CURTEA DE APEL BACĂU - SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE - DECIZIE Nr. 695 din 08 Octombrie 2008

Astăzi la ordine a venit spre pronunţare recursul civil promovat de reclamanta U. F. împotriva deciziei civile nr.136 din 19 mai 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din 01 octombrie 2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi.

C U R T E A

DELIBERÂND

Asupra recursului civil de faţă constată următoarele:

Prin decizia civilă nr.136/AC/2008, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...) a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta U. F., împotriva sentinţei civile nr.3687/2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a R o m a n.

În considerentele hotărârii instanţa de apel a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Prin cererea înregistrată pe rolul J u d e c ă t o r i e i R o m a n sub nr.2885/291 din 27.06.2007 reclamanta U. F. a solicitat în contradictoriu cu soţul-pârât U. B., desfacerea căsătoriei încheiate la 10.09.1969 la Primăria com. D., să-şi păstreze numele dobândit prin căsătorie şi partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, în cote egale de contribuţie pentru fiecare.

În motivare a arătat că relaţiile de familie s-au deteriorat treptat iar pe data de 08.11.2004 pârâtul s-a mutat în apartamentul din R, părţile despărţindu-se în fapt şi nemaireluînd convieţuirea.

În privinţa bunurilor comune s-a arătat că acestea sunt următoarele: o casă construită în anul 1970 pe temelie de beton, din chirpici şi cărămidă acoperită cu tablă, compusă din 4 camere, 2 holuri şi baie, cu o anexă construită în anul 1992 în suprafaţă de 18 mp, constând într-o bucătărie de vară şi magazii, toate situate pe terenul din comuna D.,(...), judeţul N, un apartament cu 2 camere, bucătărie, hol şi baie situat în mun. R, str. (...) (...), . 19, . 17, judeţul N, şi o construcţie de 120 mp situată tot în mun. R,(...) judeţul N ce constituie sediul societăţii „B." condusă de asociaţii U. B. şi S. H. D..

În dovedire a depus certificatul de căsătorie în copie legalizată, adeverinţă de la Primăria comunei D. şi a solicitat audierea martorilor E. J. şi U. B. - E..

Pârâtul U. B., prezent personal la proces la judecarea capătului de cerere privind divorţul şi prin reprezentant la soluţionarea capătului de cerere privind partajul, a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională în care a solicitat desfacerea căsătoriei din vina ambilor soţi, reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei şi partajarea bunurilor comune indicate de reclamantă în acţiune, cu precizarea că pe(...) din comuna D. sunt 2 case de locuit şi anexe construite pe suprafaţa de 557 mp teren curţi - construcţii, cotele de contribuţie la dobândirea acestora fiind egale.

A mai solicitat respingerea ca inadmisibilă a cererii privind partajarea imobilului din R,(...), compus din construcţie şi teren, motivat de faptul că acesta sunt proprietate SC „B. D." SRL, la care el este asociat.

În dovedire a depus înscrisuri, respectiv Contractul de vânzare - cumpărare nr. 131/14.02.1997 prin care societatea mai sus-menţionată a cumpărat terenul de 389 mp din(...) şi autorizaţia de construcţie nr. 278/28.10.1997 eliberată de Consiliul local al mun. R acestei societăţi.

Ambele părţi au solicitat administrarea probei cu expertize pentru identificarea şi evaluarea bunurilor comune.

Prin sentinţa civilă nr. 3687 din 20.12.2006 J u d e c ă t o r i a R o m a n a admis atât acţiunea principală cât şi cererea reconvenţională a pârâtului - reclamant, a desfăcut pe baza acordului de voinţă al părţilor căsătoria încheiată de părţi la 10.09.1967 la Primăria comunei D. şi înregistrată sub nr.18 din aceeaşi dată în Registrul stării civile al acestei localităţi, şi a dispus ca reclamanta - pârâtă să revină la numele avut anterior căsătoriei, respectiv acela de E..

În privinţa partajului bunurilor comune, prin aceeaşi sentinţă prima instanţă a constat că părţile au dobândit în cote egale de contribuţie următoarele bunuri: un apartament situat în R, str. (...) (...), . 19, . 17, judeţul N, în valoare de 96.003 lei; două case de locuit cu anexe edificate pe suprafaţa de 357 mp teren situat în comuna D.,(...) judeţul N, respectiv o casă compusă din 2 camere, bucătărie, baie şi hol, construită în anul 1992 pe fundaţie de beton, şarpantă din lemn şi învelitoare de tablă zincată, şi o locuinţă construită în anul 1970 din chirpici, planşeu din lemn, şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă compusă, din 3 camere, bucătărie şi baie şi anexe gospodăreşti, respectiv o bucătărie de vară şi magazie construite din cărămidă şi acoperite cu tablă zincată, toate în valoare de 132.004 lei; suprafaţa de 557 mp teren situat în comuna D.,(...), în valoare de 20.052 lei; toate aceste imobile conform individualizării şi evaluării din rapoartele de expertiză şi schiţele anexe întocmite de experţii N. E. şi B. G., care au fost considerate ca făcând parte integrantă din sentinţă.

A fost respinsă cererea reclamantei pârâte de includere în masa bunurilor comune a imobilului situat în mun. R,(...), şi a dispus partajarea bunurilor comune şi atribuirea lor astfel: imobilele din comuna D.,(...), compuse din casele de locuit şi anexe împreună cu terenul aferent au fost atribuite reclamantei - pârâte, iar apartamentul din mun. R, str. (...) (...), . 19, . 17 au fost atribuite pârâtului - reclamant. în vederea egalizării loturilor reclamanta - pârâtă a fost obligată să plătească pârâtului - reclamant o sultă în cuantum de 28.026 lei precum şi suma de 750 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta - pârâtă, care a invocat faptul că în mod greşit nu au fost reţinute în masa de partaj bunurile aparţinând SC „B. D." SRL din moment ce aceasta a fost înfiinţată de fostul soţ, pârâtul - reclamant U. B., împreună cu numitul S. H. D., primul contribuind cu suma de 50.000 lei vechi împrumutată de la BCR, pe care ea l-a garantat ipotecar.

A mai arătat că statutul de asociat al fostului ei sot la societatea comercială de mai sus reiese din sentinţa civilă nr. 2989 din 30.05.1994 a J u d e c ă t o r i e i R o m a n, prin care s-a autorizat funcţionarea acesteia, din prevederile art. 1, 6, 8, 9, 10, 15 şi 23 al statutului ei precum şi din Contractul de societate din 03.05.1994, iar dovada dreptului de proprietate asupra sediului societăţii din Autorizaţia de construire nr. 278/28.10.1997 eliberată de Primăria mun. R.

De asemenea, a arătat că nu s-a motivat respingerea cererii de evaluare a terenului pe care a fost construit sediul SC „B. D." SRL şi că ea nu a solicitat desfiinţarea acesteia, ci numai să i se atribuie contravaloarea cotei din partea ce i se cuvine fostului ei soţ din patrimoniul societăţii, care va putea ulterior să îşi continue nestingherit activitatea.

Analizând motivele invocate tribunalul a apreciază că apelul nu este întemeiat, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 32 alin. 1 lit. b din Codul familiei obligaţiile pe care soţii le-au contractat împreună sunt datorii comune, iar potrivit art. 30 alin. 1 şi 3 din acelaşi cod sunt bunuri comune ale soţilor cele dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre aceştia, soţul care invocă comunitatea fiind exonerat de obligaţia de a produce dovezi în acest sens.

Din aceste dispoziţii legale reiese că obligaţia privind rambursarea împrumutului de 50.000 lei vechi contractat la BCR reprezintă o datorie comună, nu şi construcţia din mun. R,(...), care a fost edificată de SC „B. D." SRL în baza Autorizaţiei de construire nr. 278/28.10.1997, eliberată pe numele acesteia, şi nici terenul de la aceeaşi adresă, în suprafaţă de 389 mp, care a fost dobândit tot de această societate comercială potrivit Contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 131 din 14.02.1997 de Notarul Public B. O. (f. 18 dosar fond).

În consecinţă, reclamanta - pârâtă putea solicita, eventual, numai obligarea fostului soţ la rambursarea sumei împrumutate şi pe care a folosit-o în interes propriu pentru dobândirea de părţi sociale la S.C.„B. D." SRL, dacă nu a contribuit la restituirea ei, nu şi partajarea bunurilor dobândite de societatea comercială după constituirea ei. Aceasta deoarece patrimoniul societăţii nu se confundă cu patrimoniul persoanelor care au înfiinţat-o şi nici nu există o relaţie directă de cauzalitate între performanţele economice ale societăţii şi aportul social subscris de membrii fondatori, acestea depinzând de conjunctura economică, de calitatea produselor şi serviciilor prestate, de publicitatea făcută acestora, de deciziile mai mult sau mai puţin inspirate ale organelor de conducere.

Împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de apel a declarat recurs reclamanta U. F. care a solicitat casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la J u d e c ă t o r i a R o m a n iar în urma rejudecării cauzei să se includă în masa de partaj un drept de creanţă asupra patrimoniului SC”B. D.”SRL, reprezentând c/v teren şi construcţie din Municipiul R,(...).

Recurenta susţine că hotărârile celor două instanţe sunt netemeinice şi nelegale.

Pe excepţie recurenta a invocat faptul că cele două instanţe nu au introdus în cauză SC”B. D.”SRL, ca proprietar al terenului şi construcţiei a cărei partajare o solicita.

Necitarea proprietarului acestor bunuri, arată recurenta, constituie motivul de nulitate prevăzut de art. 105 alin.2 Cod procedură civilă, motiv pentru care solicită casarea hotărârilor şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a fi citat şi SC” B. D.”SRL.

Recurenta mai susţine că instanţele nu au respectat prevederile art.129 alin.5 Cod procedură civilă.

Pe fondul cauzei, recurenta a arătat că soţul său a înfiinţa împreună cu un alt asociat SC”B. D.”SRL, cu un capital de 50.000 lei vechi, capital ce constituie bun comun, fapt pentru care instanţa trebuia să admită cererea de includere în masa de partaj a terenului şi construcţiei proprietatea societăţii, ori contravaloarea acestora ca un drept de creanţă.

Intimatul – pârât U. B., a formulat întâmpinare la recursul declarat de reclamantă, întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Curtea examinând hotărârea recurată în raport de criticile aduse de recurentă şi din oficiu, constată recursul întemeiat.

Deşi chiar prin cererea de chemare în judecată s-a cerut includerea în masa de partaj a unor bunuri ce aparţin SC”B. D. „SRL, instanţa se pronunţă pe respingerea acestei cereri ca fiind inadmisibilă, fără ca societatea să fie citată în cauză.

Prin precizările de la fila 24 dosar fond, recurenta – reclamantă arată că, capitalul social necesar pentru constituirea societăţii comerciale provine dintr-un credit bancar ce a fost făcut în timpul căsătoriei.

Faţă de aceste precizări, precum şi de atitudinea oscilantă din apel şi recurs a reclamantei cu privire la natura dreptului pretins, instanţa avea obligaţia ca în temeiul dispoziţiilor art.129(4) Cod procedură civilă să lămurească acest aspect, respectiv dacă solicită un drept de creanţă ce reprezintă cota achitată până la divorţ din creditul contactat pentru capitalul social necesar înfiinţării societăţii sau cota din bunurile imobile ce constituie patrimoniul societăţii şi în raport de opţiunea finală a recurentei-reclamante să administreze probele ce se impuneau şi să se pronunţe în consecinţă.

Neprocedând astfel, hotărârea privind partajarea bunurilor comune este netemeinică şi nelegală şi în consecinţă în temeiul art.312 cu referire la art.304 pct.5 şi 9 Cod procedură civilă, curtea va admite recursul, va casa hotărârea recurată şi cea apelată în parte, în ceea ce priveşte judecarea partajului de bunuri comune şi va trimite cauza instanţei de fond pentru rejudecarea cererii de partaj.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul civil promovat de reclamanta U. F. împotriva deciziei civile nr.136 din 19 mai 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

Casează hotărârea recurată şi hotărârea apelată, în parte, în ceea ce priveşte judecarea partajului de bunuri comune şi trimite cauza pentru rejudecarea cererii de partaj bunuri comune la instanţa de fond.

Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică azi 08 octombrie 2008.