Capat de cerere privind imbunatatirile aduse apartamentului bun comun.

Capat de cerere având ca obiect constatarea unor îmbunatatiri aduse imobilului bun comun. Calificare ca fiind o cerere în constatare. Respingerea cererii ca inadmisibila. Nelegalitate. Calificarea juridica legala pe care instanta trebuie sa o dea în materia împartirii de bunuri ca efect al desfacerii casatoriei, capatului de cerere prin care oricare dintre fostii soti solicita a se constata ca pe cheltuiala sa a adus o serie de îmbunatatiri imobilului bun comun si care au sporit valoarea bunului este de actiune în realizare si nu de actiune în constatare întemeiata pe dispozitiile art. 111 Cod procedura civila.

Respingerea unei atari cereri ca inadmisibila este nelegala, hotarârea fiind supusa casarii cu trimiterea cauzei spre rejudecare , conform art. 312 al.1 si 5 Cod procedura civila.

Sectia pentru cauze cu minori si de familie – Decizia nr. 40/R/30 aprilie 2007 Prin sentinta civila nr. 1461 din 28.03.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu ,s-a admis în parte atât actiunea civila formulata de reclamantul G.I. în contradictoriu cu pârâta U.M. cât si cererea reconventionala formulata în contradictoriu si s-a sistat starea de devalmasie asupra bunurilor dobândite de fostii soti, partial luându-se act de întelegerea lor asupra partajarii bunurilor comune.

S-au respins cererile de atribuire catre reclamant a imobilului bun comun si de recunoastere ca pârâta a platit pentru introducerea gazului în apartament si pentru montarea de apometre, precum si cea privind constatarea calitatii de bun comun a unui autoturism marca Wartburg.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca imobilul a fost atribuit pârâtei în considerarea faptului ca l-a folosit timp mai îndelungat, bunul ramânând în posesia sa dupa divort l-a administrat si conservat în toata aceasta perioada. Asa fiind, instanta a decis ca pârâta sa-i plateasca reclamantului suma reprezentând c/v cotei lui de proprietate din acest bun. În ceea ce priveste autoturismul judecatoria a retinut ca probele administrate în cauza nu au putut face dovada ca acest bun a fost unul din comunitatea matrimoniala. La fel si în ceea ce priveste introducerea gazului metan si montarea apometrelor în apartament.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel ambele parti. Prin decizia civila nr. 16/24.01.2007 pronuntata de Tribunalul Sibiu – sectia civila în dosarul nr. 2555/85/2006 s-a respins atât apelul declarat de reclamantul G.I. cât si cel al pârâtei U.M., pastrându-se sentinta civila atacata. În motivarea acestei solutii instanta de apel a retinut în ce priveste apelul reclamantului G.I. ca nu se poate retine ca argument, definitoriu, pentru atribuirea catre apelantul G.I. a apartamentului bun comun faptul ca acesta a fost atribuit de societatea la care el a fost angajat. Apartamentul a fost atribuit si în considerarea faptului ca avea o familie si oricum a fost cumparat de ambii soti. În ce priveste apelul pârâtei U.M., tribunalul a retinut în ceea ce priveste cererea privind gazul metan si apometrele, ca nu poate fi admisa întrucât, potrivit art.111 Cod procedura civila, cererea în constatare nu poate fi primita atunci când partea are la dispozitie actiunea în realizare.

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta U.M. criticând hotarârile pronuntate anterior, considerându-le nelegale si netemeinice , sustinând printre altele ca dupa divort, pe cheltuiala ei a introdus gazul metan si a montat apometre , sporind valoarea apartamentului – bun comun. Prin decizia civila nr. 40/30.04.2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 2555/85/2006, s-a admis recursul declarat de pârâta si s-a casat decizia civila atacata cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleasi instante de apel, respectiv Tribunalul Sibiu. Pentru a pronunta aceasta hotarâre, Curtea de Apel A Retinut în esenta ca în mod gresit instanta de apel a respins capatul de cerere al pârâtei recurente U.M. privind introducerea gazului metan si montarea apometrelor în apartamentul proprietate comuna dupa despartirea în fapt a partilor si nu a judecat fondul cauzei , pe considerentul ca aceasta cerere este o actiune în constatare , iar potrivit art. 111 Cod procedura civila aceasta actiune nu poate fi primita atâta timp cât partea are la dispozitie actiunea în realizare. În speta , ne aflam în materia împartirii de bunuri ca efect al desfacerii casatoriei , împartire de bunuri întemeiata pe dispozitiile Codului familiei , astfel ca solicitarea recurentei pârâte de a se constata ca pe propria cheltuiala a facut îmbunatatiri la imobilul bun comun are în vedere de fapt o actiune în realizare. Acest aspect este evidentiat chiar în întâmpinarea facuta de catre recurenta cu ocazia judecarii în fond a cauzei când solicita a se constata ca a efectuat aceste cheltuieli care au sporit în fapt valoarea imobilului ce urma a fi partajat. Ca o observatie , se constata ca instanta nu a pus în discutia partilor aceasta exceptie , pronuntându-se doar în decizia data , lipsind astfel partile de posibilitatea de a formula concluzii. Fata de acestea , se impune casarea deciziei civile atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de apel care, pentru o judecare unitara a cauzei va avea în vedere toate criticile formulate de parti prin cererile de recurs.