Acţiune oblică. Sulta si contravaloarea imbunatatirilor.

 

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 6766/270/2014 acţiune oblică

Înreg. la 19.09.2014 partaj bunuri comune

S E N T I N Ț A C I V I L Ă NR.589

Şedinţa publică din data de 15.03.2017

Completul de judecată format din:

Preşedinte - Anca Crăciun

Grefier - Florentina Cristian

Pe rol judecarea cauzei civile formulată de reclamantul … în contradictoriu cu pârâţii …., având ca obiect acţiune oblică - partaj bunuri comune.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 22.02.2017 fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din această hotărâre când din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea pentru data de 01.03.2017 şi când din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea pentru această dată.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti la data de 19.09.2014 sub nr. 6766/270/2014 reclamantul … în contradictoriu cu pârâţii …., a solicitat instanţei, ca pe calea acţiunii oblice, să dispună partajarea apartamentului proprietatea devălmaşă a pârâţilor.

În motivarea în fapt a cererii sale reclamantul arată că este creditorul personal al pârâtului …. în baza sentinței penale nr. 1181 pronunțată de Judecătoria Adjud la data de 10.06.2013 în dosarul nr. 509/173/2012*; în baza acestei sentințe s-a format dosarul de executare nr. 86/2014 la SCPEJ Ciobanu și Asociații, pârâtul nu are alte bunuri ce pot fi executate, motiv pentru care reclamantul solicită pe această cale împărțirea bunului comun constând în apartamentul compus din două camere și dependințe situat în municipiul Onești, …., nr. cadastral 134/A;17, nr. carte funciară 9499/N – UAT Onești, cu o suprafață utilă de 40,05 mp, o cotă de 4,86 mp din părțile comune și 14,46 mp din terenul aferent.

Cererea este motivată în drept pe dispoziţiile art. 1560 Cod civil, art. 817 alin. 1 și art. 194 Cod procedură civilă.

Cererea este legal timbrată, la valoarea imobilului rezultată din expertiza efectuată în cauză, cu 3080 lei taxă judiciară de timbru.

În procedura scrisă pârâţii au depus întâmpinare.

Pârâtul ….. a depus întâmpinare la fila 28 prin care a arătat că prin sentința civilă nr. 263/26.01.2010 s-a declarat desfăcută căsătoria dintre pârâți, pârâta revenind la numele de …..

Pârâta …. a depus întâmpinare reconvențională la fila 49.

Prin întâmpinare pârâta a arătat faptul că reclamantul trebuie să dovedească că nu a găsit bunuri personale ale debitorilor săi care să poată fi valorificate sau că cele găsite nu pot acoperi creanța din diverse motive; de asemenea se arată că din titlul executoriu rezultă o creanță de 58.243,5 lei, valoarea impozabilă a apartamentului este de 95.304 lei, valoare ce excede creanței reclamantului.

Sub aspect reconvențional, pârâta a arătat că a fost plecată la muncă în străinătate din anul 2005, după despărțirea în fapt de soțul său a făcut cu banii câștigați o serie de îmbunătățiri la apartamentul bun comun: a montat geamuri la cele două camere, a montat 3 uși termopan la cele 2 camere și baie, a închis balconul cu structură metalică de fier forjat și geamuri de sticlă, a montat ușă metalică la intrarea în apartament, a făcut lucrări de rașchetat și lăcuit parchetul la apartament, a montat cabină de duș la baie, a montat centrală de apartament cumpărată din Italia, a zugrăvit întregul apartament, a montat gresie pe hol și în bucătărie, faianță la baie și bucătărie, a tras conducta de gaze în apartament pentru funcționarea centralei.

Pârâta a mai solicitat, în cazul atribuirii apartamentului în lotul fostului său soț, instituirea unui drept de retenție asupra imobilului până la plata de către pârât a sultei și contravalorii îmbunătățirilor.

Cererea reconvențională este motivată în drept pe dispozițiile art. 353, 2495 Cod civil, 205-209, 453, 983 Cod procedură civilă.

Reclamantul a depus răspuns la întâmpinare și întâmpinare la cererea reconvențională (fila 67) prin care a invocat tardivitatea depunerii întâmpinării și cererii reconvenționale; a arătat că singurul bun ce poate fi executat este apartamentul, sunt îndeplinite condițiile legale pentru a solicita partajul acestui bun, solicită respingerea cererii reconvenționale deoarece aceasta este făcută cu scopul de a recupera cât mai puțin din paguba suferită, iar în ceea ce privește instituirea unui drept de retenție, nu suntem în prezența unui debitum cum re iunctum, în cauză fiind aplicabile dispozițiile ce reglementează procedura partajului.

În ceea ce privește tardivitatea depunerii întâmpinării și cererii reconvenționale, instanța a respins această excepție prin încheierea din data de 18.03.2015 pentru considerentele arătate în încheierea respectivă.

În privința probelor, instanța a încuviințat pentru reclamant proba cu înscrisuri, cu interogatoriul celor doi pârâți, cu expertiză tehnică specialitatea construcții, pentru pârâtul … proba cu înscrisuri, iar pentru pârâta reclamantă …, proba cu înscrisuri, cu interogatoriul pârâtului …., cu martorii … și …, înlocuit cu martorul …., și cu expertiză tehnică specialitatea construcții.

Expertiza construcții a fost efectuată în cauză de expert Metelescu Maria Irina, raportul fiind depus la dosar la filele 138 – 148.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentința penală nr. 118/10.06.2013 pronunțată de Judecătoria Adjud în dosarul nr. 509/173/2012* pârâtul …. a fost obligat, în solidar cu alți inculpați, la plata către reclamantul …. a sumei totale de 58.093,5 lei.

Această sentință a rămas definitivă prin decizia penală nr. 1729/R/23.12.2013 a Curții de Apel Galați.

În acest dosar penal s-a instituit sechestru asupra mai multor autoturisme aparținând inculpaților, însă aceste bunuri nu au mai fost găsite pentru a putea fi executate, astfel cum rezultă din adresa nr. 86/27.10.2015 depusă de SCPEJ Ciobanu și Asociații (fila 98).

În consecință, reclamantul creditor, neavând alte bunuri aparținând debitorilor pe care să le execute, a promovat prezenta acțiune prin care, pe calea acțiunii oblice, solicită partajul asupra unui apartament bun comun al celor doi pârâți, foști soți.

Pârâții s-au căsătorit la data de 04.08.1990, iar prin sentința civilă nr. 263/26.01.2010 pronunțată de Judecătoria Onești în dosarul nr. 6738/270/2009 s-a declarat desfăcută căsătoria acestora, din culpa pârâtului.

În timpul căsătoriei pârâții au cumpărat apartamentul compus din două camere și dependințe situat în municipiul Onești….., nr. cadastral 134/A;17, nr. carte funciară 9499/N – UAT Onești, cu o suprafață utilă de 40,05 mp, o cotă de 4,86 mp din părțile comune și 14,46 mp din terenul aferent, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la BNP Olaru Aurelian Romeo prin încheierea nr. 1338/24.07.2006.

În speţă suma debit datorată de pârâtul …. este o datorie personală, iar potrivit dispoziţiilor art. 678 alin. Cod civil „(1) Creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanţei împărţeala bunului, caz în care urmărirea se va face asupra părţii de bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului.”

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 818 alin. 1 Cod procedură civilă: „(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora. La cererea creditorului, acţiunea în împărţeală poate fi notată în cartea funciară.”

În consecinţă, în mod corect reclamantul a solicitat pe calea acţiunii oblice partajarea bunurilor imobile aflate în devălmăşia celor doi soţi pârâţi.

Dispoziţiile art. 1560 alin. 1 Cod civil aplicabil în speţă prevăd că „(1) Creditorul a cărui creanţă este certă şi exigibilă poate să exercite drepturile şi acţiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite.”

Având în vedere cele expuse anterior, precum şi dispoziţiile art. 678, art. 1560 Cod civil, art. 818, art. 984 Cod procedură civilă, instanţa va admite acţiunea oblică a reclamantului, va constata că pârâţii sunt coproprietari în devălmăşie asupra apartamentului compus din două camere și dependințe situat în municipiul Onești….. imobil identificat în raportul de expertiză efectuat în cauză de expert Melescu Maria Irina, va sista starea de devălmășie dintre pârâți.

Pârâta a solicitat prin cererea reconvențională majorarea lotului său cu contravaloarea îmbunătățirilor pe care le-a făcut după separarea în fapt la apartamentul în litigiu.

Pârâții au divorțat în anul 2010, pârâta era plecată la muncă în Italia încă din anul 2005, astfel cum rezultă din considerentele sentinței de divorț și din declarațiile martorilor. Nu rezultă din probele administrate data separării în fapt a celor doi pârâți, însă rezultă din declarațiile martorilor audiați în cauză că după data separării, la apartament s-au făcut anumite îmbunătățiri, cu banii trimiși de către pârâtă din Italia.

Instanța nu va reține printre aceste îmbunătățiri montatul ușii de la intrare, având în vedere factura fiscală nr. 2834544/30.04.2007 (fila 60) și chitanța cu care s-a făcut plata acestei uși, ambele fiind eliberate pe numele lui …..

De asemenea, instanța va scădea din valoarea îmbunătățirilor calculată de expert și cuprinsă în anexa la raportul de expertiză, suma de 483 lei reprezentând îmbunătățiri pe care pârâta nu le-a solicitat în cererea reconvențională și pentru care a depus cerere de completare, respinsă ca tardivă de instanță la termenul din 07.09.2016.

Instanța va lua în calcul doar cheltuielile directe, având în vedere că din probele administrate rezultă că aceste îmbunătățiri s-au făcut în regie proprie, unele chiar de pârâtul …. cu banii trimiși de pârâtă.

În concluzie, instanța va reține ca și contravaloare a îmbunătățirilor aduse apartamentului de către pârâta ….. suma de 12.206,65 lei calculată astfel: din cheltuielile directe de 13.285 lei se scade suma de 483 lei (îmbunătățiri solicitate ulterior pentru care a fost decăzută) și suma de 595,35 lei (contravaloare ușă metalică și montajul acestei uși). Instanța urmează a majora lotul pârâtei cu această contravaloare a îmbunătățirilor reținute.

În ceea ce priveşte cererea pârâtei de instituire a unui drept de retenţie, instanţa reţine incidenţa dispoziţiilor art. 2495 Cod civil:

(1) Cel care este dator să remită sau să restituie un bun poate să îl reţină cât timp creditorul nu îşi execută obligaţia sa izvorâtă din acelaşi raport de drept sau, după caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubeşte pentru cheltuielile necesare şi utile pe care le-a făcut pentru acel bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.

(2) Prin lege se pot stabili şi alte situaţii în care o persoană poate exercita un drept de retenţie.

Având în vedere faptul că pârâtul va fi obligat la plata către pârâtă a sumei de 36.898,325 lei reprezentând sultă şi contravaloare îmbunătăţiri aduse apartamentului în litigiu, instanţa va admite cererea pârâtei reclamante în sensul de a institui un drept de retenţie în favoarea acesteia asupra imobilului apartament compus din două camere și dependințe situat în municipiul Onești……, aparţinând pârâtului, până la achitarea integrală de pârât către pârâtă a sultei.

Având în vedere dispoziţiile art. 453 alin. 2 Cod procedură civilă şi soluţia pronunţată asupra cererii principale și asupra cererii reconvenționale, instanța va dispune compensarea cheltuielilor de judecată, având în vedere că ambele părți (reclamantul și pârâta reclamantă în reconvențională) au avut angajați avocați și au plătit în mod egal onorariul expert construcții.

Instanţa va dispune plata onorariului definitiv de 800 lei către expert Metelescu Maria Irina.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite cererea formulată de reclamantul ….., cu domiciliul procesual ales la ……. în contradictoriu cu pârâţii …., CNP …., domiciliat în …., …., CNP …., domiciliată în…., cu domiciliul procesual ales în ….

Admite în parte cererea reconvențională formulată de pârâta …...

Constată că pârâții au avut calitatea de soţi, căsătoria acestora fiind desfăcută prin sentinţa civilă nr. 263/26.01.2010 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 6738/270/2009.

Constată că în timpul căsătoriei pârâţii au dobândit cu o contribuţie egală (50%) un apartament compus din două camere și dependințe situat în municipiul Onești… imobil identificat în raportul de expertiză efectuat în cauză de expert Melescu Maria Irina.

Constată că pârâta ….. a adus acestui apartament următoarele îmbunătăţiri: a montat geamuri la cele două camere, a montat 3 uși termopan la cele 2 camere și baie, a închis balconul cu structură metalică de fier forjat și geamuri de sticlă, a făcut lucrări de rașchetat și lăcuit parchetul la apartament, a montat cabină de duș la baie, a montat centrală de apartament, a zugrăvit întregul apartament, a montat gresie pe hol și în bucătărie, faianță la baie și bucătărie, a tras conducta de gaze în apartament pentru funcționarea centralei, cu contravaloarea acestora urmând a se majora lotul reclamantei.

Constată că valoarea totală a masei de partaj este de 61.590 lei, din care 12.206,65 lei reprezintă valoarea îmbunătăţirilor.

Dispune sistarea stării de devălmăşie între părţi.

Constată că valoarea cotei pârâtei este de 36.898,325 lei, iar valoarea cotei pârâtului este de 24.691,675 lei.

Atribuie pârâtului …. apartamentul compus din două camere și dependințe situat în municipiul Onești…..

Pentru egalizarea loturilor obligă pârâtul …. să plătească pârâtei …. suma de 36.898,325 lei cu titlu de sultă.

Instituie un drept de retenţie în favoarea pârâtei …. asupra imobilului apartament compus din două camere și dependințe situat în municipiul Onești…., aparţinând pârâtului ……, până la achitarea integrală de pârât către pârâtă a sultei în valoare de 36.898,325 lei.

Dispune plata către expert Melescu Maria Irina a onorariului definitiv de 800 de lei achitat de către pârâta ….. la CEC Bank SA Oneşti cu chitanţele nr. 7490548/1/02.12.2015 (300 lei) și nr. 8080845/1/04.10.2016 (100 lei) și de către reclamantul …. cu chitanțele nr. 7582090/1/08.01.2016 (300 lei) și nr. 4562085/1/02.11.2016 (100 lei).

Compensează cheltuielile de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Oneşti.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.03.2017.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Anca Crăciun Florentina Cristian

A.C/F.C 7ex 17.03.2017

1ex , 3ex pârât şi 1 Tb Bacău – Birou expertize 17.03.2017