Protocol de colaborare intre ANCPI si UNNPR.

Obligatiile notarilor la incheierea actelor autentice care au ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilelor.

Printr-un recent Protocol comun de colaborare, publicat ca anexa la Ordinul nr. 309/2010 aparut in Monitorul Oficial nr. 475/2010, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România au stabilit modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

Conform protocolului dintre cele doua institutii, ANCPI va coordona si controla executarea lucrarilor de cadastru si va asigura înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliara, la cererea notarului public, a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate.

Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, vor fi inscrise in cartea funciara pe baza actului prin care s-au transmis, constituit, modificat ori s-au stins, dar numai daca acel act s-a încheiat în forma autentica sau emana de la o autoritate publica, cu exceptia drepturilor care se sting prin decesul titularului sau prin împlinirea termenului pentru care s-au înscris.

Protocolul defineste si notiunea de “act care emana de la o autoritate publica” prin acesta intelegandu-se:

– certificatul de mostenitor sau legatar;

– hotarârea judecatoreasca;

– decizia autoritatii administrative referitoare la drepturile reale imobiliare;

– titlul de proprietate si ordinul prefectului emise în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– certificatul de atestare emis în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, precum si al Hotarârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– decizia de restituire data în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– alte acte emise de autoritatea publica, în conditiile legii.

Care sunt obligatiile notarilor la incheierea actelor autentice

Indiferent ca este vorba de incheierea unui act autentic sau a unui certificat de mostenitor, notarul public are obligatia de a verifica titlul de proprietate al dispunatorului sau al autorului succesiunii. În situatia în care nu se prezinta un act justificativ al titlului dispunatorului sau autorului succesiunii, se poate lua în consideratie, pe riscul partilor mentionat expres în act, existenta dreptului pe baza unei posesii exercitate sub nume de proprietar necontestat, situatie confirmata si prin:

a) certificat pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar, eliberat de catre primarul localitatii unde este situat imobilul, potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul protocol de colaborare;

b) certificatul emis de organele fiscale ale autoritatilor locale;

c) procesul-verbal de identificare a imobilului, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul protocol de colaborare;

d) documentatia cadastrala.

Vor fi inscrise in cartea funciara atât actele autentice, cât si certificatele de mostenitor sau actele de partaj întocmite pe baza posesiei exercitate de catre dispunator sau autorul succesiunii sub nume de proprietar.

Pentru certificatele de mostenitor sau actele de partaj mentionate mai sus, intabularea se va face în conditiile prezentarii si a documentelor indicate anterior la lit. a)–d), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inscrierea in cartea funciara va fi ceruta din oficiu de catre notarul public care a întocmit actul prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, in ziua întocmirii actului sau cel mai târziu în prima zi lucratoare consecutiva celei în care s-a întocmit actul, la biroul de cadastru si publicitate imobiliara în a carui raza de activitate se afla imobilul.

Autentificarea actelor de catre notarul public, cu privire la bunurile imobile, va avea la baza extrasul de carte funciara pentru autentificare emis de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara sau, dupa caz, certificatul de sarcini si documentatia cadastrala.

Extrasul de carte funciara pentru autentificare, prevazut la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se elibereaza numai la cererea (formular standard) notarului public, si este valabil atât pentru notarul public solicitant, cât si pentru notarii publici asociati în cadrul aceluiasi birou notarial.

În cazul în care partile nu mai înteleg sa încheie actul notarial pentru care s-a solicitat extrasul de carte funciara pentru autentificare, la cererea acestora, notarul public va solicita de îndata deblocarea cartii funciare.

Dupa primirea de ANCPI a documentatiei cadastrale, aceasta va fi transmisa serviciului de publicitate imobiliara în vederea înscrierii în cartea funciara, printr-un flux de lucru integrat. Fac exceptie de la acest principiu urmatoarele situatii:

a) în caz de alipire sau dezlipire a unor imobile, actul autentic se va încheia numai dupa receptia documentatiei cadastrale si atribuirea numarului cadastral de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;

b) în cazul încheierii unui act autentic pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, notarul public va solicita si documentatia cadastrala.