Noile tarife de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici. Ordin nr. 46/2011.

Text extras din: Norma 2011 - privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici

Norma

din 06/01/2011

privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici

Publicat in MOF nr. 133 - 22/02/2011

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 22/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 22 februarie 2011

 

Tematici Tematici

Tarife

Notari si activitate notariala

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici se stabilesc de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu aprobarea ministrului justitiei.

(2) Onorariile notariale se calculeaza cu respectarea dispozitiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare lege.

Art. 2. - (1) Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la:

a) onorarii stabilite în sume determinate;

b) onorarii graduale - pe transe si în cote procentuale - în raport cu valoarea determinata sau determinabila a obiectului actului. Onorariul gradual si procentual este datorat si daca actul este supus conditiei sau termenului.

(2) La stabilirea onorariilor dupa criteriul valoric se vor respecta transele si procentele mentionate în anexele nr. 2 si 3.

Art. 3. - (1) În cazul actelor complexe, care cuprind mai multe operatiuni juridice, onorariul se stabileste pentru fiecare operatiune în parte.

(2) Daca este necesar ca actul sau procedura notariala sa cuprinda dispozitii sau anexe referitoare la întregirea întelesului înscrisului sau pentru explicarea acestuia, dispozitiile alineatului precedent nu sunt aplicabile.

Art. 4. - (1) Pentru prevenirea evaziunii fiscale, notarul public are obligatia de a cere partilor sa declare valoarea convenita în mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau procedurilor notariale, punându-le în vedere consecintele nedeclararii valorii reale a tranzactiei. În cazul în care notarul public are îndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de parti, poate refuza întocmirea actului printr-o încheiere motivata.

(2) La actele si procedurile notariale care au ca obiect bunuri mobile, onorariul se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale prevazute în tarifele de onorarii, la valoarea declarata de parti, cu exceptia cazurilor prevazute în anexa nr. 1.

(3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculeaza la valoarea declarata de parti. În cazul în care valoarea declarata de parti este inferioara valorii din expertizele cu privire la valorile orientative întocmite în conditiile art. 771 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, onorariul se va stabili la aceasta din urma valoare.

Art. 5. - Onorariile se stabilesc si se încaseaza în lei.

Art. 6. - Tarifele de onorarii contin scutiri si reduceri pentru actele întocmite în scopul valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, prevazute în anexa nr. 5.

Art. 7. - (1) În onorariile stabilite, potrivit tarifului, sunt cuprinse activitatile si serviciile efectiv prestate, astfel:

a) activitatea de consultatie si informare pentru culegerea datelor necesare de la parti pentru a deslusi vointa acestora;

b) tehnoredactarea actului;

c) multiplicarea actului;

d) procedura notariala îndeplinita: autentificare, legalizare de semnatura, dare de data certa, certificare, legalizare etc.;

e) arhivarea si pastrarea actului în arhiva notarului public;

f) alte servicii prestate partilor care participa la încheierea actului notarial, cu respectarea dispozitiilor art. 48 din lege.

(2) Se includ, din punctul de vedere al taxarii, în activitatile si serviciile prevazute la alin. (1) lit. a)-f), dupa caz, servicii precum:

- obtinerea extrasului de carte funciara de informare sau, dupa caz, de autentificare;

- comunicarea actelor supuse publicitatii imobiliare la birourile de carte funciara de la locul situarii imobilului;

- calcularea, încasarea si virarea la bugetul de stat a impozitului pe tranzactii;

- calcularea, încasarea si virarea la bugetul de stat a tarifelor de publicitate imobiliara;

- comunicarea actelor catre registrele electronice tinute de Uniunea Nationala a Notarilor Publici si interogarea bazei de date a acestor registre, când este cazul;

- deplasarea notarului public în afara sediului biroului notarial.

Art. 8. - Nerespectarea de catre notarii publici a dispozitiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea si încasarea onorariilor, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform art. 39 si urmatoarele din lege.

CAPITOLUL II

Clasificarea actelor si procedurilor notariale

în functie de care se stabilesc tarifele de onorarii

SECTIUNEA 1

Actele si procedurile pentru care onorariile minimale

se stabilesc în sume determinate

Art. 9. - Actele si procedurile pentru care onorariile se exprima în sume determinate sunt prevazute în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) Consultatiile juridice în materie notariala, scrise sau verbale, se deduc din onorariul final doar daca, în baza acestora, partile au încheiat un act notarial la acelasi birou notarial pentru care s-a perceput onorariul stabilit potrivit tarifelor prevazute în anexele nr. 1-5, care fac parte integranta din prezentele norme.

(2) În situatia în care se solicita reconstituirea unui act original, iar pierderea sau distrugerea acestuia s-a produs în timpul în care înscrisul s-a aflat în pastrarea notarului public, nu se va percepe onorariu.

(3) Onorariile pentru inventarierea înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori gasite cu ocazia efectuarii inventarului succesoral, precum si pentru primirea în depozit a acestora se calculeaza pentru fiecare dintre cele doua operatiuni în parte.

(4) Prin primul exemplar se întelege un exemplar original pentru fiecare persoana parte a actului, un exemplar pentru arhiva si, daca este cazul, un exemplar pentru cartea funciara. În cazul în care se solicita un numar mai mare de exemplare originale decât cele întelese prin sintagma "primul exemplar", pentru acestea se va percepe onorariul prevazut în anexa nr. 1, la rubrica "pentru fiecare exemplar în plus".

(5) Onorariul pentru autentificarea procurilor se va percepe în suma fixa, în cuantumul prevazut în anexa nr. 1 pct. 5, indiferent de numarul mandantilor si al mandatarilor.

(6) Pentru procurile care au ca obiect vânzarea sau cumpararea de bunuri, în cuprinsul carora se mentioneaza pretul tranzactiei, cu precizarea ca acesta se va încasa de catre mandatari, onorariile se stabilesc în suma fixa.

(7) Pentru autentificarea declaratiilor în care sunt mai multi declaranti, onorariul se calculeaza în suma fixa, în conditiile anexei nr. 1 pct. 19, indiferent de numarul declarantilor.

(8) Onorariul pentru eliberarea încheierii privind verificarile efectuate în registrele de evidenta ale camerelor notarilor publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici se percepe în suma fixa, în cuantumul prevazut în anexa nr. 1 pct. 10.

(9) Onorariul pentru solutionarea cererii de divort prin acordul sotilor se va percepe în suma fixa, în cuantumul prevazut în anexa nr. 1 pct. 28.

SECTIUNEA a 2-a

Acte pentru care onorariile minimale sunt graduale si procentuale

Art. 11. - Actele si procedurile pentru care se stabilesc onorarii graduale si procentuale sunt:

a) acte autentice si alte proceduri (anexa nr. 2);

b) procedura succesorala (anexa nr. 3).

Art. 12. - (1) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile "între vii", persoane fizice si juridice, precum si pentru constituirea altor drepturi reale, la stabilirea onorariului se va tine cont de prevederile art. 3, precum si de valorile stabilite în conditiile art. 4. Pentru actele de înstrainare care au ca obiect active ale societatilor comerciale, onorariul se calculeaza la pretul declarat de parti sau la valoarea din raportul de evaluare, întocmit în conditiile legii, daca aceasta este mai mare decât pretul declarat. Pentru bunurile imobile, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).

(2) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile al caror pret este stabilit de statul român prin act normativ, onorariul se calculeaza la valoarea bunului, prevazuta în actul normativ respectiv.

(3) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor înstrainate la licitatie publica, în cazurile si în conditiile prevazute de lege, onorariul se va calcula si se va încasa la valoarea adjudecarii.

(4) Pentru autentificarea actelor de constituire ori de renuntare la dezmembramintele dreptului de proprietate, onorariul se va stabili la 20% din valoarea bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. I.

(5) Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile si/sau imobile prin formarea de loturi si atribuirea acestora catre copartajanti, cu sau fara sulta, se stabilesc potrivit anexei nr. 1 pct. 8. Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile si/sau imobile prin care bunurile ce fac obiectul partajului revin unuia sau unora dintre copartajanti, cu sau fara sulta, se stabilesc potrivit anexei nr. 2 pct. III.

(6) Pentru antecontractul sau promisiunea de vânzare, onorariul se stabileste în raport cu valoarea partii din pret platita, indiferent de natura bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. a). În cazul în care contractul de vânzare-cumparare se va autentifica la acelasi birou notarial la care s-a autentificat si antecontractul de vânzare-cumparare, din onorariul final stabilit pentru contract se deduce onorariul achitat pentru antecontract. Pentru autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind înstrainarea dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale imobiliare, daca nu se confirma primirea unei sume de bani, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 1 pct. 6.

(7) La stabilirea onorariului pentru autentificarea contractelor de renta viagera si a contractelor de întretinere se va lua în calcul valoarea rentei viagere sau, dupa caz, a întretinerii, calculata la valoarea bunului, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se vor aplica procentele prevazute în anexa nr. 2 pct. XII lit. b), pentru bunurile mobile, si în anexa nr. 2 pct. I, pentru bunurile imobile.

(8) Valoarea la care se calculeaza onorariul nu va include taxa pe valoarea adaugata.

Art. 13. - (1) Pentru autentificarea actelor prin care se înstraineaza un bun viitor, onorariul se va calcula potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).

(2) Pentru autentificarea contractelor prin care se cesioneaza, cu titlu oneros sau gratuit, drepturi litigioase sau drepturi succesorale, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 2 pct. XI.

(3) Pentru autentificarea contractului de novatie, de delegatie, de compensare, de subrogatie, de cesiune de creanta si remitere de datorie, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 2 pct. IV.

(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), pentru autentificarea oricaror acte privind creditarea bancara, daca împrumutul a fost acordat si ipoteca a fost instituita, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 1 pct. 11.

Art. 14. - (1) Pentru actele de garantie mobiliara sau imobiliara, cu exceptia celor prevazute în anexa nr. 1 pct. 25 si 26, onorariul se stabileste la valoarea creantei ce face obiectul garantiei, potrivit pct. V din anexa nr. 2, în cazul în care se încheie un singur contract de garantie, indiferent de numarul si de valoarea bunurilor mobile si imobile aduse în garantie.

(2) În situatia în care creanta este garantata cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se încheie contracte de garantie separate, onorariul se va stabili astfel:

a) pentru primul contract încheiat, onorariul se va calcula la valoarea integrala a creantei, potrivit pct. V din anexa nr. 2, indiferent de numarul si de valoarea bunurilor mobile si imobile aduse în garantie;

b) pentru urmatoarele acte de garantie, onorariul se va calcula la valoarea creantei, potrivit pct. 25 din anexa nr. 1, indiferent de numarul si de valoarea bunurilor mobile si imobile aduse în garantie.

(3) Pentru autentificarea actelor de garantie mobiliara sau imobiliara si/sau a contractelor de credit pentru programul "Prima casa" ori pentru alte programe sociale adoptate de statul român, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 26.

Art. 15. - (1) Pentru autentificarea actelor constitutive sau a actelor aditionale de majorare a capitalului social al societatilor comerciale, indiferent de forma de organizare a acestora, atunci când aportul adus nu este în numerar, ci este aport în natura, constând în bunuri mobile sau imobile, onorariul se va percepe numai pentru operatiunea juridica de transmitere a dreptului de proprietate, pentru bunurile imobile, potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).

(2) Pentru autentificarea actelor de modificare a societatilor comerciale, cu exceptia celor prin care se majoreaza capitalul social cu aport în bunuri mobile si imobile, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 2.2.

(3) Pentru autentificarea actelor pentru constituirea unei societati comerciale rezultate în urma divizarii sau fuziunii, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 2.3.

Art. 16. - Pentru actele de donatie sau partaj care au ca obiect locurile de înhumare, onorariul se stabileste la valoarea declarata de parti, potrivit anexei nr. 2 pct. VI.

Art. 17. - (1) Pentru autentificarea contractelor de comodat de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabileste potrivit pct. 27 din anexa nr. 1, pentru fiecare contract de comodat sau act aditional la acesta, indiferent de numarul si de valoarea bunurilor mobile si imobile.

(2) Pentru autentificarea contractelor de închiriere de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabileste prin aplicarea procentului prevazut în anexa nr. 2 pct. VIII la valoarea chiriei stabilite pentru întreaga perioada prevazuta de contract.

Art. 18. - Pentru actele de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin, onorariul se stabileste la valoarea creantei, potrivit anexei nr. 2 pct. X.

Art. 19. - Pentru autentificarea declaratiilor prin care se recunoaste primirea restului de pret, a sultei sau a oricarei creante, care sunt stabilite initial printr-un alt act notarial sau printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, onorariul se va calcula potrivit anexei nr. 1 pct. 9.

Art. 20. - (1) Pentru primirea în depozit a înscrisurilor si documentelor la solicitarea partilor, inclusiv a înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori gasite cu ocazia efectuarii inventarului succesoral, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 23.

(2) Pentru primirea în depozit a tiparelor ciocanelor silvice, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 24.

Art. 21. - În cazul în care acte de natura celor prevazute în aceasta sectiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea, si anume: legalizarea de semnatura, darea de data certa, certificarea etc., cu exceptia actelor pentru care legea prevede forma autentica drept conditie ad validitatem, onorariile se vor calcula în suma fixa, potrivit anexei nr. 1.

Art. 22. - (1) În cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de mostenitor se stabilesc pe certificat de mostenitor, indiferent de numarul mostenitorilor, tinând seama de transele valorice, de categoriile de servicii si proceduri, si au în vedere, prin calcul distinct, valoarea fiecarei mase succesorale, precum si gradul de rudenie al mostenitorilor cu defunctul.

(2) Onorariile astfel stabilite se vor aplica numai pentru mostenitorii legali ai defunctului.

(3) Pentru mostenitorii testamentari care nu sunt sot sau rude în grad succesibil cu defunctul, onorariile se majoreaza cu 25%.

(4) La succesiunile succesive, onorariul se stabileste pentru fiecare masa succesorala în parte.

(5) Pentru eliberarea unui certificat de mostenitor suplimentar, onorariul se va calcula, conform alin. (1) si (4) si transelor valorice prevazute în anexa nr. 3, la valoarea bunurilor care fac obiectul suplimentarii, aduse la masa succesorala.

Art. 23. - (1) În cazul în care în cadrul procedurii succesorale se efectueaza inventarierea bunurilor, cu sau fara aplicarea de sigilii ori predarea în custodie, onorariul pentru efectuarea inventarului se stabileste la valoarea bunurilor, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b). Valoarea bunurilor luata în calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului nu va include valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si în situatia în care inventarul se efectueaza prin comisie rogatorie. Valoarea bunurilor luata în calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului va include doar valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie.

(3) Daca în cadrul procedurii succesorale se vor presta si alte servicii în conditiile art. 72-73 din lege, onorariul se poate majora pâna la 25%.

Art. 24. - (1) La înregistrarea cererii de dezbatere a procedurii succesorale se va putea percepe anticipat onorariul minim stabilit pentru eliberarea certificatului de mostenitor. Din onorariul final se va deduce onorariul platit anticipat.

(2) La repunerea pe rol a cauzelor suspendate se va percepe onorariul datorat pentru actele de procedura efectuate pâna la suspendarea cauzei.

CAPITOLUL III

Traduceri efectuate de catre notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizati ca traducatori

Art. 25. - Notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizati, în conditiile legii, ca traducatori, pot efectua traduceri, aplicând tarifele prevazute în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV

Scutiri si reduceri

Art. 26. - (1) Sunt scutite de plata onorariilor urmatoarele acte întocmite în scopul valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala:

a) declaratii privind ajutorul de somaj;

b) declaratii privind ajutorul social;

c) declaratii privind obtinerea alocatiei de stat pentru copii;

d) declaratii privind acordarea burselor pentru elevi si studenti, pentru obtinerea de rechizite scolare si pentru obtinerea de locuri de cazare în camine;

e) declaratii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si vaduvelor acestora;

f) declaratii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;

g) declaratii si procuri necesare în cadrul procedurii de obtinere a despagubirilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2008, în vederea achizitionarii de autoturisme.

(2) Se pot acorda scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligatia de plata a onorariului.

Art. 27. - Pentru mostenitorii minori fara venituri proprii, pentru mostenitorii care nu realizeaza niciun fel de venituri sau realizeaza venituri sub venitul minim pe economie, precum si pentru mostenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de pâna la 100% din onorariul datorat.

Art. 28. - (1) Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocatii sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului, precum si la succesiuni, daca acestia au calitatea de mostenitori.

(2) Se pot reduce pâna la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului magistratii, sotii/sotiile acestora, precum si copiii lor minori.

Art. 29. - Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumparare si a oricaror alte acte care se încheie în cadrul programului "Prima casa", cu exceptia celor prevazute în anexa nr. 1 pct. 11 si 26.

Art. 30. - Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului: Uniunea Nationala a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, sotii/sotiile acestora, precum si copiii minori ai notarilor publici. Aceeasi reducere de 90% se poate acorda si la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Nationala a Notarilor Publici si/sau camerele notarilor publici sunt actionare, asociate sau fondatoare, dupa caz.

Art. 31. - În cazul actelor în care se pot acorda mai multe reduceri de onorariu se aplica o singura reducere, respectiv reducerea care are cuantumul cel mai mare.

CAPITOLUL V

Anexe

Art. 32. - Anexele nr. 1-5, cuprinzând tarifele de onorarii stabilite pe categorii de servicii si proceduri notariale, fac parte integranta din prezentele norme, dupa cum urmeaza:

- anexa nr. 1 - Acte si proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite în suma determinata;

- anexa nr. 2 - Acte si proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe transe si în cote procentuale;

- anexa nr. 3 - Procedura succesorala;

- anexa nr. 4 - Tarife pentru traducerile efectuate de catre notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizati ca traducatori;

- anexa nr. 5 - Scutiri si reduceri.