Noi reglementari privind coproprietatea fortata.

Prin Legea nr. 170/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iulie 2010 au fost introduse reglementări necesare, care acoperă astfel golul legislativ în cazuri legate de ieşirea din indiviziune.

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 în 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevedea doar că dreptul de proprietate comună forţată şi perpetuă pe părţile comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta.

Prin legea la care ne referim, s-a prevăzut că, pe cale de excepţie, încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî motivat, cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

Într-o asemenea situaţie, devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită şi temporară. Cu toate acestea, înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

În ce priveşte coproprietarii care nu au votat sau s-au opus la înstrăinare ori la ipotecare, aceştia au dreptul la o despăgubire justă, stabilită pe cale convenţională ori, în caz de neînţelegere, pe cale judecătorească. Imobilul, respectiv partea din imobil rezultată din înstrăinare se va înscrie în cartea funciară, urmând procedura cadastral-juridică.