Intabularea unei locuinţe fără autorizaţie de construire

Imobilele ridicate până în 2001 pentru care proprietarii nu au avut autorizaţie de construire vor putea fi intabulate. Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 permite acest lucru.

Prin această ordonanţă de urgenţă se instituie Programul Naţional pentru înregistrarea proprietăţilor imobiliare în evidenţele de cadastru şi Carte Funciară, pe baza planului multianual.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2010 creează premisele intabulării construcţiilor realizate până în 2001 fără autorizaţie de construire, în vederea introducerii acestora în circuitul juridic civil prin înscrierea în Cartea Funciară. Acest lucru se poate face în baza certificatului emis de primar, prin care se atestă că imobilul figurează în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale. Prin această reglementare, cetăţenii vor putea dovedi dreptul de proprietate asupra construcţiilor edificate pe terenul lor, fără a mai promova acţiuni în instanţele de judecată.

Conform ordonanţei, documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, pentru fiecare sector cadastral în parte, şi evidenţiază situaţia reală constatată de comisia care a desfăşurat lucrările de specialitate. Documentele tehnice sunt: a) planul cadastral; b) registrul cadastral al imobilelor cuprinse în sectorul cadastral; c) opisul alfabetic al proprietarilor imobilelor din sectorul cadastral.

Identificarea imobilelor

Primarul unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară lucrările de cadastru are obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligaţia acestora, respectiv: a) de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile; b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile; c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate.

Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se va face în lipsa acestora. Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor date şi informaţii cuprinse în: a) registrul agricol; b) registrul de rol nominal unic; c) nomenclatura stradală; d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice; e) orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării de specialitate.

Comisia care efectuează lucrările de cadastru la teren este formată din reprezentanţi ai persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, un inspector de cadastru, un registrator de Carte Funciară din cadrul oficiului teritorial şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale. Componenta nominală va fi stabilită printr-un ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale la propunerea instituţiilor implicate.

De asemenea, noul act normativ creează posibilitatea înscrierii construcţiilor pe stadii de execuţie, ceea ce va permite cetăţenilor să tranzacţioneze sau să ipotecheze chiar şi clădirile aflate în curs de executare. Neintabularea terenurilor şi a construcţiilor a creat probleme deosebite cetăţenilor interesaţi să dezvolte proiecte ce necesitau dovedirea proprietăţii prin înscrierea în Cartea Funciară.

Înscriere în Cartea Funciară pe stadii de execuţie

Potrivit legii, „în cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, înscrierea se face în baza:

a) autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată această construcţie; b) documentaţiei cadastrale.

Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în Cartea Funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente: a) autorizaţie de construire; b) procesul-verbal privind stadiul fizic al realizării construcţiei, avizat de reprezentantul autorităţii administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire; c) documentaţie cadastrală.

Această ordonanţă de urgenţă defineşte clar etapele necesare pentru înregistrarea sistematică a imobilelor în cadastru şi Cartea Funciară, stabilindu-se o procedură administrativă pentru identificarea proprietarilor şi a posesorilor de terenuri şi construcţii, astfel încât, în momentul finalizării acestor lucrări, să poată fi inventariate şi înregistrate în cadastru şi Cartea Funciară inclusiv imobilele pentru care deţinătorii acestora nu au acte de proprietate.

Actul normativ instituie obligativitatea introducerii datelor de identificare a persoanelor fizice şi juridice în toate actele privitoare la imobile. Menţionarea în aceste acte a codului numeric personal sau a codului de identificare fiscală ori a codului unic de înregistrare va permite identificarea şi înregistrarea corectă a proprietarilor în Cartea Funciară. Această măsură va da posibilitatea corelării şi efectuării schimbului de informaţii între registrele specifice administraţiei publice centrale şi locale (exemplu: Registrul privind evidenţa persoanelor, Registrul agricol, Registrul de evidenţă a taxelor şi impozitelor etc.).

S-a decis înfiinţarea Registrului Naţional al Nomenclaturilor Stradale, în care vor fi înscrise denumirile străzilor la nivel naţional, ceea ce va permite crearea unei evidenţe unitare a străzilor şi a numerelor administrative. Informaţiile din acest Registru vor putea fi corelate cu codurile poştale şi cu adresele fiecărei clădiri, asigurându-se astfel, în special în mediul rural, unicitatea atribuirii denumirii străzilor.