Inadmisibilitatea cererii de stabilire a programului de vizitare minor

Pe rol solutionarea cauzei civile de fata avand ca obiect "divort cu minori, stabilire program de vizitare minor, partaj bunuri comune". privind pe reclamantul P. A. in contradictoriu cu parata P. O. M. si cu Autontatea Tutelara Primaria Sector 6 Bucuresti.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamantul personal legitimat de instanta cu CI seria RD nr. ...avand CNP 1... si asistat de aparator ales avocat N.C.care depune delegatie de substituire la dosar pentru avocat T. V. M., parata personal legitimata de instanta cu CI seria RD nr. ... avand CNP 2... si asistata de aparator ales cu imputernicire avocatiala. avocat Mi.D.C., lipsa fiind Autoritatea Tutelara Primaria Sector 6 Bucuresti.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta, dupa care, parata prin aparator depune in dosar certificatul de casatorie seria C.A. nr. .... in original al partilor.

Instanta in temeiul disp. art. 196 Cod procedura civila procedeaza la audierea martorilor N. F. pentru parata, declaratiile acestora luate sub stare de juramant fiind consemnate in acest sens si atasate la dosarul cauzei.

Reclamantul prin aparator solicita instantei suplimentarea probatoriului incuviintat in termenul anterior, pe capatul de cerere privind desfacerea casatoriei, invederand instantei ca incuviintarea probei cu interogatoriul paratei nu pricinuieste amanarea cauzei, in sustinere depunand si o cerere sensa in acest sens

Parata prin aparator arata. ca lasa la aprecierea instantei de judecata.

Instanta deliberand respinge cererea de suplimentare a probatoriului cu interogatoriul paratei, considerandu-se lamuriti de probele adminsitrate pana in prezent, dupa care, nemaifiind formulate cereri noi, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor la dezbateri asupra fondului.

Constatand cererea de divort in stare de judecata instanta interpeleaza partile daca sunt de acord cu disjungerea cererii de partaj bunuri comune, acestia raspunzand afirmativ.

Instanta, disjunge capatul de cerere avand ca obiect partaj bunuri comune formand dosar nr. 1../303/2010 cu termen la data de 16.09.2010, termen dat in cunostinta partilor. Instanta pune in vedere reclamantului sa achite taxa judiciara de timbru conform legii taxelor de timbru in cuantum de 1766,11 lei pentru contributia majorata solicitata iar, pe cererea de partaj bunuri comune sa achite taxa judiciara de timbru in cuantum de 2406,48 lei.

Nemaifiind formulate cereri noi instanta acorda partilor cuvantul la dezbateri pe fondul cererii de divort si pe exceptia inadmisibilitalii cererii avand ca obiect stabilire program de vizitare minor, exceptie ridicata din oficiu in termenul trecut .

Reclamantul. prin aparator, solicita admiterea actiunii formulate, desfacerea casatoriei partilor prin divort din culpa comuna, fara motivarea sentintei in ceea de priveste divortul, pastrarea de catre parata a numelui dobandit de parata prin incheierea casatoriei, incredintarea minorilor spre crestere si educare paratei si obligarea la intretinere in favoarea minorilor in cuantumul legal stabilit de lege conform adeverintei depuse la dosar. Cu privire la exceptia ridicata din oficiu de instanta privind stabilirea programului de vizitare a minorilor de catre reclamant, solicita respingerea exceptiei si admiterea capatului de cerere privind stabilirea unui program de vizitare de catre tata. In sustinere depune la dosar note scrise si arata ca partea doreste ca instanta sa stabileasca un program de vizitare a minorilor ca o masura de a preintampina eventuale abuzuri sau neintelegeri intre parintii minorilor; apreciaza ca nu exista nici o norma legala care sa intrezica slabilirea unui astfel de program de vizitare iar partile au convenit practic asupra acestui program solicitand acelasi program (cel indicat de parata prin intampinare); nu solicita cheltuieli de judecata si depune note scrise si practica judiciara.

Parata prin aparator solicita, admiterea actiunii, desfacerea casatoriei partilor prin divort din culpa comuna, fara motivarea sentintei in ceea ce priveste divortul, pastrarea numelui dobandit prin incheierea casatoriei sale cu reclamantul, incredintarea catre sine a minorilor spre crestere si educare si obligarea reclamantului la prestarea unei pensii de intretinere in favoarea minorilor in cuantumul legal stabilit de lege conform adeverintei depuse la dosar.

Cu privire la exceptia ridicata din oficiu de instanta arata ca nu se impotriveste ca instanta sa stabileasca un program dar arata ca parata nu s-a opus si nici nu se va opune la vizitarea minorilor de catre tatal acestora, fara cheituieli de judecata.

Ambele parti solicita motivarea hotararii sub aspectul divortulul.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.03.2010. reclamanlul P.A. a chemat in judecata pe parata P. O. M. solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatoriei incheiata intre parti prin divort din culpa comuna a partilor, incredintarea minorilor P. A. A., nascut la data de 9.08.1999 si P. A. G. nascuta la data de 25.07.2005 catre parata. iar in subsidiar. daca parata va solicita sa-i fie incredintat numai unul dintre minori, solicita instantei ca ambii minori sa-i fie lui incredintati; obligarea sa la pensie de intretinere in favoarea minorilor daca acestia vor fi incredintati mamei lor, daca minori ii vor fi lui incredintati, solicita obligarea paratei la pensie de intretinere in favoarea minorilor; daca minorii vor fi incredintati mamei lor, el solicita stabilirea unui program de vizitare a minorilor - in fiecare sfarsit de saptamana (sambata si duminica).

In legatura cu cererea de partajare a bunurilor dobandite in timpul casatoriei, reclamantul a solcitat sa se constate ca are o cota de contributie de 86% la dobandirea bunurilor comune. iar parata are o cota de 14%. Masa partajabila se compune din bunuri mobile si imobile si sporul de valoare adus imobilului-apartament nr.65 din Bucuresti, Bd. luliu Maniu nr.53, bL22A sc.B, et.7, sector 6 prin imbunatatile si amenajarile efectuate da acesta in timpul casatoriei; partajarea bunurilor comune in cota de 86% pentru el si de 14% pentru parata. Solicita sa i se atribuie imobilul situat in sat Chitorani, str. Valea Orlei nr. J SA, comuna Bucov, judetul Prahova, compus din teren in suprafata de 3000 mp si constructie compusa din parter si etaj mansardabil (neterminat) si autoturismul marca Nubira-Daewoo cu nr. de inmatriculare B 62 FOR si nr. de identificare UU6JF35611D003219. Solicita atribuirea restului de bunuri mobile catre partata. Solicita obligarea sa la plata sultei catre parata in functie de cota de contributie a acesteia si de valoarea bunurilor.

In motivarea in fapt a cererii de divort reclamantul apreciaza ca relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate. casatoria nemaiputand continua din acest motiv. Daca parata va dori. el este de acord ca aceasta sa mentina numele din casatorie.

In legatura cu bunurile comune reclamantul a aratat ca a evaluat provizoriu terenul de 3000 mp la 13.000 lei. constructie pe teren nefinalizata. o evalueaza provizoriu la 39.216 lei; autoturismul evaluat provizoriu la 4000 lei; sporul de valoare adus apartamentului din Bucurestj il evalueaza provizoriu la 20.000 lei; mobilierul si aparatura de uz casnic si gospodaresc le evalueaza provizoriu la 4000 lei.

In timpul casatoriei. el si parata au dobandit un teren situat in sat Chitorani. comuna Bucov, judelul Prahova in suprafata de 3000 mp. in anul 2005 pe acest teren au inceput sa construiasca o locuinta de vacanta. In timpul casatoriei au mai dobandit un autorurism si bunuri mobile de uz casnic si gospodaresc. De asemenea, au facut imbunatatiri si amenajari la imobilul din Bucuresti, Bd. l.,...u nr,53, b1.22A. sc.B, et. . ap.65. sector 6. apartament devenit proprietatea paratei.

Reclamantul a precizat ca avut venituri mai mari ca sotia lui si ca o perioada a lucrat in Germania fiind platit in marci germane. Salariul era ridicat si folosit de sotie. EI a reusit sa economiseasca circa 8500 USD din care:

- cu suma de 4000 USD a cumparat terenul din juderul Prahova;

- cu suma de 2500 USD a cumparat materiale pentru edificarea constructiei;

-suma de 1500 USD - rezerva pentru eventuale urgente. suma tinuta in casa. In luna iulie 2007 a aflat ca parata a schimbat suma in lei si a depus-o pe un card pe numele ei.

In perioada 2006-2009 el a lucrat singur la edificarea etajului si la constructiei din judetul Prahova, constructie nefinalizata. Solicita ca acest imobil (teren si constructie) din sat Chitorani, comuna Sucov. Judetul Prahova sa-i fie lui atribuit pentru ca nu detine alta locuinta si solicita sa ii fie atribuita masina marca Nubira Daewoo.

Solicita cheltuieli de judecata.

In drept au fost invocate disp. art. 30 3 alin. 1.40. 42.43. 94 Cod.fam, art. 607, art 673. si ultim. Cod.proc.civ.

Cererea legal timbrata. a fost insotita de:

- certificatul de casatorie in original (si copie) si copii dupa:

- cartile de identitate ale sotilor.

- certiticatele de nastere ale minorilor;

- adeverinta de salariat a reclamamului din 23.03.2010 eliberata de SC ANPOWER RO SRL Bucuresti. acesta avand lunar un salariu de 700 lei,

- autorizatie de constructie nr.50 15.11.2005 eliberata de Primaria Comunei Bucov Judetul Prahova.

- carte de identitate a vehiculului.

- contract de vanzare -cumparare autentiticat sub nr.839 6.03.2004 de B. PA David Ella si David Cristian Emanud din Ploiesti;

- dovada taxei de timbru si timbre judiciare;

- practica judiciara.

Legal citata la data de 18.05.2010. parata a formulat intampinare si a aratat ca este de acord cu desfacerea casatoriei, din culpa comuna a partilor, increditarea minorilor catre ea si obligarea reclamantului la pensie de intretinere in favoarea minorilor raportat la venitul sau lunar. Parata solicita stabilirea programului de vizilare astfel:

a) sfarsitul de saptamana (de sambata dimineata pana duminica seara) - saptamana 1 si saptamana 3 din luna:

b) in vacanta de vara - o luna;

c) in vacanta de iarna - o saptamana; programul de vizitare este flexibil si poate fi extins in urma discutiilor dintre parinti. Totodata parata solicita sa pastreze numele din casatorie si reclamantul sa fie obligat la cheltuieli de judecata.

Sub aspectul cererii de partaj parata a aratat ca imobilul din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.53, b1.22A, ap.65, sector 6 este bun propriu, dobandit pe cale succesorala. Considera ca are o cota de contributie Ia dobandirea bunurilor comune de 50% si 50% pentru reclamant. Solicita sa i se atribuie imobilul din sat Chitorani, str. Valea Oriei nr.18A. comuna Bucov, judetul Prahova, urmand ca ea sa-i plateasca reclamantului o sulta corespunzatoare. Solicita ea autoturismul sa fie atribuit reclamantului care sa-i achite ei sulta corespunzatoare.

Solicita cheltuieli de judecata.

In drept, a invocat disp. art. 276 c.p.c.

In dovedirea actiunii si in apararea partilor li s-a incuviintat administrarea probei eu inscrisuri si a probei testimoniale cu cate un martor.

In cadrul probei testimoniale au fost audiati martora paratei P. F. G. si martorul reclamantului N. F. D., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar,

La solicitarea instantei, la data de 17.05.2010, s-a depus Ia dosar referat de ancheta sociala efectuat de Serviciul Autoritate Tutelara din cadrul Primariei Sector 6 Bucuresti din 13.05.2010.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele; partile s-au casatorit in data de 12.08.1995, din aceasta casatorie rezultand minorii A.A. nascut la 09.08.1999 si A. G. nascuta la 25.07.2005.

Avand in vedere cererea partilor de pronuntare a unei hotarari fara dezvoltarea motivelor ce au condus instanta la concluzia si relatiile de famiIie sunt grav si iremediabil vatamate, nemaifiind posibila continuarea casniciei si fata de dispozitiile art. 617 alin.1 si 2 Cod.proc.civ instanta urmeazii a admile capatul de actiune avand ca obiect divortul si va dispune desfacerea cusatoriei partitor prin divort din culpa comuna fara aratarea morivelor de divort iar in baza art. 40 alim. si 2 Cod fam va lua act de invoiala partilor privind dobandit prin incheierea casatoriei.

Sub aspectul incredintarii minorilor si stabilirii pensiei de intretinere instanta retine invoiala partilor pe acest capat de cerere este in concordanta cu interesul minorilor astfel fata de dispozitiile art. 42 alin final Cod.fam instanta va incuviinta invoiala partilor privind incredintarea copiilor spre crestere si educare paratei si va obliga reclamantul sa presteze intretinere in favoarea minorilor in cuantum de 1347,66 lei lunar, revenind fiecarui minor cate o pensie de 1173,83 lei lunar, incepand cu 17.06.2010 pana la majorat (cuantumul stabilit de instanta la .% din venitul realizat de reclamant din munca) .

Asupra cererii avand ca obiect stabilire program de vizitare instanta retine si prin pozitia exprimata in fata instantei parintii minorilor nu intampina dificultati in exercitarea dreptului de a avea legalturi personate cu copii; intrucat eventualele neintelegeri ce se pot ivi in viitor urmeaza a fi abordate cu responsabilitatea necesara de catre parinti, in scopul urmariri interesului copiilor de a avea relatii personale cu parintele de care sunt separati si avand in vedere ca. dreptul de a avea relatii personale cu copilul este un drept izvorat din lege ( nu acordat prin hotarare judecatoreasca) , pentru a carui realizare nu este necesara calea actiunii in justitie (Lege - atat cod.fam cat si Lg. 274/2002 - stabileste calea actiunii in justitie doar pentru limitarea acestui drept, atunci cand se impune, nicidecum pentru realizarea lui) instanta apreciaza ca inadmisibila cererea de stabilire a programului de vizitare si o va respinge cu aceasta mentiune , lasand posibilitatea parintilor de a stabili impreuna modalitatea in care se va exercita acest drept astfel ca, numai in situatia in care in exercitarea intre parinti (neintelegeri ce nu pot fi depasite nici prin interventia autoritatii tutelare, in conditile art. 99 cod.fam.) ,instanta sa aprecieze asupra oportunitatii interventiei statului in viata privata a paratilor in scopul asigurarii respectarii drepturilor copilului.

De altfel, prin cererile formulate de parinti desi acestia sustin ca ar urmari realizarea dreptului de avea relatii personale cu minorii, in realitate, conditionarea realizarii acestui drept in cadrului unui program stabilit de instanta care (in cel mai fericit caz se poate raporta la nevoile actuale ale copiilor, nu la nevoile lor viitoare) nu ar reprezenta altceva decat o veritabila limitare a acestui drept care sa se realizeze doar in cadrul programului incuviintat) limitare nejustificata de existenta unei cereri in acest sens si nici de existenta unuia dintre motivele la care se refera art 16 din Legea nr. 27212004.

Urmeaza a lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte cererea formulata de reclamantul P. A., domiciliat in Sat Chitorani, str. Valea Orlei nr...A, comuna B, Judetul P. impotriva paratei P. O., domiciliata in Bucuresti, Bd. l..nr.5., bI.2.., sc.B, et.7, ap...5, sector 6 si in contradictoriu cu AUTORITATEA TUTELARA PRIMARIA SECTOR 6 BUCURESlTI, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr.147-149, sector 6.

Desface casatoria incheiata la data de 12.08.1995 si inregistrata sub nr.1569/12.08.1995 in registrul stari civile al Consiliului Local al Sectorului 6 Bucuresti, prin divort din culpa comuna

Ia act ca invoiala partilor privind:

- purtarea de catre parata a numelui dobandit prin incheierea casatoriei, respectiv P.;

-incredintarea minorilor A. A. nascut la data 09.08.1999 si A. G., nascuta la 15.07.2005 spre crstere si educare paratei

-reclamantul sa presteze intretinere in favoarea minorilor in cuantum de 2347,66 lei lunar, revenind fiecarui minor cate o pensie de 1173.83 lei lunar, incepand cu 17.06.2010 pana la majorat.

Respinge ca inadmisibila cererea de desfasurare a relatiilor personale dintre reclamant si minori in cadrul unul program de vizitare.

Disjunge cererea de partaj bunuri comune formand dosarul nr.12302/303/2010 cu T: 16.09.2010 - 8,30. MF - J, dat in cunostinta partilor.

la act ca nu se solicita cheltuieli de judecatii.

Cu apel in 30 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 17.06.2010.