Evacuarea sotului violent pana la solutionarea divortului.

Ordonanţă preşedinţială. Cerere de evacuare în regim de urgenţă a unui soţ, din imobilul bun propriu al celuilalt soţ, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii de divorţ. Admisibilitate.

(Tribunalul Mehedinţi. Secţia civilă. Decizia civilă nr.536/R/03.04.2007)

Rezumat judecător Victoria Negreanu

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dr.Tr.Severin la 21.02.2007, reclamanta NL a chemat în judecată pe pârâtul NI pentru ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună evacuarea acestuia din imobilul bunul său propriu situat în Dr.Tr.Severin.

În motivarea cererii a susţinut că s-a căsătorit cu pârâtul în 1994, căsătorie din care a rezultat un minor, că relaţiile de familie s-au deteriorat, motiv pentru care a introdus acţiune de divorţ ce a fost admisă, iar pârâtul a formulat apel numai cu privire la cuantumul pensiei de întreţinere.

Că în prezent există relaţii foarte tensionate, iar până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a cererii de divorţ (ţinând seama de termenele speciale de 30 de zile în această materie), reclamanta riscă să-şi piardă serviciul - singura posibilitate de întreţinere, iar copilul să fie afectat şi să rămână cu sechele.

A mai arătat că este asistent maternal şi are în plasament un copil minor, iar pentru a putea exercita această îndeletnicire trebuie să ofere copilului un climat adecvat pentru a se dezvolta normal, or pârâtul din răutate şi răzbunare a reclamat-o la DGASPC.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată arătând că nu are altă locuinţă şi nici posibilităţi financiare pentru a-şi procura una, că reclamanta este cea care prin atitudinea sa conduce la apariţia de discuţii tensionate.

Prin sentinţa civilă nr. 1081/13.03.2007 Judecătoria Tr. Severin a respins cererea de ordonanţă preşedinţială reţinând că în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile prev. art. 581 C pr. Civ., că din analiza actelor şi lucrărilor dosarului nu rezultă că pârâtul săvârşeşte fapte abuzive, care să pună în pericol sănătatea, viaţa reclamantei şi a minorului sau folosirea normală a locuinţei, nefiind justificată astfel urgenţa.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs reclamanta criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, astfel că printr-o greşită apreciere a probatoriului, instanţa a apreciat că conduita pârâtului nu afectează viaţa, sănătatea şi dezvoltarea normală a mea şi a minorului avut în întreţinere.

Verificând sentinţa atacată, prin prisma art. 304 ind.1, 306 al.2 C pr. civ., instanţa a constatat recursul întemeiat.

Astfel, prin cererea introductivă de instanţă, reclamanta NL a solicitat ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună evacuarea pârâtului din imobilul situat în Tr Severin, imobil ce a constituit domiciliul comun al părţilor.

Potrivit art. 581 C pr civ, instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Textul de mai sus, cere a fi întrunite cumulativ, pentru admisibilitatea cererii trei condiţii: în primul rând caracterul vremelnic al măsuri, sub acest aspect instanţa urmând să analizeze, oportunitatea evacuării provizorii a pârâtului, până la rămânerea irevocabilă a cererii de divorţ a părţilor.

Se constată că prin sentinţa civilă nr. 5470/13.12.2006 a Judecătoriei Dr. Tr. Severin, a fost admisă în parte acţiunea de divorţ a reclamantei, s-a dispus desfacerea căsătoriei părţilor din culpă comună, minorul rezultat din căsătorie a fost încredinţat reclamantei spre creştere şi educare, obligaţia pentru pârâta la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului. Că sentinţa de mai sus a fost apelată de către pârât doar sub aspectul cuantumului pensiei de întreţinere stabilit în sarcina sa.

În al doilea rând neprejudicierea fondului cauzei: se constată că apartamentul din care reclamanta cere evacuarea provizorie a soţului său, este proprietatea acesteia, dobândită anterior căsătoriei, potrivit contractului de vânzare cumpărate nr. 6014/22.12.1987. În aceste condiţii, o evacuare provizorie din acest apartament nu prejudiciază fondul relaţiilor dintre părţi, cu atât mai mult cu cât potrivit adresei nr. 2404/20.02.2007 a Primăriei Dr. Tr. Severin pârâtului i s-a repartizat o locuinţă socială, nemaiputând invoca lipsa unui spaţiu de locuit.

În al treilea rând urgenţa: din considerentele sentinţei de divorţ , din depoziţiile martorei Şoşoi Maria, coroborate cu adeverinţa eliberată de Şcoala cu clasele I-VIII Constantin Negreanu Tr. Severin şi cu examinarea psihologică a minorului ND din 28.03.2007 rezultă că relaţiile tensionate dintre părţi provocate de pârât au repercusiuni grave asupra minorului rezultat din căsătoriei, minorul devenind tot mai apatic, izolându-se de restul colegilor, având deficit de concentrare a atenţiei, motive pentru care a şi fost inclus într-un program de consiliere psihologică.

Totodată, din actele dosarului rezultă că reclamanta în calitate de asistent maternal profesionist are în plasament minora GN, chiar pârâtul fiind cel care a sesizat DGASPC Mehedinţi cu faptul că această minoră nu creşte într-un mediu adecvat, iar din verificările efectuate DGASPC a concluzionat motivele care ţin de relaţiile personale dintre părţi.

Faţă de această situaţie de fapt , instanţa a apreciat că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art. 581 CV pr. civ., motiv pentru care în condiţiile art. 312 C pr. civ, a admis recursul reclamantei, a modificat sentinţa şi a admis cererea de ordonanţă preşedinţială.