ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA)

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie - in original;

2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, maxim 1 luna) - in original;

3. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;

4. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, autorizatia de demolare / certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;

5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect - copii xerox;

6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii xerox;

7. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;

8. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;

9. Adeverinta numar postal (unde este cazul) - copie legalizata;

10. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizata.

* Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.