Procedura succesorala.

Text extras din: Lege nr. 36/1995 - notarilor publici si a activitatii notariale@
SECTIUNEA III Procedura succesorala
Art. 68. - Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii în raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri imobile.
În cazul decesului unei persoane care nu a avut ultimul domiciliu în tara, procedura succesorala se poate îndeplini de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei în care defunctul si-a avut bunurile cele mai importante ca valoare.
Notarul public sesizat are obligatia de a verifica în prealabil competenta teritoriala, iar daca constata ca succesiunea este în competenta altui birou notarial, se desesizeaza, fara sa mai citeze partile, trimitând cauza notarului public competent.
În cazul în care într-o circumscriptie teritoriala sunt mai multe birouri de notari publici, competenta de îndeplinire a procedurii succesorale apartine primului birou sesizat. Notarul public va verifica daca procedura succesorala nu s-a deschis la un alt birou de notar public din aceeasi circumscriptie, cercetând, în acest scop, registrul de evidenta a succesiunilor, potrivit regulamentului.
Art. 69. - În cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi mentionate datele de stare civila ale defunctului, numele, prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu mentionarea valorii acestora, precum si a pasivului succesoral. Cererea va fi înscrisa în registrul succesoral al notarului public.
Art. 70. - În cazurile prevazute de lege sau la cererea celor interesati, notarul public, personal sau printr-un delegat, va face inventarierea bunurilor succesorale. Daca nu exista cerere anterioara pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere tine loc si de cerere de deschidere a acestei proceduri. Inventarierea notariala se va putea face numai cu acordul persoanei în posesia careia se afla bunurile defunctului. În caz de refuz, se va încheia un proces-verbal, semnat de cei prezenti.
Art. 71. - Procesul-verbal de inventariere va cuprinde enumerarea, descrierea si evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau în posesia defunctului la data decesului. Bunurile a caror proprietate este contestata se vor mentiona separat. În inventar se cuprind mentiuni privind pasivul succesoral. Bunurile defunctului care se gasesc în posesia altei persoane vor fi inventariate cu precizarea locului unde se afla si a motivului pentru care se gasesc acolo. În cazul în care, cu ocazia inventarierii, se va gasi testament lasat de defunct, va fi vizat spre neschimbare si va fi depus în depozit la biroul notarului public. Inventarul se semneaza de cel care l-a întocmit, de succesibilii aflati la locul inventarului, iar în lipsa acestora sau a refuzului lor de a semna, inventarul va fi semnat de martorii prezenti.
Art. 72. - Daca exista pericol de înstrainare, pierdere, înlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul public va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode. În cazul în care conservarea bunurilor succesorale necesita anumite cheltuieli, acestea vor fi facute, cu încuviintarea notarului public, de custodele prevazut la alin. 1 sau, în lipsa custodelui, de un curator special, numit de notar pentru administrarea bunurilor. Bunurile date în custodie sau în administrare se predau pe baza de proces-verbal semnat de notar si de custode sau curator. Daca predarea are loc o data cu inventarierea, se va mentiona în procesul-verbal de inventariere, un exemplar al procesului-verbal predându-se custodelui sau curatorului. Custodele sau curatorul este obligat sa restituie bunurile si sa depuna conturile la biroul notarului public la finalizarea procedurii succesorale sau atunci când notarul considera necesar.
Art. 73. - Daca în timpul efectuarii inventarului se vor gasi sume de bani, hârtii de valoare, cecuri sau alte valori, se vor depune în depozitul notarial sau la o institutie specializata, facându-se mentiune despre aceasta si în procesul-verbal de inventariere. Din sumele de bani gasite la inventariere se vor lasa mostenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul si gospodareau împreuna cu acesta sumele necesare pentru: a) întretinerea persoanelor ce era în sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni; b) plata sumelor datorate în baza contractelor de munca sau plata asigurarilor sociale; c) acoperirea cheltuielilor pentru pastrarea si administrarea averii succesorale. În succesiunea în care exista indicii ca urmeaza a fi declarata vacanta, notarul public va putea încredinta administrarea provizorie a bunurilor succesorale unui curator desemnat, cu încunostintarea autoritatii administrativ-teritoriale.
Art. 74. - Masurile de conservare luate de notarul public se vor comunica mostenitorilor legali, legatarilor si, dupa caz, executorilor testamentari, dovada comunicarii anexându-se la dosar. Completarea sau modificarea masurilor de mai sus poate fi dispusa de notar pâna la încheierea finala a procedurii succesorale. Efectele masurilor de conservare înceteaza la data finalizarii procedurii succesorale. Oricine se considera vatamat prin inventarul întocmit sau prin masurile de conservare luate de notarul public poate face plângere la judecatorie.
Art. 75. - Dupa ce constata ca este legal sesizat, notarul public înregistreaza cauza si dispune citarea celor care au vocatie la mostenire, iar daca exista testament, citeaza si pe legatari si executorul testamentar instituit. Daca printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se citeaza, în lipsa de mostenitori rezervatari, numai legatarul; daca testamentul este olograf sau mistic, se citeaza si mostenitorii legali. În ambele cazuri se va cita si executorul testamentar, daca a fost desemnat prin testament. În succesiunea ce urmeaza a fi declarata vacanta, notarul public citeaza autoritatea administratiei publice competenta a prelua bunurile. În cazul mostenitorului incapabil, se citeaza reprezentantul sau legal si autoritatea tutelara.
Art. 76. - În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum si compunerea masei succesorale. În cazul existentei unui testament gasit la inventar sau prezentat de partea interesata, notarul public procedeaza la deschiderea lui. Daca testamentul este olograf sau mistic se constata starea lui materiala si se întocmeste un proces-verbal. Pe baza de declaratie sau probe administrate în cauza se va stabili daca succesorii au acceptat succesiunea în termenul legal. Declaratiile de renuntare la succesiune si cele de acceptare sub beneficiu de inventar se înscriu într-un registru special.
Art. 77. - Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin înscrisuri sau orice alte mijloace de proba admise de lege. În succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii si ale sotului supravietuitor, cotele de contributie ale acestora la dobândirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor.
Art. 78. - Procedura succesorala se poate suspenda în urmatoarele cazuri: a) au trecut 6 luni de la deschiderea succesiunii si, desi au fost legal citati, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorala, fara a cere eliberarea certificatului de mostenitor si exista dovada ca cel putin unul dintre ei a acceptat mostenirea; b) succesibilii îsi contesta unii altora calitatea sau nu se înteleg cu privire la compunerea masei succesorale si la întinderea drepturilor care li se cuvin; c) mostenitorii sau alte persoane interesate prezinta dovada ca s-au adresat instantei de judecata pentru stabilirea drepturilor lor. În încheierea de suspendare se consemneaza elementele care au rezultat din dezbateri, pâna la momentul suspendarii, cu privire la identitatea celor prezenti, optiunea succesorala a acestora si compunerea masei succesorale. În cazurile prevazute la alin. 1 lit. b), notarul public stabileste prin încheiere masa succesorala, cu precizarea bunurilor sau a drepturilor care se contesta, întinderea drepturilor mostenitorilor si motivele neîntelegerii, îndrumând partile sa solutioneze neîntelegerile dintre ele pe cale judecatoreasca. În cazurile de suspendare a procedurii succesorale prevazute la alin. 1 lit. a) si b), daca nu s-a facut dovada ca cei în cauza s-au adresat instantei sau cei interesati n-au cerut repunerea pe rol a cauzei, notarul public va stabili taxele succesorale provizorii si onorariile si le va comunica organelor financiare. La cererea partilor, notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricând, daca se constata încetarea cauzelor care au determinat suspendarea lui.
Art. 79. - În cadrul dezbaterilor succesorale, la fiecare termen notarul public întocmeste o încheiere motivata, care va cuprinde mentiunile referitoare la îndeplinirea procedurii, declaratiile partilor, prezenta martorilor si masurile dispuse în vederea solutionarii cauzei.
Art. 80. - Daca notarul public constata ca în masa succesorala nu exista bunuri, dispune prin încheiere închiderea procedurii succesorale si claseaza cauza ca fara obiect.
Art. 81. - În succesiunea în care exista bunuri, s-a realizat acordul între mostenitori si s-au administrat probe îndestulatoare, notarul public întocmeste încheierea finala a procedurii succesorale. Încheierea finala va cuprinde, pe lânga mentiunile comune încheierilor notariale, numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului, data decesului, numele, domiciliul si întinderea drepturilor tuturor mostenitorilor si legatarilor, bunurile si datoriile succesiunii, taxele de timbru, onorariul, precum si alte date care au fost necesare la solutionarea cauzei. Daca mostenitorii si-au împartit bunurile prin buna-învoiala, în încheiere se va arata modul de împarteala si bunurile succesorale atribuite fiecaruia. Actul de împarteala va putea fi cuprins în încheierea finala sau se va putea întocmi separat, într-una din formele prescrise de lege.
Art. 82. - Încheierea procedurii succesorale se poate face si înainte de expirarea termenului de acceptare a succesiunii, daca este neîndoielnic ca nu mai sunt si alte persoane îndreptatite la succesiune. De asemenea, procedura succesorala se poate încheia de îndata, în temeiul unui testament, daca acesta îndeplineste conditiile legale de forma, nu contine dispozitii contrare legii si nu aduce atingere drepturilor mostenitorilor rezervatari sau exista acordul acestora. În aceleasi conditii, notarul public va putea stabili drepturile legatarului particular asupra bunurilor determinate prin testament. Notarul public, având acordul tuturor mostenitorilor, va putea proceda la reducerea liberalitatilor, pâna la limitele prevazute de lege.
Art. 83. - Pe baza încheierii finale, în termen de 20 de zile, se redacteaza certificatul de mostenitor sau de legatar, care va cuprinde constatarile din aceasta încheiere referitoare la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecaruia dintre mostenitori sau legatari, dupa caz, dupa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. În cazul în care s-a instituit un executor testamentar, se va elibera, în conditiile de mai sus, un certificat constatator al acestei calitati. Dupa suspendarea procedurii succesorale în conditiile art. 78 alin. 1 lit. b) si c), certificatul de mostenitor se elibereaza în baza hotarârii judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila.
Art. 84. - În cazul în care nu s-a facut dovada existentei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesita operatiuni de durata si mostenitorii solicita sa li se stabileasca numai calitatea, se poate emite certificat de calitate de mostenitor.
Art. 85. - În lipsa mostenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constata ca succesiunea este vacanta, eliberând certificat de vacanta succesorala, dupa expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii.
Art. 86. - Dupa emiterea certificatului de mostenitor nu se mai poate întocmi alt certificat, decât în situatiile prevazute de lege. Cu acordul tuturor mostenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorala, în vederea completarii încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorala, eliberând un certificat de mostenitor suplimentar.
Art. 87. - Erorile materiale cuprinse în încheierea finala, precum si eventualele omisiuni se vor putea îndrepta, la cererea mostenitorilor, în baza unei încheieri, facându-se mentiune despre aceasta în încheierea finala si pe toate exemplarele certificatului de mostenitor.
Art. 88. - Cei care se considera vatamati în drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Pâna la anularea sa prin hotarâre judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina în privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor în parte. În cazul anularii certificatului de mostenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile. În acest scop, instantelor judecatoresti le revine obligatia de a trimite la biroul notarului public competent în solutionarea cauzei copie de pe hotarârea ramasa definitiva si irevocabila, împreuna cu dosarul notarial, daca a fost cerut în timpul judecatii.