Inventarierea bunurilor succesorale.

 

Procedura succesorala notariala este o procedura gratioasa, necontencioasa . Ea nu este obligatorie, dar parcurgerea acesteia este utila intrucat asigura succesorilor obtinerea certificatului de mostenitor, act care face dovada calitatii lor, a drepturilor ce le revin si a continutului patrimoniului succesoral.

In caz de litigiu, mostenitorii se pot adresa direct instantei de judecata pentru rezolvarea conflictelor dintre ei ori dintre ei si terti.

Reglementarea acestei prceduri se regaseste in dispozitiile Legii nr. 36/1995 privitoare la notarii publici si activitatea notariala, precum si ale Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul nr. 710/C al ministrului justitiei.

Asa cum precizeaza art. 76 alin.1 din Legea nr. 36/1995, „in cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor, intinderea drepturilor acestora, precum si compunerea masei succesorale”.

Transmisiunea succesiunii de la defunct la mostenitorii sai nu este conditionata in nici un fel de indeplinirea procedurii succesorale notariale.

Reguli de competenta teritoriala. In conformitate cu dispozitiile art. 68 din Legea nr. 36/1995, competenta teritoriala de rezolvare a procedurii succesorale notariale revine notarului public mai intai sesizat din circumscriptia teritoriala a judecatoriei de la locul ultimului domiciliu al defunctului. In cazul persoanelor care nu au avut ultimul domiciliu in tara, competenta revine notarului public din circumscriptia judecatoriei locului din tara in care defunctul a avut bunurile cele mai importante ca valoare.

Notarul public sesizat are obligatia de a-si verifica in prealabil competenta teritoriala, iar daca va constata necompetenta sa, se va desesiza fara citarea partilor, trimitand dosarul notarului competent.

Deschiderea procedurii succesorale. Potrivit art. 68 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, procedura succesorala notariala se deschide la cererea oricarei persoane interesate (care are vocatie succesorala concreta), a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, atunci cand in succesiune se afla bunuri imobile.

Cererea va cuprinde datele de stare civila ale defunctului, numele, prenumele si domiciliul mostenitorilor przumtivi, bunurile lasate de defunct, precum si pasivul succesoral (art. 69 alin. 1 din Legea nr. 36/1995).

Inregistrarea cererii se va face numai dupa ce, in urma verificarii opisului succesiunilor tinut in circumscriptia fiecarei judecatorii, se va atesta de catre secretarul biroului notarial solicitat ca nu s-a format un alt dosar in aceeasi cauza succesorala (art. 74 alin. 1 din Regulament).

Luarea masurilor pentru conservarea si administrarea bunurilor succesorale.

In cazurile prevazute de lege sau la cererea celor interesati, notarul public va face personal sau prin delegat inventarul bunurilor succesorale (art. 70 alin. 1 din Legea nr. 36/1995).

Inventarierea bunurilor succesorale se poate face numai cu acordul persoanei care le detine. Daca acest acord lipseste, se va incheia un proces-verbal care va enumera, descrie si evalua provizoriu bunurile care, conform declaratiilor celor interesati, se aflau in posesia defunctului la data decesului.

Bunurile care se afla in posesia altor persoane vor fi mentionate prin aratarea locului unde se gasesc si a motivului pentru care se afla acolo.

Daca proprietatea unora dintre bunurile succesorale este contestata, acestea vor fi mentionate separat.

Inventarul va cuprinde mentiuni privitoare si la pasivul succesoral.

In cazul in care cu ocazia inventarierii se gaseste un testament semnat de defunct, notarul public va proceda la deschiderea lui, va fi semnat spre neschimbare si va fi luat in depozit de catre acesta. Daca testamentul este olograf sau mistic, se va constata starea lui materiala si se va intocmi un proces-verbal despre aceasta (art. 71 alin. 5 si art. 76 alin. 2 din Legea nr. 36/1995).

Inventarul se va semna de notarul public sau persoana delegata de acesta, de succesibilii aflati de fata, iar in lipsa succesibililor sau a refuzului de a semna de martorii prezenti (art. 71 alin. 6 din Legea nr. 36/1995).

Atunci cand se constata pericolul de instrainare, pierdere sau inlocuire a bunurilor succesorale, notarul public va dispune sigilarea si predarea acestora unui custode (art. 72 alin. 1 din Legea nr. 36/1995).

Pentru administrarea bunurilor succesorale notarul public poate numi un curator (art. 72 alin. 2 si art. 73 alin. 3 din Legea nr. 36/1995). Instituirea unei curatele se impune in temeiul dispozitiilor art. 132 si 105 alin. 3 C. fam. atunci cand la mostenire vine un minor impreuna cu parintii sai sau cu unul dintre acestia, intrucat exista contrarietate de interese .

Bunurile date in administrare sau custodie curatorului se predau pe baza de proces-verbal semnat de notarul public si de custode sau curator.

Custodele sau curatorul are obligatia de a restitui bunurile succesorale si de a da socoteala notarului public la cererea acestuia ori la finalizarea procedurii succesorale (art. 72 alin. 4 din Legea nr. 36/1995).

Conform dispozitiilor art. 73 din Legea nr. 36/1995, daca in timpul inventariierii se vor gasi sume de bani, hartii de valoare, cecuri sau alte valori, acestea vor fi luate in depozit de catre notar sau vor fi predate in acelasi scop unei institutii de specialitate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Din sumele de bani gasite cu prilejul inventarierii se vor lasa mostenitorilor sau persoanelor care locuiesc si gospodaresc impreuna cu acestea sumele necesare pentru:

-intretinerea persoanelor ce erau in sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;

-plata sumelor datorate in baza contractelor de munca sau a asigurarilor sociale;

-acoperirea cheltuielilor pentru pastrarea si administrarea averii succesorale.

Toate masurile de conservare luate de notarul public se vor comunica mostenitorilor legali, legatarilor si, atunci cand este cazul, executorilor testamentari.

Notarul public este in drept ca pana la incheierea procedurii succesorale sa completeze sau sa modifice masurile de conservare sau administrare dispuse initial, acesta incetand la data finalizarii procedurii succesorale (art. 74 alin. 2 din Legea nr. 36/1995).

Orice persoana interesata poate face plangere la judecatorie impotriva mentiunilor cuprinse in inventar sau a masurilor de conservare sau administrare dispuse de notarul public (art. 74 alin. 3 din Legea nr. 36/1995).