Actiunea in anularea certificatului de mostenitor.

Acţiunea în anularea certificatului de moştenitor, varietate a acţiunii în nulitate prin care cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii.

Este o acţiune personală, patrimonială, în constatarea nulităţii relative sau absolute a unui act emis de notarul public.

Au calitate procesuală activă atât moştenitorii care au participat la procedura succesorală notarială, cât şi terţii care justifică un interes în formularea acţiunii, iar calitate procesuală pasivă toţi cei care au figurat ca părţi în certificatul de moştenitor; chiar dacă motivul de nulitate invocat priveşte numai pe unul dintre moştenitorii consemnaţi în certificatul emis de notar, toţi moştenitorii trebuie chemaţi în judecată pentru ca hotărârea de anulare a actului să le fie opozabilă. Reclamantul poate solicita anularea certificatului de moştenitor, care constată, în baza încheierii finale întocmite de notar, masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor, precum şi cotele ce le revin acestora din patrimoniul defunctului, sau a certificatului de calitate de moştenitor, care cuprinde numai menţiunea cu privire la calitatea de moştenitor.

In ceea ce priveşte cauza de nulitate a certificatului de moştenitor, dacă partea care formulează acţiunea a participat la procedura succesorală notarială, certificatul de moştenitor are valoarea unei convenţii, astfel motivele de nulitate relativă invocate vor privi incapacitatea sau viciile de consimţământ, iar motivele de nulitate absolută invocate vor fi cele prevăzute de dreptul comun.

Dacă reclamantul este un terţ faţă de certificatul de moştenitor, menţiunile certificatului sunt opozabile până la dovada contrară, acesta putând cere anularea certificatului pentru lipsa calităţii de moştenitor a titularului ori greşita stabilire a întinderii drepturilor sale succesorale, sau constatarea nulităţii pentru motivele de nulitate absolută, potrivit dreptului comun.

Acţiunea poate fi formulată şi pe cale incidentală de către reclamant, în cadrul partajului succesoral, sau prin cerere recon-venţională, de către pârât. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte. în cazul anulării certificatului de moştenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. In acest scop, instanţelor judecătoreşti le revine obligaţia de a trimite la biroul notarului public competent în soluţionarea cauzei copie de pe hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă, împreună cu dosarul notarial, dacă a fost cerut în timpul judecăţii. Temeiul de drept îl constituie art. 88 din Legea nr. 36/1995, raportat la alte dispoziţii de drept comun cu privire la cauzele de nulitate relativă sau absolută.