Inscrierea unui imobil aflat in coproprietate la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Text extras din: Regulament 2006 - de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara
3.6. ÎNSCRIEREA MODIFICARILOR INTERVENITE CA URMARE A ALIPIRII/DEZLIPIRII IMOBILELOR Art. 83. - (1) Alipirea imobilelor se poate realiza daca sunt situate în aceeasi unitate administrativ-teritoriala si nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmeaza a fi alipite sunt grevate cu sarcini, operatia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini, cu exceptia situatiei în care imobilul provine dintr-o dezmembrare. Proprietarii unor imobile alaturate pot solicita înscrierea comasarii în cartea funciara în baza actului de comasare, a unei conventii privind stabilirea cotelor-parti detinute din imobilul rezultat în urma comasarii, încheiata în forma autentica, si a unei documentatii cadastrale.
(2) Modificarile care intervin ca urmare a cererii de dezlipire a imobilului sau a parcelei (care va forma un imobil de sine statator) se iau în considerare daca documentatia cadastrala receptionata de biroul teritorial este însotita de actul autentic de dezlipire.
Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciara si a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciara constituie piedica la comasarea sau dezmembrarea imobilului, pâna la radierea acestora.
(3) La împartirea unui imobil între coproprietarii aflati în indiviziune se procedeaza la dezlipirea si transcrierea imobilelor rezultate în carti funciare noi.
Art. 84. - (1) Modificarile care intervin prin operatiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentatii cadastrale receptionate de biroul teritorial, cu consimtamântul titularului, dat în forma autentica.
(2) În aceste situatii, imobilul dezlipit din cartea funciara se înscrie în cartea funciara în care se transfera, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit (unificat) la imobilul existent în acea carte funciara.
(3) Prin dezlipire se micsoreaza întinderea imobilului din care s-a preluat suprafata ce primeste numarul cadastral nou. Prin alipire se mareste suprafata.
(4) Fiecare imobil trebuie sa aiba un numar cadastral si o suprafata aratata în m2.
Art. 85. - (1) Modificarile savârsite prin alipire, dezlipire, reînscriere si transcriere se vor arata atât în partea A, cât si în partea B. Imobilul care s-a împartit se va sublinia, prin trecerea la rubrica observatii a numarului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor înscrie în carti funciare individuale.
(2) Imobilele care se unesc se vor sublinia si se vor transcrie într-o carte funciara noua, reînscriindu-se unite concomitent cu închiderea cartilor din care provin, daca în acestea nu se mai regasesc alte imobile.
(3) Modificarile se vor arata în partea B cu indicarea înscrisurilor în temeiul carora s-au savârsit, iar în partea A, în dreptul imobilelor subliniate, precum si al celor nou-înscrise, se va arata, în rubrica de observatii, numarul de ordine al înscrisurilor savârsite în partea B.
3.7. EVIDENTIEREA STARII DE COPROPRIETATE
Art. 86. - (1) Când se cere înscrierea unei stari de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii si cota cuvenita acestora, sau se va face mentiunea ca acestia au cote nedeterminate.
(2) Coproprietarii vor fi înstiintati despre aceasta operatiune.
(3) Daca unul dintre soti refuza mentionarea comunitatii, în actul de dispozitie, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea înscrie decât cu acordul expres al celuilalt sot.
Art. 87. - (1) Când se cere înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o cladire ce formeaza obiectul unei proprietati individuale pe etaje sau pe apartamente, se va atasa un desfasurator de plan pentru întreaga cladire, pe tronsoane sau scari, cu aratarea dreptului de proprietate exclusiva si a drepturilor imobiliare în indiviziune fortata, certificat de administratorul cladirii sau de presedintele asociatiei de proprietari, verificându-se totodata, daca nu a fost deschisa anterior cartea funciara colectiva pentru imobilul respectiv.
(2) Cererea de înscriere se va face, în prealabil, asupra terenului pe care se afla constructia ce face obiectul proprietatii, pe etaje sau pe apartamente, întocmindu-se o carte funciara colectiva care cuprinde mentionarea partilor de folosinta comuna ale terenului, ale cladirii, precum si descrierea tuturor apartamentelor care intra în componenta cladirii cu indicarea titularilor dreptului de proprietate asupra acestora.
(3) Numarul cartii funciare colective se va acorda din registrul de atribuire numere de carti funciare, tinut pe fiecare unitate administrativ-teritoriala în parte, iar numarul cadastral se acorda de catre biroul teritorial, conform evidentelor acestuia.
(4) Numarul fiecarei carti funciare individuale se acorda din acelasi registru ca si pentru cartea funciara colectiva, pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, în ordine crescatoare.
(5) Daca înscrierile privesc întreaga cladire, acestea se vor face în ambele carti funciare.