Legea nr. 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini.

Publicat in MOF nr. 1008 - 14/11/2005

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 14/11/2005

Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2007

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea dobândirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplica în cazul dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi prin mostenire legala.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

b) stat tert - orice alt stat decât statele membre;

c) rezident - strainul care are drept de rezidenta pe teritoriul României sau, dupa caz, persoana juridica straina care are cel putin un sediu secundar pe teritoriul României, în conditiile legii;

d) fermier care desfasoara activitati independente - orice persoana fizica care desfasoara activitate agricola sau silvica, în vederea realizarii de produse agricole vegetale ori animale, precum si de depozitare si prelucrare a produselor obtinute din activitatea proprie sau care desfasoara o activitate în vederea realizarii de produse lemnoase si nelemnoase ale fondului forestier, asa cum sunt definite de legea în vigoare.

CAPITOLUL II

Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii statelor membre si persoanele juridice având nationalitatea acestor state, precum si de catre apatrizii cu domiciliul într-un stat membru sau în România

Art. 3. - Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum si persoana juridica constituita în conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii români si pentru persoanele juridice române.

Art. 4. - Cetateanul unui stat membru nerezident în România, apatridul nerezident în România cu domiciliul într-un stat membru, precum si persoana juridica nerezidenta, constituita în conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru resedinte secundare, respectiv sedii secundare, la împlinirea unui termen de 5 ani de la data aderarii României la Uniunea Europeana.

Art. 5. - (1) Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum si persoana juridica constituita în conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, padurilor si terenurilor forestiere la împlinirea unui termen de 7 ani de la data aderarii României la Uniunea Europeana.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica fermierilor care desfasoara activitati independente si sunt, dupa caz:

a) cetateni ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul într-un stat membru, care îsi stabilesc resedinta în România;

b) apatrizi cu domiciliul în România.

(3) Cetatenii statelor membre sau apatrizii cu domiciliul într-un stat membru îsi dovedesc calitatea de fermier care desfasoara activitati independente cu documente emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru sau de provenienta. Apatrizii cu domiciliul în România fac dovada acestei calitati cu atestatul eliberat, în acest sens, de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

(4) Persoanele prevazute la alin. (2) dobândesc dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, padurilor si terenurilor forestiere în aceleasi conditii cu cele aplicabile cetatenilor români, de la data aderarii României la Uniunea Europeana.

(5) Destinatia terenurilor agricole, padurilor si a terenurilor forestiere nu poate fi schimbata pe durata perioadei de tranzitie de catre persoanele prevazute la alin. (2).

CAPITOLUL III

Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii straini, apatrizii si persoanele juridice apartinând statelor terte

Art. 6. - (1) Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinând statelor terte pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor, în conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate.

(2) Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinând statelor terte nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în conditii mai favorabile decât cele aplicabile cetateanului unui stat membru si persoanei juridice constituite în conformitate cu legislatia unui stat membru.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 7. - Articolul 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/1998, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - O societate comerciala, persoana juridica rezidenta sau nerezidenta, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor imobile, în masura necesara derularii activitatii sale, potrivit obiectului social, cu respectarea dispozitiilor legale privind dobândirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine."

Art. 8. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:

a) alin. (4) al art. 13 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) orice alta dispozitie contrara.

Art. 9. - Prezenta lege intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI

DAN RADU RUSANU NICOLAE VACAROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005