Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Versiune actualizata la data de 17.07.2009

Art. 1. - Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevazute în prezenta lege, si se taxeaza în mod diferentiat, dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu exceptiile prevazute de lege.

Art. 2. - (1) Actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

a) pâna la valoarea de 50 lei - 6 lei;

b) între 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei;

c) între 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;

d) între 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;

e) între 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;

f) între 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;

g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica în mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor în situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial.

(2) În cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestata.

(3) Valoarea la care se calculeaza taxa de timbru este cea declarata în actiune sau în cerere. Daca aceasta valoare este contestata sau apreciata de instanta ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevazute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.

Art. 3. - Actiunile si cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel:

 a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept nepatrimonial 19 lei;

a1) cereri în anularea sau declararea nulitatii unui act juridic nepatrimonial 12 lei;

 Daca prin cerere se solicita si repararea pagubelor suferite, aceasta se taxeaza conform art. 2 alin. (1).

 b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor încaperi,

nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de ordonanta

presedintiala al caror obiect nu este evaluabil în bani 10 lei

c) cereri pentru:

- stabilirea calitatii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei

succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;

- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;

- cereri de reductiune a liberalitatilor - 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reîntregita prin reductiunea liberalitatilor;

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.

Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de împartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata în conditiile art. 2 alin. (1);

d) cereri de recuzare în materie civila 4 lei

e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice,

precum si cereri în legatura cu masurile asiguratorii 10 lei

f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare 10 lei

g) contestatii în anulare 10 lei

h) cereri de revizuire 10 lei

 În ipoteza în care se revendica si o portiune de teren, se va adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate;

 i) actiuni în granituire, în cazul în care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren 19 lei

j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti - taxa se va calcula în conditiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului a

carui posesie se solicita sau asupra caruia se solicita constituirea unei servituti;

k) cereri de stramutare în materie civila 4 lei

l) cereri pentru învestirea cu formula executorie a hotarârilor judecatoresti pronuntate în tara sau în alte tari si a oricaror alte hotarâri sau înscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 4 lei

m) cereri introduse de cei vatamati în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

- cererea pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau oricarui alt înscris 4 lei

- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 39 lei

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor si a hotarârilor disparute, precum si cereri de repunere în termen 4 lei

o) cereri pentru încuviintarea executarii silite 10 lei

o1) cereri pentru emiterea somatiei de plata 39 lei

p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor 388 lei

r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit:

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 lei

- efectuarea de comisii rogatorii 78 lei

s) cereri de înfiintare a popririi 10 lei

s) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecarii se datoreaza partilor - 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata;

t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotarârile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile 2 lei

t) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie 1 leu/pagina

t1) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta

fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata, ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 1 leu

u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, pentru fiecare comunicare 4 lei

v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în strainatate 1 leu

x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor 19 lei

Art. 31. - (1) Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri judecatoresti care tine loc de act autentic de înstrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.

(2) Taxarea cererilor prevazute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de parti. În cazul în care valoarea declarata de parti este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza întocmita de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urma valoare.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator si la taxarea cererilor în materie de mostenire.

(4) Instantele de judecata vor solicita la începutul fiecarui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritoriala a instantei.

Art. 32. - (1) În cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri care tine loc de act autentic de înstrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.

(2) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplica în mod corespunzator.

(3) În cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

Art. 4. - Cererile pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxeaza dupa cum urmeaza:

 a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 39 lei;

b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 19 lei.

 Art. 5. - Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza:

 a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea încalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea de masuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora 39 lei;

b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 39 lei;

 Art. 6. - În materie comerciala, se taxeaza urmatoarele cereri:

 a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societati comerciale 39 lei;

b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic 39 lei;

c) actiuni, cereri si contestatii introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004 120 lei.

d) abrogata.

 Art. 7. - Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:

 a) pentru cererea de divort întemeiata pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei 39 lei;

b) pentru cererea de divort întemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum si în cazul în care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara 8 lei;

c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de reîncredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, în scopul purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de încredintare a copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 6 lei.

 Art. 8. - Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 se taxeaza dupa cum urmeaza:

 a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici 8 lei;

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 8 lei;

c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei 4 lei.

 Art. 81. - (1) Cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotarârile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorala, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor, daca nu s-a platit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c).

(2) Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotarârile judecatoresti prevazute la alin. (1) se taxeaza cu 2 lei.

Art. 82. - Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:

 a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta între birourile executorilor judecatoresti 8 lei;

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecatoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silita 8 lei;

c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc 4 lei.

 Art. 9. - (1) Abrogat.

(2) Abrogat.

(3) Abrogat.

(4) Abrogat.

(5) Abrogat.

(6) Actiunile si cererile prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operatiunilor de publicitate, se taxeaza cu 8 lei.

(7) Abrogat.

Art. 10. - Cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare în garantie se taxeaza dupa regulile aplicabile cererii sau actiunii principale.

Art. 11. - (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotarârilor judecatoresti se taxeaza cu 50% din:

- taxa datorata pentru cererea sau actiunea neevaluabila în bani, solutionata de prima instanta;

- taxa datorata la suma contestata, în cazul cererilor si actiunilor evaluabile în bani.

(2) Se timbreaza cu 4 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva urmatoarelor hotarâri judecatoresti:

- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în actiunea de partaj;

- încheierea de suspendare a judecarii cauzei;

- hotarârile de declinare a competentei si de dezînvestire;

- hotarârile de anulare a cererii, ca netimbrata sau nesemnata;

- hotarârile prin care s-a respins cererea, ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat.

Art. 12. - Cererile în vederea declararii recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, se taxeaza cu 8 lei.

Art. 13. - Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile în bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbreaza cu 8 lei.

Art. 14. - Când o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere în parte, dupa natura lui, cu exceptia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

Art. 15. - Sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la:

a) încheierea, executarea si încetarea contractului individual de munca, orice drepturi ce decurg din raporturi de munca, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de munca si cele privind solutionarea conflictelor colective de munca, precum si executarea hotarârilor pronuntate în aceste litigii;

b) plata muncii membrilor cooperativelor de productie mestesugareasca, de productie mixta agricola-mestesugareasca, de invalizi si de prestari de servicii;

c) obligatiile legale si contractuale de întretinere;

d) stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale;

e) stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege;

f) restituirea de catre persoanele fizice si juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii si ajutoare sociale celor accidentati în munca;

f1) Abrogat;

g) stabilirea si acordarea despagubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept;

h) adoptie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictie judecatoreasca, asistenta bolnavilor psihic periculosi, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce îi revin;

i) sanctionarea contravenientilor;

j) protectia consumatorilor, atunci când persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;

k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice actionare la societatile comerciale agricole pe actiuni;

l) valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie;

m) amenzile de orice fel:

n) exercitarea drepturilor electorale;

o) cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru daunele materiale si morale decurgând din acestea;

p) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru;

r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente;

s) stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse încalcari ale drepturilor prevazute la art. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata prin Legea nr. 30/1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificarile ulterioare;

t) drepturile si interesele legitime pretinse de fostii detinuti si persecutati pentru motive politice în perioada regimului comunist din România.

Art. 16. - Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru si contestatiile introduse la curtea de apel împotriva hotarârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Art. 161. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute sau emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 17. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia României, Guvernul României, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri publice.

Art. 171. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru înregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecatoriei.

Art. 172. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 18. - (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de catre instanta de judecata sau, dupa caz, de Ministerul Justitiei.

(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicarii sumei datorate.

(3) Cererea se solutioneaza în camera de consiliu de un alt complet, fara citarea partilor, prin încheiere irevocabila.

(4) În cazul admiterii integrale sau partiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, dupa caz, proportional cu reducerea sumei contestate.

Art. 181. - În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justitiei, solutionarea cererii de reexaminare este de competenta Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Art. 19. - Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se platesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale în a carei raza îsi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti pot fi platite si prin unitati bancare în contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei.

Art. 20. - (1) Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.

(2) Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita în cuantumul legal,în momentul înregistrarii actiunii sau cererii, ori daca, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune în vedere petentului sa achite suma datorata pâna la primul termen de judecata. În cazul când se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate în actiune sau în cerere, dupa ce a fost înregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.

(4) Daca în momentul înregistrarii sale actiunea sau cererea a fost taxata corespunzator obiectului sau initial, dar a fost modificata ulterior, ea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutionata, în limitele în care taxa judiciara de timbru s-a platit în mod legal.

(5) În situatia în care instanta judecatoreasca învestita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca în fazele procesuale anterioare taxa judiciara de timbru nu a fost platita în cuantumul legal, va dispune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotarârii constituind titlu executoriu. Executarea silita a hotarârii se va efectua prin organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.

Art. 21. - (1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonari sau amânari pentru plata taxelor judiciare de timbru, în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008.

(2) Instanta acorda persoanelor juridice, la cerere, facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amânari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti, în urmatoarele situatii:

a) cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b) plata integrala a taxei, potrivit art. 20, nu este posibila deoarece persoana juridica se afla în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în conditiile legii, indisponibilizate.

(3) În mod exceptional, instanta poate acorda persoanelor juridice reduceri, esalonari sau amânari pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciaza, fata de datele referitoare la situatia economico-financiara a persoanei juridice, ca plata taxei de timbru, la valoarea datorata, ar fi de natura sa afecteze în mod semnificativ activitatea curenta a persoanei juridice.

(4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordata separat sau, dupa caz, împreuna cu esalonarea sau amânarea platii.

Art. 211. - (1) Pentru solutionarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, instanta poate solicita orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente.

(2) Asupra cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei de timbru instanta se pronunta fara citare, prin încheiere motivata data în camera de consiliu. Încheierea se comunica solicitantului si partii adverse, daca este cazul.

(3) Împotriva încheierii, partile interesante pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicarii încheierii.

(4) Cererea de reexaminare se solutioneaza în camera de consiliu de un alt complet, instanta pronuntându-se prin încheiere irevocabila.

Art. 212. - (1) În cazul încuviintarii cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili, dupa caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plata si cuantumul ratelor.

(2) Esalonarea platii taxelor judiciare se poate face pe parcursul a cel mult 2 ani.

(3) În cazul esalonarii sau amânarii, instanta transmite hotarârea de încuviintare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei si Finantelor/organelor competente pentru urmarirea executarii obligatiei de plata ori, dupa caz, pentru punerea în executare a hotarârii privind plata taxei ori a partii din taxa datorata, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor mentiona si codul de identificare fiscala, domiciliul fiscal, precum si orice alte date de identificare a debitorului. Executarea silita a hotarârii se va efectua prin organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei si Finantelor în a caror raza teritoriala îsi are sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.

Art. 22. - Abrogat .

Art. 23. - (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petitionarului, în urmatoarele cazuri:

a) când taxa platita nu era datorata;

b) când s-a platit mai mult decât cuantumul legal;

c) când actiunea sau cererea ramâne fara obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispozitii legale;

d) când, în procesul de divort, partile au renuntat la judecata ori s-au împacat;

e) când contestatia la executare a fost admisa, iar hotarârea a ramas irevocabila;

f) în cazul în care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitând cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala.

(2) În cazul prevazut la lit. d), se restituie jumatate din taxa platita, iar în cazul prevazut la lit. e), taxa se restituie proportional cu admiterea contestatiei.

(21) În cazul în care, pâna la prima zi de înfatisare, partile încheie tranzactie sau renunta la judecata, suma achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru se restituie în întregime, iar în cazul în care tranzactia ori renuntarea la judecata intervin ulterior primei zile de înfatisare, se restituie pâna la jumatate din suma achitata, tinând seama de actele procesuale deja îndeplinite.

(3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data nasterii sale.

(4) Cererea de restituire se adreseaza instantei judecatoresti sau, dupa caz, parchetului la care s-a introdus actiunea sau cererea.

Art. 24. - (1) Taxele judiciare de timbru platite prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie.

(2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru platite pentru cereri si actiuni anulate ca insuficient timbrate.

Art. 25. - (1) Din sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justitiei si Ministerului Public pentru desfasurarea proceselor penale, care sunt suportate de parti sau de alti participanti la proces, în conditiile prevazute de Codul de procedura penala, precum si din amenzile judiciare, un procent de 25% constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei. Executarea silita a debitelor se efectueaza de organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.

(2) Din diferenta de 75% din sumele prevazute la alin. (1) se constituie un fond cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, în contul nr. 119 01.07. "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale".

(3) Repartizarea veniturilor pe beneficiar se face în baza unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

(4) Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta în anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.

Art. 251. - În scopul colectarii sumelor prevazute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justitiei conturi la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului - nr. 50.32. "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Lunar, Ministerul Justitiei va vira în fondul cu destinatie speciala cota de 75% din totalul încasarilor.»

Art. 26. - (1) O cota de 75% din sumele provenind din impozitele încasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se constituie venituri la bugetul de stat si se cuprinde distinct în bugetele de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv ale Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, astfel:

a) o cota de 70% va fi cuprinsa în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, din care 50% va fi folosita pentru finantarea sistemului de ajutor public judiciar si a sistemului de asistenta juridica, iar 20% va avea ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;

b) o cota de 10% va fi cuprinsa în bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii si va fi folosita pentru asigurarea pregatirii profesionale a judecatorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, cât si a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii si, respectiv, Scoala Nationala de Grefieri, precum si pentru cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;

c) o cota de 10% va fi cuprinsa în bugetul de venituri si cheltuieli al Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

d) o cota de 10% va fi cuprinsa în bugetul de venituri si cheltuieli al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, având ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente.

(2) Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta în anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.

(3) Diferenta de procent de 25% din sumele prevazute la alin. (1) se constituie venituri la bugetele locale.

(4) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale.

Art. 27. - Ministerul Finantelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevazute la art. 25 si 26 din prezenta lege, pe care îl va comunica Ministerului Justitiei, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, Uniunii Avocatilor din România, Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii si Consemnatiuni, precum si tuturor bancilor.

Art. 28. - (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute de prezenta lege se actualizeaza o data pe an cu indicele ratei inflatiei, prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si a Ministerului Finantelor Publice.

(2) Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 29. - Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, ramân valabile în situatia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc dupa aceasta data.

Art. 30. - (1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:

- art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) si k), art. 3 lit. e) si g), art. 9, art. 12 si 13 (numai în ce priveste actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac la instantele judecatoresti), precum si art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;

- art. 1-8 si art. 14-16 din Hotarârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si serviciilor prestate de acestea, cu modificarile ulterioare;

- art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990;

- Abrogata;

- cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice si juridice, aprobata prin Legea nr. 102/1994;

- art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/1995;

- art. 150 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;

- art. 5 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancara pe actiuni;

- art. 26 lit. c) din Hotarârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni;

- art. 69 alin. (2) din Legea locuintei nr. 114/1996;

- orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.