DECIZIA Nr.1345/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.II din Legea nr.288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.II din Legea nr.288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 – Codul familiei, excepţie ridicată de Rodica Radu, Ana Scarlat, Zoe Maria Nicolae, Radu Gheorghe Radu în Dosarul nr.2.101/280/2008 al Judecătoriei Piteşti – Secţia civilă.

La apelul nominal, răspund personal atât autorii excepţiei Rodica Radu şi Ana Scarlat, cât şi părţile Georgeta Bogheţ şi Mariana Bobică, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Autorii prezenţi solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate pentru aceleaşi considerente reţinute de către Curtea Constituţională în Decizia nr.755/2008.

Celelalte părţi prezente susţin atât aspecte ce privesc situaţia de fapt în dosarul instanţei de judecată, cât şi aspecte străine acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că textul de lege criticat este contrar dispoziţiilor constituţionale referitoare la principiul neretroactivităţii legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 septembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr.2.101/280/2008, Judecătoria Piteşti – Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.II din Legea nr.288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 – Codul familiei. Excepţia a fost ridicată de Rodica Radu, Ana Scarlat, Zoe Maria Nicolae, Radu Gheorghe Radu într-o cauză având ca obiect o acţiune în stabilirea paternităţii.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia arată că, urmare a modificării Codului familiei prin Legea nr.288/2007, numai acţiunea în stabilirea paternităţii formulată de mamă a rămas supusă prescripţiei de 1 an, acţiunea aparţinând copilului fiind declarată imprescriptibilă pe durata vieţii acestuia. Totodată, arată că prevederile art.II din Legea nr.288/2007, potrivit căruia „Dispoziţiile prezentei legi privind […], precum şi acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată”, sunt contrare principiului constituţional al neretroactivităţii legii, prin aceea că extind incidenţa prevederilor art.60 alin.(4) din Codul familiei şi asupra dreptului la acţiune aparţinând copiilor născuţi

înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată”, sunt contrare principiului constituţional al neretroactivităţii legii, prin aceea că extind incidenţa prevederilor art.60 alin.(4) din Codul familiei şi asupra dreptului la acţiune aparţinând copiilor născuţi înainte de intrarea în vigoare a legii modificatoare chiar şi în cazurile în care, potrivit legii vechi, acest drept la acţiune era stins. De asemenea, menţionează că situaţia din prezenta speţă este similară cu aceea soluţionată de Curtea Constituţională prin Decizia nr.755/2008 prin care au fost declarate neconstituţionale prevederile art.II din Legea nr.288/2007

referitoare la aplicabilitatea dispoziţiilor modificatoare acţiunilor în tăgada paternităţii pentru copiii născuţi înainte de intrarea lor în vigoare.

Tribunalul Piteşti- Secţia civilă apreciază că textul de lege criticat încalcă dispoziţiile constituţionale ale art.15 alin.(2), deoarece acestea se aplică şi copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare.

Potrivit dispoziţiilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect prevederile art.II din Legea nr.288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953- Codul familiei este inadmisibilă, deoarece Curtea Constituţională, prin Decizia nr.755/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.537 din 16 iulie 2008, a admis excepţia cu acest obiect.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr.47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146 lit.d) din Constituţie, precum şi ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Prin încheiere instanţa de judecată a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.II din Legea nr.288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 – Codul familiei. Însă, având în vedere atât notele scrise ale autorului excepţiei, cât şi cauza civilă în care a fost ridicată excepţia, Curtea constată că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art.II din Legea nr.288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 – Codul familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.749 din 5 noiembrie 2007, având următorul conţinut:“Dispoziţiile prezentei legi privind […], precum şi acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată”.

Textul de lege criticat este raportat la dispoziţiile constituţionale ale art.15 alin.(2) privind neretroactivitatea legii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată, prevederile de lege criticate fiind contrare dispoziţiilor constituţionale ale art.15 alin.(2).

Astfel, Curtea observă că, anterior modificării prin Legea nr.288/2007, dreptul mamei la acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei, cât şi al copilului era prescriptibil în termen de 1 an de la naşterea copilului.

Curtea reţine că Legea nr.288/2007 a modificat art.60 din Codul familiei, dreptul mamei la acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei fiind supus prescripţiei într-un termen de 1 an de la naşterea copilului, iar pentru copil acest drept a devenit imprescriptibil.

Dar, Legea nr.288/2007 prevede în art.II, criticat pentru neconstituţionalitate, că dispoziţiile acesteia privind acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei sunt aplicabile „şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată.”

Analizând motivele de neconstituţionalitate formulate, din această perspectivă, Curtea constată că prevederile art.II din Legea nr.288/2007, privind acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei, contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art.15 alin.(2), neretroactivitatea fiind un principiu constituţional, prevăzut în mod expres, legiuitorul neputând adopta norme juridice cu aplicare retroactivă, în materie civilă, indiferent dacă este vorba de legi materiale sau legi procesuale.

Astfel, neconstituţionalitatea reglementării rezultă din faptul că legea nouă se aplică şi copiilor născuţi înainte de intrarea ei în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de soluţionare, de vreme ce aceasta se aplică unui drept născut sub imperiul legii vechi.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie, precum

şi al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.II din Legea nr.288/2007 potrivit cărora “Dispoziţiile prezentei legi privind […], precum şi acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei, sunt aplicabile şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată”, excepţie ridicată de aceiaşi autori în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 decembrie 2008.